Úvodní strana > Životní prostředí

 Životní prostředí - aktuální informace

 

Zpráva o životním prostředí České republiky a krajské zprávy


 
14. 9. 2022

18. výzva MŽP - Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Byla zveřejněna dlouho očekávaná výzva v Operačním programu životní prostředí 2021 - 2027 zaměřená na modernizaci ekocenter v návaznosti na klimatické vzdělávání. Více informací zde.  
  

 
12. 4. 2022
 
Soutěž Dobrota Karlovarského kraje 2022
 
Prodlužujeme termín pro podávání přihlášek do soutěže Dobrota Karlovarského kraje do 30. 4. 2022.
 
Přihlášku včetně podmínek soutěže naleznete zde
  

 
10. 3. 2022
 
Soutěž Dobrota Karlovarského kraje 2022
 
Karlovarský kraj vyhlašuje 6. ročník soutěže Dobrota Karlovarského kraje 2022. Své přihlášky můžete posílat v termínu od 14. 3. 2022 do 31. 3. 2022:
 • poštou - Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 • osobně - budova C krajského úřadu, kancelář č. 231.
 
 Přihlášku včetně podmínek soutěže naleznete zde.
  

  
28. 2. 2022
 
Hrazená doprava na exkurze do environmentálně zaměřených zařízení
 
Byl spuštěn příjem objednávek na hrazenou dopravu do environmentálně zaměřených zařízení pro mateřské, základní a střední školy z Karlovarského kraje. Více informací naleznete zde.
 

  
13. 1. 2022
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
  
Pro rok 2022 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 2 000 000 Kč.
Ke dni 12. 1. 2022 eviduje odbor životního prostředí a zemědělství 68 elektronických žádostí s požadavky ve výši 936 140 Kč.
 
Příjem elektronických žádostí končí 17. 1. 2022 v 16 hodin.
 

 
7. 1. 2022
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
  
Pro rok 2022 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 2 000 000 Kč.
Ke dni 6. 1. 2022 eviduje odbor životního prostředí a zemědělství 50 elektronických žádostí s požadavky ve výši 695 500 Kč.
 
 

 
20.12.2021
 

Krajský úřad Karlovarského kraje nechal v roce 2021 zpracovat prostorovou analýzu profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží, jejichž zatopená plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m, tj. vodní nádrže, pro jejichž realizaci postačí pouze ohlášení vodního díla příslušnému vodoprávnímu úřadu dle ustanovení § 15a zákona  č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.  Ve výsledku bylo analýzou vymezeno 2 034 potenciálních lokalit (profilů) o ploše 588 ha pro realizaci malých vodních nádrží na území Karlovarského kraje.

Analýzu a jednotlivé navržené profily rozdělené dle působností ORP nalezete zde:
 

 
 
31.05.2021
 
 
V roce 2020 byl vydán aktualizovaný dokument Ministerstva zemědělství ČR: „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“, ve kterém jsou navrženy tyto výhledové vodní nádrže na území Karlovarského kraje:
 
 • Dvorečky – vodní tok Libava 
 • Chaloupky – vodní tok Rolava 
 • Poutnov – vodní tok Teplá 
 • Hlubocká Pila – vodní tok Liboc
 • Mětikalov – vodní tok Liboc
 • Sřiváň – vodní tok Skřiváň
 • Tuřany – vodní tok Šitbořský potok
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16.3.2021
 
 
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2021 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 2.000.000,- Kč.
Ke dni 16.03.2021 (stav k 07:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 99 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.367.365,- Kč.

 

 
 
 
 
7. 3. 2021
 
 
 
Posuzování vlivů na životní prstředí EIA
 
 
 
Veřejné projednání záměru: „Středisko obchodu a služeb, Karlovy Vary - Hory I“
 
 
 
 • s ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení proběhne veřejné projednání distanční formou prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams. Veřejné projednání se bude konat 15. 3. 2021 v 15:00 hod.
 • k samotné události se v den konání připojíte pomocí toho odkazu
 • pokyny pro účast veřejnosti na veřejném projednání EIA konaném formou videokonference k nalezení zde
 • informace o konání veřejného projednání byla v souladu s ust. § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna na úřední desce Karlovarského kraje a v Informačním systému EIA, kód záměru KVK534
 
 

 
 
16.11.2020
 
 
Vodoprávní úřad krajského úřadu si dovoluje připomenout všem vlastníkům bezodtokých jímek („žump“), že od roku 2019 došlo ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod v těchto jímkách. Zároveň od roku 2021 dojde ke zpřísnění kontroly plnění zákonných povinností při likvidaci odpadních vod v jímkách (četnost vyvážení, doklady, těsnost jímek).
 
 201116_ZZ_info_zumpy.jpg.

 
 
 
 
 
22.07.2020
 
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
 
dne 21.07.2020 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
 
 
Příjem žádostí probíhá od 21. 07. 2020 do 18. 9. 2020.
 
Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného včetně uživatelské příručky zde
 
Všechny informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec. Pro dotazy žadatelů jsou k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod).
 
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Hrdinová, 354 222 285, gabriela.hrdinova@kr-karlovarsky.cz
 
 

 
 
15.05.2020
 
Dotační programy v oblasti vodního hospodářství
 
- aktuálnost termínů podávání žádostí zjistíte na uváděných odkazech
 
POZOR!
Pro podporu projektů propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojového posilování v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství byly v červnu 2020 navýšeny finanční prostředky (viz níže).
 
 
Operační program Životní prostředí:
• Prioritní osa 1 – Čistota vody, zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,   příspěvkové organizace, VŠ a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (mimo výstavby ochranných nádrží), církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající, podnikatelé  odvětví akvakultury.
• Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona
č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, VŠ a další zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby
 
Národní programy (SFŽP):
 
─ dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě
žadatelé: vlastníci bytových a rodinných domů

• Zdroje pitné vody https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55
─ na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
─ na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

• Domovní čistírny odpadních vod https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
─ soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné
žadatelé: obce

• Vodovody a kanalizace https://www.mzp.cz/cz/vodovody_kanalizace
─ kanalizace
─ výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
─ přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 

Ministerstvo zemědělství ČR:

• Dotace ve vodním hospodářství
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
─ Vodovody a kanalizace
─ Rybníky
─ Prevence před povodněmi
─ Odstranění následků povodní na státním VH majetku
─ Závlahy
─ Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
─ Náhrady za řízené rozlivy
žadatelé: dle pravidel jednotlivých programů
 
Pozn.:
Dotační program MZe  129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
(III. výzva MZe – alokace 1000 mil. Kč vyčerpána v 05/2020; v 06/2020 schváleny dodatečné finanční prostředky)
podprogram 129 302 - mj. podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, vč. akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva).
Žadatelé:
• Obce
• Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, příp. dostatečně stabilními finančními zdroji
• Vodohospodářské akciové společnosti s více než  90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
Výše dotace: max. 70 % uznatelných nákladů,  max. 50 mil. Kč na jednu akci
Udržitelnost: 10 let
Termín realizace: do 31.12.2022.
 
Karlovarský kraj - dotační programy:

• PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ (+ ÚDRŽBA STROMOŘADÍ, OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - KRAJINNÉ PRVKY - S MOŽNÝM VYUŽITÍM JAKO PŘÍRODNÍ NAPAJEDLA)
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prevence_sucho.aspx
žadatelé: neomezeno (kromě příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje
a organizačních složek státu)

• PODPORA REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH EKOLOGICKÝCH AKCÍ
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/ekolog_akce.aspx
─ výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2000 obyvatel a částí obcí  do 500 obyvatel,
─ výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu  s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení pro obce do 2000 obyvatel nebo část obce do 500 obyvatel,
─ výstavba nebo rekonstrukce přívodního/zásobovacího řádu pitné vody pro obce do 2.000 obyvatel nebo část obce1 do 500 obyvatel
žadatelé: obce, právnické a fyzické osoby

• PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prisp_KU_povodne.aspx
─ ochrana majetku sloužícího pro veřejný zájem,
─ ochrana majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
─ ochrana obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
─ zpracování povodňových plánů (dále jen „projekt“) a jejich aktualizací, která jsou v souladu s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje s tím, že poskytnutá dotace může být použita i na  vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, které bylo zpracováno před podáním žádosti, a musí být její přílohou. Soulad s touto strategií je základním kritériem pro hodnocení žádosti.
žadatelé: obce a dále právnické a fyzické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků
 

 
 
 
 
26.03.2020
 
Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu
 
Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.
 
Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.
 
Stejný postup platí u prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti, tedy u osob, kterým skončila platnost loveckého lístku po 1. březnu 2020. V tomto případě příslušné správní orgány, včetně myslivecké stráže, by také měly upustit od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek. Týká se to rovněž případů, které se staly po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.
Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.
 
Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko MV z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měl by se prokázat některým z platných dokladů. MZe doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly stanovisko Ministerstva vnitra.
 
 
stanovisko_MZe_platnost_dokladu_nouzovy_stav.pdfStanovisko Ministerstva zemědělství
 

 
 
06.02.2020
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2020 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 2.000.000,- Kč.
Ke dni 06.02.2020 (stav k 14:30 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 133 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.853.600,- Kč.
 

 
05.02.2020
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2020 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 2.000.000,- Kč.
Ke dni 05.02.2020 (stav k 08:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 126 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.755.600,- Kč.
 

 
 
03.02.2020
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2020 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 2.000.000,- Kč.
Ke dni 03.02.2020 (stav k 16:30 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 111 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.547.600,- Kč.
 

 
30.12.2019
 
dne 29.11.2019 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Oprávněne 29.11.2019 Ministerstvo zemědělství spustilo možnost odeslání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.
 
 
Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.
 
Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného včetně uživatelské příručky zde
 
 
V případě dotazů, stavu žádosti atd. se obracejte na mojí osobu, v případě mé nepřítomnosti se můžete obracet také na kolegyni Bc. Karolínu Málkovou. Pro poskytování základních metodických informací o dotačním programu je od 14. 11. 2019 vždy od úterý do pátku od 8 do 12 hodin k dispozici konzultační telefonní linka 221 815 031. Závažnější metodické dotazy je vhodné adresovat na e-mailovou adresu prispevky-kurovec@mze.cz. S technickými problémy při přihlašování do prostředí portálu eAGRI nebo při následné práci s modulem pro žadatele (MPZ) se obracejte e-mailem na adresu helpdesk@mze.cz.
E-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz je Vám k dispozici rovněž pro případy, že v modulu pro žadatele nenajdete potřebné údaje o lesním majetku (LHC) a příslušných porostních skupinách.
 
Kontaktní osoba: Ing. Václav Lupínek, 354 222 296, vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz
 
OPZP_banner_kurovec_lesy.jpg


 
 
 
19.12.2019
 
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
 
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
 
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.
 
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami  je dostupný:
- v listinné podobě na adrese:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
budova C, číslo dveří 235
 
- v elektronické podobě na internetové stránce:
 
Připomínky k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami je možno podávat:
­- v písemné podobě na adresu:
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
- v elektronické podobě na e-mail:
 
Připomínky musí být označeny „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.
 
 
  
 
 
08.10.2019
 
Financování vodohospodářských havárií ze zvláštního účtu kraje:

S platností od 1. října 2019 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje nová pravidla pro financování vodohospodářských havárií, u kterých není znám původce.
  
 
 
03.09.2019
 
HLÁŠENÍ O MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VE VYBRANÝCH OBJEKTECH (přes KOPIS)
Na stránku Formuláře odboru životního prostředí byl vložen nový formulář, který slouží k zasílání hlášení pro informování o mimořádné provozní situaci s dosahem mimo areál objektu provozovatele. Toto hlášení provozovatelé objektů, se kterými to bylo dohodnuto, posílají při mimořádné situaci středisku KOPIS. KOPIS následně zajistí distribuci hlášení dotčeným subjektům a obcím.
 

 
 
02.01.2019
 
Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti, určil závazný termín sčítání zvěře v honitbách na den 2. března 2019 (náhradní termín na den 23. března 2019). Podrobnější informace uživatelé a držitelé honiteb naleznou v přiloženém souboru urceni_terminu_scitani_zvere_2019.pdfurčení termínu sčítání zvěře
 

 
 
26.09.2018
 
Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
 
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
 
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.
 
Časový plán a program prací je dostupný
- v elektronické podobě na internetové stránce: Casovy_plan_a_program_praci.pdfzde
 
- v listinné podobě na adrese:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
budova C, číslo dveří 234
 
Připomínky k časovému plánu a programu prací je možno podávat
­ - v písemné podobě na adresu:
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
­ - v elektronické podobě na e-mail:
 
Připomínky musí být označeny „Časový plán a program prací“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

 
 
25.06.2018
 
INFORMACE PRO OBCE – DOTACE VODA
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 17/2017 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Text výzvy: https://www.mzp.cz/cz/znecisteni_vod_prevence_vyzva
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 06. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
• 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
• 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
• 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.
Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace činí 200 mil. Kč.
Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
• Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
• Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
 

 
 
01.03.2018
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2018 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 28.02.2018 (stav k 17:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 140 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.954.000,- Kč.
 

 
14.02.2018
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2018 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 14.02.2018 (stav k 13:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 138 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.926.000,- Kč.
 

 
 
07.02.2018
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2018 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 07.02.2018 (stav k 16:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 136 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.898.000,- Kč.
 
 

 
 
05.02.2018
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2018 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 05.02.2018 (stav k 17:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 134 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.870.000,- Kč.
 
 
 

 
 
 
02.02.2018
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2018 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 02.02.2018 (stav k 08:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 125 elektronických žádostí s požadavky ve výši 1.744.000,- Kč.
 

 
 
 
25.10.2017
Vyšetření na Aujezkyho chorobu, zástřelné
 
Ministerstvo zemědělství – odbor statní správy lesů myslivosti a rybářství ve spolupráci se Státní správou myslivosti vypracovalo přehled nejčastějších dotazů k monitoringu Aujeszkyho choroby a odpovědi na tyto dotazy. Monitoring je zaveden na základě úpravy metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017.
 
 

 
 
06.10.2017
 
Informace pro včelaře
 
Pro následující rok chystáme v rámci dotací na podporu včelařství pár novinek.
První novinkou je změna způsobu podávání žádostí a tou druhou je termín, ve kterém bude možné žádosti podávat. Nově se budou žádosti podávat elektronicky (jako tomu bylo letos poprvé u kotlíkových dotací), žadatelé tak budou ušetřeni čekání ve frontě na podatelně krajského úřadu. Termín podávání žádostí se přesune z ledna na únor 2018. Veškeré novinky, které se týkají dotací na podporu včelařství, budou včas zveřejňovány v sekci Dotace.

 
30.05.2017
 
Karlovarský kraj se v letošním roce rozhodl vyhlásit vlastní soutěž pro místní výrobce kvalitních potravin.
Ponese název Dobrota Karlovarského kraje“.
Vyhlašovatelem soutěže je Karlovarský kraj a organizátorem bude Střední zemědělská škola Dalovice, p. o.
Podmínky účasti v soutěži: OZPaZ_EVVO_podminky_souteze_2017.pdfdokument
Kontaktní osoba: SZeŠ Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
                                 Ing. Zdeněk Perlinger, perlinger@volny.cz
 
 

 
19.05.2017
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
 

  
 
06.02.2017
 
Ministerstvo zemědělství ČR vydalo novou metodickou příručku pro provádění povodňových prohlídek a technickobezpečnostního dohledu u vodních děl kategorie IV OZPaZ_VODA_Male_vodni_nadrze_rybniky_TBD_MZe_2016.pdfMalé vodní nádrže - rybníky
 
V příručce jsou uvedeny:
 
 • Povinnosti vlastníků malých vodních nádrží
 • Způsob provádění technickobezpečnostního dohledu a vyhodnocení prohlídek vodního díla.
 • Dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, z nichž lze čerpat finanční prostředky na výstavbu nových či opravu, rekonstrukci či odbahnění stávajících rybníků.
 
 

 
02.02.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 31.01.2017 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 151 žádostí s požadavky ve výši 2.080.000,- Kč.
 
 

 
 
 
01.02.2017
 
 
Aktualizován seznam občanských sdružení, které požadují informace podle § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.  
 

 
 
26.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 26.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 146 žádostí s požadavky ve výši 1.982.000,- Kč.
 
 

 
 17.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 17.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 141 žádostí s požadavky ve výši 1.951.900,- Kč.
 
 

 
13.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 13.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 140 žádostí s požadavky ve výši 1.937.900,- Kč.
 

 
 
12.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 12.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 139 žádostí s požadavky ve výši 1.923.900,- Kč.
 

 
 
11.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 11.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 138 žádostí s požadavky ve výši 1.913.900,- Kč.
 

 
 
 
10.01.2017
 
Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti, určil závazný termín sčítání zvěře v honitbách na den 4. března 2017 (náhradní termín na den 25. března 2017). Podrobnější informace uživatelé a držitelé honiteb naleznou v přiloženém souboru OZPaZ_MYSL_vyhlaseni_scitani_zvere.pdfurčení termínů sčítání zvěře
 
 

 
 
05.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 05.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 133 žádostí s požadavky ve výši 1.834.606,- Kč.
 
 

 
 
04.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 04.01.2017 (stav k 12:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 129 žádostí s požadavky ve výši 1.778.606,- Kč.
 
 

 
 
03.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 03.01.2017 (stav k 13:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 125 žádostí s požadavky ve výši 1.722.606,- Kč.
 
 
 
02.01.2017
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2017 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 02.01.2017 (stav k 17:00 hodin) odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 117 žádostí s požadavky ve výši 1.610.606,- Kč.
 
 
 

 
11.5.2016
 
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD CZ04 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 11.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší
Program zlepšování kvality ovzduší
zóna Severozápad - CZ04
 
Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Severozápad - CZ04 (území Karlovarského a Ústeckého kraje)
 
 

 
 
23.3.2016
 
Doporučená opatření v ochraně lesa
 
160223_OPZPaZ_Doporucena_opatreni_v_ochrane_lesa_pro_vlastniky_lesu.pdfDoporučená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.), lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlb.) a lýkožroutu menšímu (Ips amitinus Eichh.).
 
 

 
 
 29.02.2016
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
Pro rok 2016 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč. Dne 22.02.2016 rozhodla Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 200/02/16 o poskytnutí dotací na podporu včelařství. Z celkem 119 podaných žádostí jich bylo 101 schváleno. Některé žádosti byly zamítnuty z důvodu nesplnění podmínek pravidel, jiné nebyly uspokojeny z důvodu vyčerpání finančního limitu.
 
 
 
 
22.01.2016
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
 
Pro rok 2016 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 21.01.2016 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 116 žádostí. Vzhledem k zamítnutí některých žádostí z důvodu nesplnění podmínek stanovených pravidly jsou celkové požadavky 1.427.000,- Kč.
 

 
 
 12.01.2016
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
Pro rok 2016 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 12.01.2016 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 110 žádostí. Vzhledem k zamítnutí některých žádostí z důvodu nesplnění podmínek stanovených pravidly jsou celkové požadavky 1.357.000,- Kč.


 
 
08.01.2016
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
Pro rok 2016 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 08.01.2016 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 109 žádostí s celkovými požadavky 1.511.000,- Kč.


 
08.01.2016
 
Změna doby lovu některých druhů zvěře
 
Oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství upozorňuje uživatele a držitele honiteb na změnu vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Změna je účinná od 01.01.2016 a prodlužuje lov daňčat, kolouchů jelena evropského a muflončat do 31. března. U kolouchů jelena siky japonského dochází ke zkrácení dobu lovu o jeden měsíc, tj. do 31. března.  Změnou také dochází k prodloužení doby lovu jezevce lesního, kterého nově lze lovit již od 1. září. Výrazným přínosem novely je povolení celoročního lovu prasete divokého, bez ohledu na pohlaví a stáří.
 

 
06.01.2016
 
Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
Pro rok 2016 bylo na dotace na podporu včelařství v rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 06.01.2016 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 108 žádostí s celkovými požadavky 1.497.000,- Kč.

 
06.01.2016 

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace
 

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství byla do Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016 zařazena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat, která je zasílána v souladu s § 27b odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k vyšetření na trichinelózu, přikládat pírko (ocásek) uloveného kusu. Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně a musí je doprovázet řádně vyplněná aktualizovaná objednávka, která bude dostupná na webu Státní veterinární správy (http://eagri.cz/public/web/svs/portal/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni/)
 
LES_metodika_kontroly_zdravi_zvirat_a_narizene_vakcinace_na_rok_2016.pdfMetodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016

 
04.01.2016
 
Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy myslivosti, určil závazný termín sčítání zvěře v honitbách na den 6. března 2016. Podrobnější informace uživatelé a držitelé honiteb naleznou v přiloženém souboru LES_stanoveni_terminu_scitani_zvere_2016.pdfurčení termínů sčítání zvěře

 
25.2.2015
 
Aktualizovány informace o exkurzích v roce 2015 v rámci ekologické výchovy pro školy
 

 
16.2.2015
 
Příspěvky na úseku ochrany přírody
Pro rok 2015 v rozpočtu kraje vyčleněno celkem 700 000,- Kč
 
Příspěvky na úseku EVVO
Pro rok 2015 v rozpočtu kraje vyčleněno celkem 600 000,- Kč
 
Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi
Pro rok 2015 v rozpočtu kraje vyčleněno celkem 1 000 000,- Kč
 
Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce
Pro rok 2015  v rozpočtu kraje vyčleněno 5 800 000,- Kč – tato částka bude navýšena o finanční prostředky vybrané za odběr podzemních vod (předpoklad = 5 000 000,- Kč).


 
13.2.2015
 
Aktualizován seznam občanských sdružení, které požadují informace podle § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.
 

 
29.1.2015
 
Příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
 
Pro rok 2015 bylo na příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 28.01.2015 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 146 žádostí s požadavky ve výši 1.992.850,- Kč.

 

21.1.2015

Příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Pro rok 2015 bylo na příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 21.01.2015 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 141 žádostí s požadavky ve výši 1.937.100,- Kč.
 

 

14.1.2015

Příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Pro rok 2015 bylo na příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněno 1.400.000,- Kč.
Ke dni 14.01.2015 odbor životního prostředí a zemědělství eviduje 131 žádostí s požadavky ve výši 1.803.100,- Kč.
  

 


 
8.1.2015 

 

Aktualizován seznam občanských sdružení, které požadují informace podle § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.

 

 

  
Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcíPředběžný přehled významných problémů nakládání s vodami 
 
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky od 15. srpna 2013 po dobu 6 měsíců (do 15. února 2014) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky je dostupný k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva zemědělství

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo aktualizovanou příručku " Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování za rok 2012" .Tato příručka je určena provozovatelům zařízení ohlašujícím do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).

Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývající od roku 2009 ze zákona č. 25/200 Sb., v platném znění, z nařízení 166/2006/ES a z nařízení vlády č. 145/2008 Sb., v platném znění. Kromě popisu vzniku ohlašovací povinnosti, rozsahu ohlašovaných údajů a způsobu plnění ohlašovací povinnosti, příručka obsahuje obecné i praktické příklady.

Zároveň byly zveřejněny dva podpůrné dokumenty týkající se problematiky ohlašování do IRZ prostřednictvím ISPOP. Konkrétně se jedná o návod pro vyplnění ohlašovacího formuláře IRZ a o průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ (registrace subjektu, provozovny IRZ, administrace uživatelského účtu v ISPOP, změny údajů, stažení formuláře až po vyplnění a zaslání formuláře, včetně případného zaslání doplněného hlášení). Oba dokumenty se týkají ohlašovacího roku 2012.Metodická pomoc obcím v procesu SEA - Posuzování rozvojových strategií

K problematice procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) Místních rozvojových strategií v územích místních akčních skupin vydalo Ministerstvo životního prostředí vyjádření s tím, že na Místní rozvojové strategie nelze nahlížet jako na koncepci vyžadující posouzení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  Dle Ministerstva pro životní prostředí se nejedná o koncepci veřejné správy, která je závazná, resp. úzce svázána s rozhodovací činností veřejné správy.
Ministerstvo životního prostředí doporučuje zastupitelstvu obce uvést ve svém usnesení k přijetí Místních rozvojových strategií text v tomto znění:
Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením správního území obce (městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou XXX.
Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu XXX na období 2014-2020 s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce.

Za předpokladu, že bude usnesení zastupitelstva obce obsahovat text v této podobě a usnesení zastupitelstva obce nebude nijak spjato s rozhodovací činností veřejné správy, nebude se jednat o koncepci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není nutné Místní rozvojové strategie podrobit procesu SEA podle tohoto zákona. UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PRAVIDEL PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

NOVÁ PRAVIDLA - podle nových, Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválených pravidel pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven termín pro podání žádosti včetně příloh č.1 a č. 2 o poskytnutí příspěvků na rok 2013 na 30.11.2012

Pro žádosti dle pravidel s platností do konce roku 2012 byl konečný termín pro podávání žádostí stanoven na 15.11.2012


 

Informace pro žadatele o příspěvek v oblasti:
 • ochrany životního prostředí
 • ekologické výchovy, vzdělávání, osvěty

 

Karlovarský kraj upozorňuje žadatele o příspěvky na úsecích ochrany životního prostředí a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, že dochází ke změně pravidel pro poskytování příspěvků, a to v tomto smyslu:

 

Žádosti o poskytnutí příspěvku pro realizaci projektu nebo programu plánovaného na příslušný kalendářní rok se podávají od 1. listopadu do 30. listopadu předchozího roku. To znamená, že žádosti o příspěvky na rok 2013 se přijímají od 1. listopadu do 30. listopadu 2012.

 

Po projednání Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.9.2012 bude plné znění pravidel zveřejněno na webu Karlovarského kraje.

 

Důvodem změny termínu je zrychlení administrace a schvalování žádostí, a tím dřívější vyplacení příspěvků. 

 


  

Aktualizace záložky Posuzování vlivů EIA a SEA

Nově v této záložce najdete metodický návod, jak efektivně psát vyjádření v jednotlivých fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí a současně popis jednotlivých fází procesu.  Ke dni 1.1.2011 došlo k převedení povinností a působnosti Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) na státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a na státní podnik Lesy České republiky. Cílem této změny je posílení systematické správy vodních toků a řízení vodních zdrojů v hydrologických povodích České republiky. „Přehled všech vodních toků s vyznačením jejich správy bude od 1.1.2011 trvale zveřejněn na Vodohospodářském informačním portálu www.voda.gov.cz v sekci ISVS/vodní toky,“ uvedl radní Bradáč. Správu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, a to hlavních melioračních zařízení a souvisejících čerpacích stanic, bude zajišťovat zbytková organizace ZVHS.
Státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky převezmou působnost Zemědělské vodohospodářské správy v oblastech upravených vodním zákonem, budou vydávat vyjádření k vypouštění odpadních vod, připravovat podklady pro vedení dokumentace o stanovených záplavových územích, oznamovat nebezpečí zvláštní povodně, zajišťovat povodňové zabezpečovací práce nebo plnit úkoly při ochraně před povodněmi. „Dále budou státní podniky Povodí a Lesů ČR vydávat také vyjádření a stanoviska vyžádaná podle ustanovení právních předpisů pro činnost správních úřadů,“ uzavřel radní Bradáč. 


 

V současné době byla provedena aktualizace koncepce "Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje". ze které vycházejí Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, která schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 9. 12. 2010 a budou platná od 1. 1. 2011. 

 


 

 Rada Karlovarského kraje schválila dne 24.6.2010 usnesením RK 658/06/10 nová pravidla pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona.

 


 

 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15.4.2010 usnesením ZK 123/04/10 nové Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského Kraje (PRVKUKK).

 


 

 

 Na úřední desce Krajského úřadu KK -  Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 23.9.2022 13:06