Úvodní strana > Životní prostředí > Dotace a grantové programy

 Dotace a grantové programy

Dotace Karlovarského kraje


Schválené příspěvky KK
 

Dotace - Ministerstvo zemědělstvíDotace - Ministerstvo životního prostředí 

 

 INFORMACE PRO OBCE – DOTACE VODA
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 17/2017 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

 

Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod

 

Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 06. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
• 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
• 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
• 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.
Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace činí 200 mil. Kč.
Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
• Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
• Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

 

 

Finanční podpora z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech - tzv. "Kotlíková dotace"

  • Bližší informace: Odbor investic a grantových schémat

​ 

Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 31.5.2022 8:54