Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

 Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.

Zemědělský půdní fond tvoří:

 • pozemky zemědělsky obhospodařované
  • orná půda
  • chmelnice
  • vinice
  • ovocné sady
  • zahrady
  • trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny)
 • a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není

 

Dále do zemědělského půdního fondu patří rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, pozemky se zařízením pro zavlažování, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.).

Legislativa


Působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu:


Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu

Kde podat žádost o odnětí půdy ze ZPF podle § 18 zákona
Správní obvody obcí s rozšířenou působností (přehled obcí)

Odnětí půdy dle § 9
              a) Zadost_o_odneti_ze_ZPF.docxŽádost o odnětí ze ZPF § 9 zákona
              b) ZPF_formular.docFormulář pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B
              c) Tabulka pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF (formát pro el. vyplnění)


Odkazy na jiné www stránky:

 

Pracovníci krajského úřadu Karlovarského kraje:
 
Ing. Zdeňka Poláková
tel.: +420 354 222 415
zdenka.polakova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Jakub Suchý 
tel.: +420 354 222 204
jakub.suchy@kr-karlovarsky.cz
 
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Jakub Suchý
Datum poslední změny: 18.5.2022 9:32