Úvodní strana > Životní prostředí > Kde podat žádost o odnětí půdy ze ZPF

 Kde podat žádost o odnětí půdy ze ZPF

Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
 
 (1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. Obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost podle věty první posoudí, a není-li příslušný k jejímu vyřízení, předá ji se svým stanoviskem krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti podle věty první příslušné Ministerstvo životního prostředí. Nachází-li se zemědělská půda na území národního parku, žádost podle věty první se podává u správy národního parku. 
 
 (2) Nachází-li se zemědělská půda, která je předmětem žádosti podle odstavce 1, ve správním obvodu dvou nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu téhož stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jakub Suchý
Datum poslední změny: 18.5.2022 9:36