Úvodní strana > Životní prostředí > Posuzování vlivů na životní prostředí  EIA a SEA

 Posuzování vlivů na životní prostředí  EIA a SEA

Posuzování vlivů na životní prostředí je nástrojem ochrany životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jej lze v zásadě rozdělit na 2 samostatné procesy:
  • EIA  (posuzování záměrů a fáze posuzování)
  • SEA (posuzování koncepcí)

 

V informačním systému EIA (záložka legislativa) jsou k nalezení věškeré informace a náležitosti.

Odkazy na informační systémy SEA a EIA:

 

Upozornění krajského úřadu:

  • v případě, že je záměr lokalizován v chránění krajinné oblasti (CHKO), je třeba vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les z hlediska § 45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • krajský úřad Karlovarského kraje v reakci na požadavky České inspekce životního prostředí pro zdárný průběh zjišťovacího řízení doporučuje již v rámci zpracování oznámení provést Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  • podklady pro jednotlivé fáze posuzování vlivů na životní prostředí se krajskémiu úřadu předkládají v listinné podobě a na technickém nosiči dat, popřípadě zasílají elektronickou poštou a to v počtu 2 paré výtisků v případě oznámení a dokumentace a 1 paré v případě návrhu koncece a posudku. Všechny předložené soubory v elektronické podobě musí být ve formátu pdf. 

 

Pracovníci krajského úřadu Karlovarského kraje:

 

EIA * SEA *
Ing. Marie Benešová
tel.: +420 354 222 571
marie.benesova@kr-karlovarsky.cz

 

Posuzování územních plánů
Ing. Jana Minaříková
tel.: +420 354 222 229
jana.minarikova@kr-karlovarsky.cz

 

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí - všeobecně
Mgr. Andrea Krýzlová 
tel.: +420 354 222 295 
andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Marie Benešová
Datum poslední změny: 10.5.2023 13:45