Úvodní strana > Životní prostředí > Posuzování vlivů na životní prostředí  EIA a SEA

 Posuzování vlivů na životní prostředí  EIA a SEA

Posuzování vlivů na životní prostředí je nástrojem ochrany životního prostředí a na základě legislativní úpravy 180319-zakon-EIA-platne-zneni.pdfzákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí jej lze v zásadě rozdělit na 2 samostatné procesy:
  • EIA  (posuzování záměrů a fáze posuzování)
  • SEA (posuzování koncepcí)

 

Záměry podléhající procesu EIA
záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu 100/2001 Sb.

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

 

  • od 1. 11. 2017 - nový režim podlimitních záměrů - nově jsou jako podlimitní záměry posuzovány pouze ty, které svojí kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, a to navíc pouze v případech, kdy se takové záměry budou nacházet ve zvláště chráněných území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

Náležitosti oznámení

Příloha č. 3 k zákonu 100/2001 Sb. - záměry vyžadující zjišťovací řízení 

Příloha č. 3a k zákonu 100/2001 Sb. - záměry podlimitní 

 

Další náležitosti oznámení zpracovaných dle přílohy č. 3 a 3a

  • vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
  • plná moc – při zastoupení oznamovatele
  • v případě, že je záměr lokalizován v chránění krajinné oblasti (CHKO), je třeba vyjádření Správy CHKO z hlediska § 45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Podklady pro jednotlivé fáze posuzování vlivů na životní prostředí lze částečně předkládat prostřednictvím datové zprávy, nepřesáhne-li velikost zpracovaného oznámení, dokumentace či posudku 20 MB - v tomto případě jsou požadovány pouze 3 paré výtisků. U podkladů přesahujících velikost 20 MB je doporučeno se na potřebném počtu výtisků předem domluvit s příslušným úřadem. U oznámení podlimitního záměru se předkládá pouze jedna verze. Všechny předložené soubory v elektronické podobě musí být ve formátu pdf.

Záměry podléhající procesu SEA
koncepce, plány a programy schvalované nejen na lokální úrovni, ale i na úrovni regionální a státní, které obsahují záměry uvedené v příloze č. 1 zákona č.100/2001 Sb.

 

K oznámení koncepce je třeba doložit Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Podklady pro jednotlivé fáze posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí lze předkládat prostřednictvím datové zprávy. Nepřesáhne-li velikost zpracovaných dokumentů 20 MB - v tomto případě jsou požadovány pouze 3 paré výtisků. U podkladů přesahujících velikost 20 MB je doporučeno se na potřebném počtu výtisků předem domluvit s příslušným úřadem. Všechny předložené soubory v elektronické podobě musí být ve formátu pdf.

Posuzování rozvojových strategií

K problematice procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) Místních rozvojových strategií v územích místních akčních skupin vydalo Ministerstvo životního prostředí vyjádření s tím, že na Místní rozvojové strategie nelze nahlížet jako na koncepci vyžadující posouzení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  Dle Ministerstva pro životní prostředí se nejedná o koncepci veřejné správy, která je závazná, resp. úzce svázána s rozhodovací činností veřejné správy.
Ministerstvo životního prostředí doporučuje zastupitelstvu obce uvést ve svém usnesení k přijetí Místních rozvojových strategií text v tomto znění:
Zastupitelstvo obce (městyse, města) souhlasí se zařazením správního území obce (městyse, města) XXX do území působnosti Integrované strategie území regionu XXX na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou XXX.
Zastupitelstvo obce (městyse, města) potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu XXX na období 2014-2020 s rozvojovými (strategickými) dokumenty obce.

Za předpokladu, že bude usnesení zastupitelstva obce obsahovat text v této podobě a usnesení zastupitelstva obce nebude nijak spjato s rozhodovací činností veřejné správy, nebude se jednat o koncepci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není nutné Místní rozvojové strategie podrobit procesu SEA podle tohoto zákona.

Odkazy na informační systémy SEA a EIA

 

Metodická pomůcka k aplikaci zákona o posuzování vlivu na životní prostředí na proces SEA k plánům odpadového hospodářství obcí

 

Pracovníci krajského úřadu Karlovarského kraje:

 

EIA - Posuzování vlivů na životní prostředí - všeobecně
Mgr. Andrea Krýzlová 
tel.: +420 354 222 295 
andrea.kryzlova@kr-karlovarsky.cz

 

EIA * SEA * Posuzování územních plánů * 
Mgr. Gabriela Benešová
tel.: +420 354 222 571
gabriela.benesova@kr-karlovarsky.cz

 

 

 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Gabriela Benešová
Datum poslední změny: 31.3.2021 10:16