Domů Témata Životní prostředí Životní prostředí - aktuální informace

Životní prostředí - aktuální informace

 

Zpráva o životním prostředí České republiky a krajské zprávy


 
14. 9. 2022

18. výzva MŽP - Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Byla zveřejněna dlouho očekávaná výzva v Operačním programu životní prostředí 2021 - 2027 zaměřená na modernizaci ekocenter v návaznosti na klimatické vzdělávání. Více informací zde.  
 
 
 

  
28. 2. 2022
 
Hrazená doprava na exkurze do environmentálně zaměřených zařízení
 
Byl spuštěn příjem objednávek na hrazenou dopravu do environmentálně zaměřených zařízení pro mateřské, základní a střední školy z Karlovarského kraje. Více informací naleznete zde.
   

 
11.5.2016
 
PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD CZ04 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 11.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší
Program zlepšování kvality ovzduší
zóna Severozápad - CZ04
 
Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Severozápad - CZ04 (území Karlovarského a Ústeckého kraje)
 
 

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo aktualizovanou příručku " Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - Příručka pro ohlašování za rok 2012" .Tato příručka je určena provozovatelům zařízení ohlašujícím do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).

Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ vyplývající od roku 2009 ze zákona č. 25/200 Sb., v platném znění, z nařízení 166/2006/ES a z nařízení vlády č. 145/2008 Sb., v platném znění. Kromě popisu vzniku ohlašovací povinnosti, rozsahu ohlašovaných údajů a způsobu plnění ohlašovací povinnosti, příručka obsahuje obecné i praktické příklady.

Zároveň byly zveřejněny dva podpůrné dokumenty týkající se problematiky ohlašování do IRZ prostřednictvím ISPOP. Konkrétně se jedná o návod pro vyplnění ohlašovacího formuláře IRZ a o průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ (registrace subjektu, provozovny IRZ, administrace uživatelského účtu v ISPOP, změny údajů, stažení formuláře až po vyplnění a zaslání formuláře, včetně případného zaslání doplněného hlášení). Oba dokumenty se týkají ohlašovacího roku 2012.

 


 

 

 Na úřední desce Krajského úřadu KK -  Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

Za stránku zodpovídá Ing. Václav Lupínek
Datum aktualizace 21. 2. 2008 - 10:00