K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21

 

 

 

USNESENÍ

 

ze 6. jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo

dne 13.12.2001  od  9,00 do 13,45 hodin

v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

 

Přítomno:                               42 členů zastupitelstva

Omluveni:                              PhDr. Bešťáková, Ing. Mutinský, p. Kertész  

 

 

 

 1. Volba návrhové komise
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
 5. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
 6. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a jeho zástupců
 7. Zprávy výborů zastupitelstva
 8. Rozpočtové provizorium Karlovarského kraje na rok 2002 -usn.č. ZK 60/01
 9. Rozpočtová opatření - usn.č. ZK 61,62/01
 10. Zřízení věcných břemen - usn.č. ZK 63-72/01
 11. Zřízení sociálního fondu pracovníků organizačních složek kraje - usn.č. ZK 73/01
 12. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Karlovarského kraje na rok 2002 - usn.č. ZK 74,75/01
 13. Splynutí Správy a údržby silnic Otovice, Sokolov a Cheb do Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje - usn.č. ZK 58,59/01
 14. Přijetí majetku převzatého na základě zákona č. 157/2000 Sb. a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů - usn.č. ZK 76,77/01
 15. Zřizovací listina příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje - usn.č. ZK 55-57/01
 16. Program rozvoje Karlovarského kraje - usn.č. ZK 78/01
 17. a)  Zprovoznění regionální tratě č. 144 Chodov – Krásný Jez
  b)  Vstup kraje do Regionální rozvojové agentury Egrensis

 

JUDr.  Josef   P a v e l                     Ing.  Jan   Z b o r n í k

Hejtman                                            1. zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                        Karlovarského kraje 

 

1. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  z v o l i l o   tyto členy návrhové komise:

- Luďka Němce

- Ing. Stanislava Duška

- Olgu Halákovou

- Jaromíra Kuttnera

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelstvo karlovarského kraje  z v o l i l o   tyto ověřovatele zápisu:

- Jiřího Dietze

- Ing. Josefa Malého

 

3. Schválení programu jednání

 

Hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel přednesl návrhy na doplnění programu zastupitelstva:

bod 9 b)    Rozpočtové opatření č. 34

bod 10 e) – Zřízení věcného břemene ZČP Plzeň

bod 10 f) – Zřízení věcného břemene – město Františkovy Lázně

bod 10 g) – Zřízení věcného břemene – obec Andělská Hora

bod 10 h) – Zřízení věcného břemene – obec Otovice

bod 10 i) – Zřízení věcného břemene – město Nová Role

bod 17 a) - Zprovoznění regionální tratě č. 144 ChodovKrásný Jez

bod 17 b) – Vstup kraje do regionální rozvojové agentury Egrensis

 

Dále JUDr. Pavel podal informaci o dalších bodech jednání:

k bodu 4) – je předkládán nový materiál, doplněný o vyjádření jednotlivých oborů

k bodu 5) – je předkládán nový materiál, doplněný o vyjádření jednotlivých odborů

k bodu 7) – je předkládán materiál Kontrolního výboru o jeho činnosti v roce 2001

bod č. 12) – Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Karlovarského kraje pro rok 2002 – je předkládán nový materiál (označen „nový“)

bod č. 15) – Zřizovací listina příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – je předkládána varianta B

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje   s c h v á l i l o   program jednání zastupitelstva s navrženými změnami a doplněními. 

 

4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Tento bod programu uvedl hejtman JUDr. Pavel, jednotlivá usnesení nebyla připomínkována.

 

Usn. č. ZK 08/01       

Zastupitelstvo uložilo Radě Karlovarského kraje předkládat k informaci  realizovaná rozpočtová opatření (v rozsahu zmocnění bodu 6 tohoto usnesení )  krajskému  zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

Termín : průběžně

Bod 6): „ZKK zmocnilo radu v souladu s ustanovením § 59, odst. 1, písm. a) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) prováděním rozpočtových opatření takto: realizovat výdaje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů a státních fondů ČR Karlovarskému kraji,  přičemž v plném rozsahu zabezpečit jejich využití s maximální hospodárností při dodržení titulu účelovosti“.

Kontrola : úkol trvalý – průběžně plněno - kontrola 13.12.2001

Plněno – naposledy    rozpočtová    opatření   projednána  v  radě dne 6.12., zastupitelstvu se předkládá  samostatně -   viz  bod    jeho  jednání č. 9  dne 13.12.2001.  Lze  předpokládat,  že  poslednírozpočtová  opatření   budou   projednána   radou kraje  dne 20.12.2001 s tím,  že informace o nich bude předložena nejbližšímu zasedání zastupitelstva.

 

Usn. č. ZK 12/01       

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o předloženém materiálu „Návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje“ ( zpracovaného Institutem regionálního a územního plánování s.r.o., Karlovy Vary) s tím, že  jeho projednání bude předmětem příštích jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Kontrola : úkol trvalý – průběžně plněno - kontrola 13.12.2001

Splněno.  Návrh PRK byl poprvé projednán  v radě dne 22.11.2001 s tím, že bylo odboru RR uloženo zajistit  do tohoto  programu   zapracován í připomínek členů rady a definitivní verzi předložit radě dne  6.12.2001. Tento úkol byl  splněn. Materiál rada projednala v uvedeném termínu a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu kraje pod bodem č. 16.

 

Usn. č. ZK 35/01       

Zastupitelstvo uložilo výboru regionálního rozvoje, v souladu s postupem navrženým v předloženém materiálu, ustavit pracovní skupinu pro koordinaci a řízení prací na dopracování „Programu rozvoje Karlovarského kraje“ tak, aby mohlo být dopracování návrhu Programu rozvoje Karlovarského kraje dokončeno do 30.11.2001.

Kontrola : 13.12.2001

Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usn. č. ZK 34/01 ze dne 14.6.2001 zvolilo výbor pro regionální rozvoj a zároveň mu usn. č. ZK 35/01 uložilo v souladu s platnou metodikou tvorby programů rozvoje krajů ustavit pracovní skupinu pro koordinaci a řízení prací na dopracování návrhu PRKK. Výše uvedená metodika však nepředpokládá ustavení takovéhoto výboru, který je navíc obsazen na základě stejných principů jako zmíněná rada. Z těchto důvodů nebránilo nic tomu, aby výbor pro regionální rozvoj přejal zodpovědnost za praktickou přípravu PRKK, včetně takových úkolů, jako je vytvoření pracovních skupin, identifikace problémových okruhů, schvalování doporučení pracovních skupin, výběr klíčových projektů apod.

 

Usn. č. ZK  42/01      

Zastupitelstvo uložilo kontrolnímu výboru provést kontrolu smlouvy o dílo č. 40213 S, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a společností Výtahy Schindler a.s., s cílem prověřit oddělené provádění oprav a údržeb vyplývajících ze záruční povinnosti dodavatele zařízení a provádění prací a údržeb, které jsou realizovány  mimo rozsah záruky (vzešlo z připomínek k jednáním Rady Karlovarského kraje ze dne 27.9.2001, bod 17e)

Kontrola : 13.12.2001

Provedení kontroly smlouvy č. 40 213 S „O servisu výtahů“, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a společností Výtahy Schindler a.s., bylo zařazeno na program 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  dne 4.12. 2001, kde byla tato smlouva  projednána a podrobena kontrole výborem. Kontrolní výbor schválil svým usnesením text zprávy pro ZKK , kterou na jeho jednání dne 13.12. přednese předseda výboru.

 

Usn. č. ZK  49/01      

Zastupitelstvo ukládá řediteli krajského úřadu ing. Romanu Rokůskovi, zajistit vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o vymezení závazné části územního plánu velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace, uveřejněním ve Věstníku právních předpisů kraje.

(zastupitelstvo uvedenou vyhlášku schválilo na svém jednání dne 25.10.2001)       

Kontrola : 13.12.2001

Splněno. Věstník byl rozeslán dne 9.11.2001 a zákonem stanovená 15 denní lhůta byla  dodržena.

 

K usnesení zastupitelstva č. ZK 26/01 požádal p. Dietz o prodloužení termínu plnění do 30. 6. 2002.

Zastupitelstvo prodloužení termínu odsouhlasilo.

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o     n a     v ě d o m í      kontrolu usnesení ke dni 13.12.2001.

 

5. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

 

Tento bod jednání uvedl hejtman JUDr. Josef Pavel, zastupitelům byly zodpovězeny dotazy k některým usnesením.

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje   v z a l o   n a   v ě d o m í   zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje, která obsahovala:

 

24. řádné jednání rady dne 8. 11. 2001

25. mimořádné jednání rady dne 16. 11. 2001

26. řádné jednání rady dne 22. 11. 2001

27. řádné jednání rady dne 6. 12. 2001

 

6. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a jeho zástupců

Informace o uskutečněných jednáních přednesl hejtman JUDr. Pavel, dále zástupce hejtmana Ing. Zborník a  RNDr. Horký.

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  v z a l o   n a   v ě d o m í  informace o významných jednáních hejtmana kraje a jeho zástupců k dnešnímu datu.

 

7. Zprávy výborů zastupitelstva

 

Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje RNDr. Pavel Vanoušek, předložil Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje za rok 2001 s tím, že materiál byl projednán na 4. jednání Kontrolního výboru ZKK.

Ukončeny byly  následující kontroly:

 

     - Kontrola dodržování ustanovení § 71 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (zřízení úřední desky)

    -  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Karlovarského kraje s termínem plnění do

       30.4.2001

     - Kontrola dodržení zákonného postupu při zadání veřejné zakázky na nákup nábytku pro krajský 

        úřad

     - Kontrola smlouvy o Servisu výtahů v budově krajského úřadu

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  b e r e   n a   v ě d o m í   Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje za rok 2001.

 

8) Rozpočtové provizorium Karlovarského kraje na rok 2002

 

Předložení rozpočtového provizoria zdůvodnil hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 60/01

s c h v a l u j e   dle § 22 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, dle § 13, zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, a dle § 9, odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

 

1)      rozpočtové provizorium Karlovarského kraje pro rok 2002, a to:

příjmy Karlovarského kraje                               52 235 tis. Kč

výdaje Karlovarského kraje                              52 235 tis. Kč

 

rozpis výdajů Karlovarského kraje:

- zastupitelstvo kraje celkem                             11 147 tis. Kč

  z toho: - osobní výdaje (odměny zastupitelů)       6 403 tis. Kč

                     - provozní výdaje                           4 744 tis. Kč

- činnost regionální správy-krajský úřad celkem  41 088 tis. Kč

  z toho: - osobní výdaje (platy zaměstnanců)       24 600 tis. Kč

             - provozní výdaje                                   16 488 tis. Kč

 

2)      pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria roku 2002

 

9 a) Rozpočtová změna č. 28

Materiál uvedl hejtman Karlovarského kraje JUDr. Pavel.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 61/01

s c h v a l u j e   rozpočtové opatření č. 28

-          návrh na úpravu rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2002:

 

zvýšení příjmů – nedaňové příjmy (položka 2141-příjmy z úroků)                      190tis. Kč

zvýšení výdajů – kapitálové výdaje (položka 6122-stroje,přístroje a zařízení)      190 tis. Kč

 

9 b) Rozpočtová změna č. 34

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 62/01

s c h v a l u j e   Rozpočtové opatření č. 34

-          úpravu rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2001:

snížení osobních výdajů zastupitelstva                                                      1.000 tis. Kč

zvýšení provozních výdajů zastupitelstva                                                  1.000 tis. Kč

 

bod 10) Věcná břemena

 

K všeobecné problematice ohledně věcných břemen proběhla diskuse, ze které vzešel návrh na odsouhlasení věcných břemen an block.

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje   s o u h l a s í   s hlasováním an block u projednávaných věcných břemen v bodech 10 a) – 10 i)  programu jednání Zastupitelstva dne 13.12.2001.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 63/01

s c h v a l u j e   věcná břemena tak, jak byla předložena v materiálech pod bodem 10 a) – 10 i) programu jednání Zastupitelstva dne 13. 12. 2001.

 

K bodu 10 a) Zřízení věcného břemene ve prospěch: Lidl, ČR, v.o.s.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 64/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2299/1 v katastrálním území Cheb, silnice II/214 ve prospěch firmy Lidl Česká republika, v.o.s. Praha, dle silničního plánku (viz příloha) a to za jednorázovou náhradu ve výši 12.500,- Kč.

 

K bodu 10 b) Zřízení věcného břemene – obec Kolová

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 65/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 544 v katastrálním území Kolová, silnice III/20811 ve prospěch obce Kolová, dle silničního plánku (viz příloha) a to za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč.

 

K bodu 10 c) Zřízení věcného břemene – pan Robert Kodym

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 66/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1667 v katastrálním území Rudné, silnice II/218 ve prospěch pana Roberta Kodyma, v obci Vysoká PecRudné dle silničního plánku (viz příloha).

 

K bodu 10 d) Zřízení věcného břemene – Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 67/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1378 v katastrálním území Děpoltovice, silnice II/220 a k silničnímu pozemku p.p.č. 1594/6 v katastrálním území Nová Role, silnice II/209 ve prospěch Vodohospodářského sdružení dle silničního plánku (viz příloha)

 

K bodu 10 e) Zřízení věcného břemen – Západočeská plynárenská, a.s. Plzeň

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 68/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 791 v katastrálním území Pěčkovice, silnice III/19814 ve prospěch Západočeské plynárenské, a.s. Plzeň dle silničního plánku (viz příloha) a to za  jednorázovou náhradu ve výši 4.800,-Kč.

 

K bodu 10 f) Zřízení věcného břemene – město Františkovy Lázně

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 69/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 648/1 v katastrálním území Františkovy Lázně silnice III/21325 a p.p.č. 646/2 v katastrálním území Františkovy Lázně silnice III/21323 ve prospěch města Františkovy Lázně dle silničního plánku (viz příloha) a to za jednorázovou náhradu ve výši 47.500,- Kč.

 

K bodu 10 g) Zřízení věcného břemene – obec Andělská Hora

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 70/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 150 v katastrálním území Andělská Hora silnice III/22213, III/22224 a p.p.č. 1105 v katastrálním území Andělská Hora silnice III/22213 ve prospěch obce Andělská Hora dle silničního plánku (viz příloha) a to za jednorázovou náhradu ve výši 7.900,- Kč.

 

K bodu 10 h) Zřízení věcného břemene – obec Otovice u Karlových Varů

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 71/01

s c h v a l u j e    zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1027/2 v katastrálním území Otovice silnice III/22129 ve prospěch obce Otovice u Karlových Varů dle silničního plánku (viz příloha) a to za jednorázovou náhradu ve výši 700,- Kč.

 

K bodu 10 i) Zřízení věcného břemene – město Nová Role

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 72/01

s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1545/4 v katastrálním území Nová Role silnice II/209 ve prospěch města Nová Role dle silničního plánku (viz příloha)

 

11) Vznik sociálního fondu pracovníků organizačních složek kraje – odvětví školství

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 73/01

s c h v a l u j e   zřízení sociálního fondu pracovníků organizačních složek kraje – odvětví školství.

 

12) Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Karlovarského kraje pro rok 2002

 

Předložený materiál uvedl zástupce hejtmana Ing. Zborník s tím, že hlavní změna v nově předloženém materiálu je v přidání některých spojů.

 

Zastupitelstvo karlovarského kraje

usnesením č. ZK 74/01

s c h v a l u j e   rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Karlovarského kraje na rok 2002 v rozsahu přílohy č. 1 „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti na území Karlovarského kraje pro rok 2002“ ve znění ke dni 13. prosince 2001 v rozsahu dle platných jízdních řádů uvedených v příloze č. 2.

 

Současně Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 75/01

u k l á d á   Radě Karlovarského kraje zajistit projednání rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Karlovarského kraje na rok 2002 v komisi  pro dopravu a životní prostředí  a výstup z komise předložit krajskému zastupitelstvu v termínu do 30. 4. 2002.

 

13) Splynutí Správy a údržby silnic Otovice, Správy a údržby silnic Sokolov a Správy a údržby silnic Cheb do Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 58/01

s c h v a l u j e   zrušení příspěvkové organizace Karlovarského kraje Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů, se sídlem Na Vlečce 177, Otovice u Karlových Varů, IČ 00074390,  zrušení příspěvkové organizace Karlovarského kraje Správa a údržba silnic Sokolov, se sídlem Chebská 282, Sokolov, IČ 00076147 a zrušení  příspěvkové organizace Karlovarského kraje Správa a údržba silnic Cheb, se sídlem Vrázova 10, Cheb, IČ 00073938 bez likvidace ke dni 31. 12. 2001 s tím, že veškerá práva a závazky, včetně  práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přecházejí v plném rozsahu na právního nástupce těchto tří organizací – příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje – Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, se sídlem Chebská 282, Sokolov.

 

Dále Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 59/01

s c h v a l u j e   zřízení nové příspěvkové organizace Karlovarského kraje –Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, se sídlem Chebská 282, Sokolov splynutím příspěvkové organizace Karlovarského kraje Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů, se sídlem Na Vlečce 177, Otovice u Karlových Varů, IČ 00074390, příspěvkové organizace Karlovarského kraje Správa a údržba silnic Sokolov, se sídlem Chebská 282, Sokolov, IČ 00076147 a příspěvkové organizace Karlovarského kraje Správa a údržba silnic Cheb, se sídlem Vrázova 10, Cheb, IČ 00073938, ke dni 1.1.2002.

 

14) Přijetí majetku převzatého na základě zákona č. 157/2000 Sb. a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ČR

 

Materiál uvedl zástupce hejtmana Ing. Zborník s tím, že majetek je nám převáděn ze zákona.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 76/01

b e r e   n a   v ě d o m í  

a)      předání soupisu majetku státních příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Cheb, Otovice u Karlových Varů a Sokolov ke dni 30. 9. 2001, který je přílohou Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001, č.j. 3796/01/-4-KM podle zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, protokolárně předaného Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 14.11.2001, v rozsahu dle přílohy č. III protokol příloha č. II

b)      dopis hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla č.j. 1442/KN/Ot/Ba/01 ze dne 13.11.2001, předaný Ministerstvu dopravy a spojů ČR dne 14.11.2001 ve věci hospodaření  Správy a údržby silnic Sokolov v období od 1.1.2001 do 30.9.2001, který tvoří přílohu č. IV.

 

Dále Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 77/01

p ř i j í m á   v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb. a Rozhodnutím ministra dopravy a spojů ČR do vlastnictví Karlovarského kraje majetek dle soupisu majetku státních příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Cheb, Otovice u Karlových Varů a Sokolov v rozsahu uvedeném v příloze č. III v celkovém objemu 4 089 596 705,38 Kč.

 

15) Zřizovací listina příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 

Tento bod programu uvedl zástupce hejtmana Ing. Zborník s tím, že materiál je předkládán ve dvou verzích.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 55/01

s c h v a l u j e   Zřizovací listinu příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje v předložené variantě B, tj. se zařazením „správy a údržby pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních ploch v územní působností této organizace“ do vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti této organizace, včetně přílohy č. 1 zřizovací listiny – Vymezení majetku, a přílohy č. 2 zřizovací listiny – Pravidla hospodaření.

 

Dále Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 56/01

u k l á d á    Radě Karlovarského kraje zajistit:

1.       zveřejnění skutečností o vzniku příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje se sídlem Chebská 282, Sokolov v Ústředním věstníku České republiky podle § 27, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.

2.       zápis do obchodního rejsříku dle § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

3.       vklad majetku Karlovarského kraje, vymezeného do hospodaření příspěvkové organizace do katastru nemovitostí

    Termín:  do 31. 12. 2001

 

Současně Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 57/01

s c h v a l u j e   změnu článku X, odstavce 2, v příloze č. 2 zřizovací listiny – Pravidla hospodaření- takto: Neprojeví-li úřad ani žádná ze složek či organizací kraje zájem o nepotřebný majetek do 14 dnů od předání rozhodnutí úřadu, organizace tento majetek nabídne k prodeji obcím a ostatním osobám.

 

16) Program rozvoje Karlovarského kraje

Předmětný bod programu uvedl předseda výboru pro regionální rozvoj Mgr. Sequens.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 78/01

s c h v a l u j e   Program rozvoje Karlovarského kraje.

 

Různé

17 a) Zprovoznění regionální tratě č. 144 ChodovKrásný Jez

 

Materiál předložil na zastupitelstvu a uvedl pan Kuttner.

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na základě stanoviska výboru pro regionální rozvoj 

p o d p o r u j e   možnost zprovoznění regionální tratě č. 144 ChodovKrásný Jez, jak pro nákladní, tak pro osobní dopravu v celém jejím úseku.

 

17 b) Vstup kraje do regionální rozvojové agentury Egrensis

 

Materiál předložil hejtmanovi Karlovarského kraje JUDr. Pavlovi přímo na jednání zastupitelstva

Ing. Horník. Zastupitelé se shodli na názoru, že takto důležitý základní materiál nelze odsouhlasit bez jakýchkoliv podkladů.

 

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje   s t a h u j e   bod  „Vstup kraje do regionální rozvojové agentury Egrensis“ z programu jednání s tím, že materiál bude předložen k projednání zastupitelstvu na příštím zasedání dne 28. 2. 2002.

 

Zapsala:  O. Oncirková