K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21

 

 

 

USNESENÍ

 

z  5. jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo

dne 25.10.2001  od  9:00 do 13:20 hodin

ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

 

Přítomno:                   44 členů zastupitelstva

Omluveni:                  MUDr. Joza

 

1)       Volba návrhové komise

2)       Volba ověřovatelů zápisu

3)       Schválení programu jednání

4)       Kontrola usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

5)       Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje - usn.č. ZK 42/01

6)       Zprávy výborů zastupitelstva

a)       Výbor pro bezpečnost – „Strategie prevence kriminality v Karlovarském kraji“

b)       Výbor pro zdravotnictví a soc. věci – „Přístrojové vybavení specializovaného krajského zdravotnického zařízení s regionální působností           usn.č. ZK 43/01 - usn.č. ZK 44/01

c)       Informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Egrensis

7)       Informace o jednáních hejtmana kraje a jeho zástupců

8)       Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje - usn.č. ZK 45/01

9)       Rozpočtová opatření č. 18 – 19 - usn.č. ZK 46/01

10)    Návrh sídla Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje - usn.č. ZK 47/01

11)    Návrh územního plánu velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace - usn.č. ZK 48/01, usn.č. ZK 49/01

12)     

a)       Poskytování dalších odměn neuvolněným členům zastupitelstva - usn.č. ZK 50/01

b)       Vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva - usn.č. ZK 51/01, usn.č. ZK 52/01

13)     

a)       Výsledek kontroly NKÚ o dotaci státního rozpočtu na pořízení a technickou obnovu sídla a na počáteční provoz Krajského úřadu Karlovarského kraje v roce 2001

b)       Podpora zařazení měst Chodov, Toužim a Horní Slavkov mezi tzv. pověřené obce III. typu - usn.č. ZK 53/01

c)       Změna složení členů kontrolního výboru (rezignace Ing. Žikeše) - usn.č. ZK 54/01

 

 

JUDr. Josef   P a v e l                      Ing. Jan   Z b o r n í k

Hejtman                                            1. zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                        Karlovarského kraje 

 

1. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje     z v o l i l o       tyto členy návrhové komise :

 

-          Jiřího Dietze

-          Radomila Golda

-          Mgr. Zdeňka Roubínka

-          Petra Martínka

 

/ hlasování : pro 38, proti 1, zdržel se 2 /

 

 2. Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      z v o l i l o      tyto ověřovatele zápisu :

 

-          Ing. Josefa Malého

-          Jaromíra Kuttnera

-          Mgr. Luďka Sequense

 

/ hlasování : pro 40, proti 0, zdržel se 1 /

 

3.Schválení programu jednání

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      s c h v á l i l o      program dnešního jednání  s těmito změnami:

 

doplnit :                 - bod č. 5c – Informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Egrensis

                                - bod č. 13c – Změna ve složení kontrolního výboru (rezignace Ing. Žikeše)

přečíslovat :         - bod č. 6 – Kontrola usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje – jako bod č. 4

- bod č. 4 – Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje – na bod č. 5

- body č. 5a) b) c) – Zprávy výborů zastupitelstva – na body č. 6 a) b) c)

/ hlasování : pro 41, proti 0, zdržel se 0 /

 

4. Kontrola usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje provedlo kontrolu úkolů z usnesení zastupitelstev k datu 25. 10. 2001 – bez připomínek :

Usn. č. ZK 08/01 -                Zastupitelstvo uložilo Radě Karlovarského kraje předkládat k informaci realizovaná rozpočtová opatření (v rozsahu zmocnění bodu 6 tohoto usnesení ) krajskému  zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

Termín : průběžně

Bod 6): „ZKK zmocnilo radu v souladu s ustanovením § 59, odst. 1, písm. a) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) prováděním rozpočtových 

opatření takto :

realizovat výdaje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů a státních fondů ČR Karlovarskému kraji, přičemž v plném rozsahu zabezpečit jejich využití s maximální hospodárností při dodržení titulu účelovosti“.

Kontrola : úkol trvalý – průběžně plněno 12.4.; 14.6.; 13.9.;

kontrola 25.10.2001, další kontrola 13.12.2001

 

Usn. č. ZK 12/01 -                Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o předloženém materiálu „Návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje“ ( zpracovaného Institutem regionálního a územního plánování s.r.o., Karlovy Vary) s tím, že  jeho projednání bude předmětem příštích jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Kontrola : úkol trvalý – průběžně plněno 12.4.; 14.6.; 13.9.;

kontrola 25.10.2001, další kontrola 13.12.2001

 

Usn. č. ZK 31/01 –               Zastupitelstvo pověřilo hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla, podpisem darovací smlouvy na  objekt  na  st.p.č. 527/16, objekt   čp.  353 na  st.p.č. 527/18,  objekt  na st.p.č.  527/19,  objekt  trafostanice na st.p.č. 527/32, st.p.č. 527/16, st.p.č. 527/18, st.p.č. 527/19, st.p.č. 527/32 a  p.p.č. 527/84 oddělenou ze st.p.č. 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/20, 527/21, 527/23, 527/26, 527/27, 527/28, 527/29 a p.p.č. 527/1– vše v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary  do majetku Karlovarského kraje.

 

Navazuje na usn.č. ZK 30/01 – Zastupitelstvo uložilo řediteli krajského úřadu připravit návrh darovací smlouvy (ve spolupráci s Okresním úřadem Karlovy Vary) – byla předložena Informace o přípravě darovací smlouvy na areál sídla Karlovarského kraje –na zastupitelstvu dne 13.9. bylo schváleno prodloužení termínu do 31.12.2001.

Smlouva o výpůjčce byla podepsána dne 16.8.2001.

Kontrola :  25.10.2001, další kontrola  počátek roku 2002

 

Usn.č. ZK 37/01 -                 Zastupitelstvo uložilo pracovní komisi, která zpracovala první znění Jednacího řádu zastupitelstva, připravit pro příští jednání návrh úpravy tohoto jednacího řádu.

Splněno – bod dnešního jednání č. 8

 

Usn.č. ZK 38/01 -                 Zastupitelstvo uložilo Radě Karlovarského kraje předložit seznam všech výborů a komisí, včetně jmenovitého složení, do příštího jednání zastupitelstva.

Termín : 25.10.2001

Splněno

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje        v z a l o    n a     v ě d o m í     informaci o přehledu komisí, výborů, rad a autorit zřizovaných při ZKK a dalších externích orgánů, do nichž je Karlovarský kraj zapojen, s připomínkami.

/hlasování : pro 41, proti 0, zdržel se 0 /

 

5. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje     v z a l o   n a   v ě d o m í     zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje, která obsahovala:

- 20. mimořádné jednání rady dne 10.9. 2001

- 21. řádné jednání rady dne 27.  9. 2001

- 22. řádné jednání rady dne 11. 10. 2001

- 23. řádné jednání rady dne 18. 10. 2001

/hlasování : pro 43, proti 0, zdržel se 0/

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  42/01         u l o ž i l o      kontrolnímu výboru provést kontrolu smlouvy o dílo č. 40213 S, uzavřenou mezi Karlovarským kraje a společností Výtahy Schindler a.s., s cílem prověřit oddělené provádění oprav a údržeb vyplývajících ze záruční povinnosti dodavatele zařízení a provádění prací a údržeb, které jsou realizovány  mimo rozsah záruky.

Termín kontroly : 13.12.2001

/hlasování : pro 24, proti 9, zdržel se 10/

 

6. Zprávy výborů zastupitelstva

 

a)  Strategie prevence kriminality pro Karlovarský kraj (výbor pro bezpečnost)

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      v z a l o    n a    v ě d o m í      „Strategii prevence kriminality pro Karlovarský kraj“, s připomínkami.

/ hlasování : pro 34, proti 1, zdržel se 6/

 

b)  Přístrojové vybavení specializovaného krajského zdravotnického zařízení s regionální působností (výbor pro zdravotnictví a soci)

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje       v z a l o   n a   v ě d o m í       zprávu o činnosti výboru pro zdravotnictví a sociální věci.

/ hlasování : pro 41, proti 0, zdržel se 0/

 

Dále Zastupitelstvo Karlovarského kraje

1.  usnesením č. ZK  43/01        s c h v á l i l o     v souladu s perspektivou rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji záměr na Oddělení radiační onkologie v Chebu jako specializované krajské zdravotnické zařízení s regionální působností.

2. usnesením č. ZK  44/01         s o u h l a s i l o    s vybavením Oddělení radiační onkologie v Chebu lineárním urychlovačem, rtg. simulátorem a plánovacím systémem 3D s tím, že investice bude nárokována v rámci programového financování ze státního rozpočtu.

/ hlasování : pro 41, proti 0, zdržel se 3/

 

c)  Informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Egrensis

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      v z a l o   n a   v ě d o m í     předloženou informaci o činnosti Regionální rozvojové agentury Egrensis.

/ hlasování : pro 42, proti 0, zdržel se 0/

 

Opět k bodu 4) ke kontrole usnesení zastupitelstva č.  ZK 38/01

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje       v z a l o    n a    v ě d o m í      informaci o přehledu  komisí,  výborů,  rad  a  autorit  zřizovaných při  Radě  Karlovarského kraje,  Zastupitelstvu Karlovarského kraje a dalších externích orgánů  do  jejichž  činnosti  je  Karlovarský  kraj  zapojen, s připomínkami.   

/ hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 1/

 

7. Informace o jednáních hejtmana kraje a jeho zástupců

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje       v z a l o    n a     v ě d o m í       informace  přednesené  hejtmanem Karlovarského kraje JUDr. Josefem Pavlem a zástupci hejtmana Ing. Janem Zborníkem, RNDr. Petrem Horkým, Ing. Jiřím Behenským a uvolněným členem Jiřím Mutinským.

/ hlasování : pro 41, proti 0, zdržel se 0/

 

8. Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje       v z a l o   n a   v ě d o m í      informaci předkladatele materiálu o postupu pracovní komise pro  novelizaci Jednacího řadu zastupitelstva Karlovarského kraje a

usnesením č. ZK  45/01           s c h v á l i l o   novelizaci Jednacího řádu zastupitelstva Karlovarského kraje, s připomínkami.

/ hlasování : pro 33, proti 0, zdržel se 8/

 

9. Rozpočtová opatření č. 15 – 19

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  46/01         s c h v á l i l o :

 

Rozpočtové opatření č. 18

    - snížení osobních výdajů zastupitelstva                                                                 o 820 tis. Kč

    - zvýšení provozních výdajů zastupitelstva                                                             o 820 tis. Kč

    a

    - snížení limitu osobních výdajů (platů zaměstnanců kraje

      a odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění)                            o 2 283 tis. Kč

    - zvýšení provozních výdajů krajského úřadu                                                    o 2 283 tis. Kč

 

Rozpočtové opatření č. 19

    - zvýšení příjmů – nedaňové příjmy                                                                          o  95 tis. Kč

    - zvýšení výdajů – kapitálové výdaje

      (položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení)                                                              o  95 tis. Kč

/ hlasování : pro 37, proti 0, zdržel se 0/

 

10. Návrh sídla Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  47/01        s c h v á l i l o   sídlo příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje  v Sokolově, adresa Chebská 282,  356 04 Sokolov.

/ hlasování  : pro 40, proti 0, zdržel se 0/

 

11. Návrh územního plánu velkého územního celku  Karlovarsko-sokolovské aglomerace

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  48/01         s c h v a l u j e  

a)       územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace

b)       návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace, a

usnesením č. ZK  49/01         u k l á d á    řediteli krajského úřadu ing. Romanu Rokůskovi  zajistit vyhlášení Obecně závazné vyhlášky o vymezení závazné části územního plánu velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace uveřejněním ve věstníku právních předpisů kraje.

Termín kontroly : 13.12.2001

/ hlasování : pro 40, proti 0, zdržel se 0/

 

12. Poskytování dalších odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje a ostatním členům výborů a komisí

 

a) Poskytování dalších odměn neuvolněným členům zastupitelstva

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  50/01           s c h v á l i l o     vyplacení další odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s platnou legislativní úpravou, tj. nařízením vlády ČR č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2001 je výše odměny stanovena ve výši poloviny měsíční odměny, na kterou členu zastupitelstva naposledy vznikl nárok. (Výše odměny se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.) Odměny pro rok 2001 budou vyplaceny spolu s výplatou odměn za měsíc listopad, tj. v prosinci 2001.

/ hlasování : pro 38, proti 0, zdržel se 1/

 

b) Vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  51/01            s c h v á l i l o

 

1. vyplácení odměn členům výborů a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva, v souladu s platnou legislativní úpravou,

2. zásadu stanovení výše celkové odměny pro orgán kraje jako násobek počtu členů orgánu, kteří nejsou členy zastupitelstva, počtu měsíců, po kterou daný orgán v roce 2001 pracoval, a částky 2.000,- Kč. Celková výše odměn je pro rok 2001 stanovena částkou 680.000,- Kč,  z toho pro jednotlivé výbory a orgány kraje :

výbor kontrolní                                                                                                  36.000,- Kč

výbor finanční                                                                                                   96.000,- Kč

výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost                                         42.000,- Kč

výbor pro zdravotnictví a sociální věci                                                         90.000,- Kč

výbor bezpečnostní                                                                                          112.000,- Kč

výbor pro regionální rozvoj                                                                             56.000,- Kč

komise protidrogová                                                                                         88.000,- Kč

komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch                                              48.000,- Kč

rezerva na zřízení dalších výborů a komisí                                                    112.000,- Kč

 

usnesením č. ZK  52/01       p o v ě ř u j e     Radu Karlovarského kraje schválením odměn pro jednotlivé členy orgánů kraje na  základě předložených písemných návrhů předsedů jednotlivých výborů, komisí a zvláštních orgánů kraje v termínu radou pevně stanoveném.

/ hlasování : pro 41, proti 0, zdržel se 0/

 

13. a) Výsledky kontroly NKÚ o dotaci státního rozpočtu na pořízení a technickou obnovu sídla a na počáteční provoz Krajského úřadu Karlovarského kraje v roce 2001

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje     v z a l o     n a     v ě d o m í      informace z kontroly finančních prostředků státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel a počáteční provoz vyšších územních samosprávných celků provedenou  Nejvyšším kontrolním úřadem a

 

v y j a d ř u j e     uznání všem zaměstnancům Krajského úřadu Karlovarského kraje, kteří mají zásluhu na výsledku hloubkové kontroly, která byla Nejvyšším kontrolním úřadem prováděna po dobu tří měsíců. Výkon jejich řádné práce odpovídal v plné míře představám kontrolní skupiny Nejvyššího kontrolního úřadu, jak to vyplývá ze závěrů kontrolního protokolu Nejvyššího kontrolního úřadu sp. zn. :  01/08/690/3/248.

/ hlasování : pro 42, proti 0, zdržel se 0/

 

13. b) Podpora zařazení měst Chodov, Toužim a Horní Slavkov mezi tzv. pověřené obce III. typu

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK  53/01         s o u h l a s í    a   d o p o r u č u j e      zařadit  města Chodov, Toužim a Horní Slavkov mezi tzv. obce III. typu v rámci II. fáze  územní reformy veřejné správy.

/ hlasování o městu Chodov: pro 38, proti 2, zdržel se 3/

/ hlasování o městu Toužim : pro 40, proti 2, zdržel se 1/

/ hlasování o městu Horní Slavkov : pro 33, proti 2, zdržel se 8/

 

13. c) Změna ve složení kontrolního výboru (rezignace Ing. Žikeše)

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje        v z a l o     n a     v ě d o m í        rezignaci člena kontrolního výboru pana Ing. Ivana Žikeše a

usnesením č. ZK  54/01           z v o l i l o      členem kontrolního výboru pana Ing. Záviše Kulíka.

/ hlasování : pro 39, proti 0, zdržel se 4/