K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21

 

 

 

USNESENÍ

 

ze 4. jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo

dne 13.9.2001  od  10:00 do 13:45 hodin

ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

 

Přítomno:       44 členů zastupitelstva

Omluveni:      Mgr. Roubínek

 

1.   Volba návrhové komise

2.       Volba ověřovatelů zápisu

3.       Schválení programu jednání

4.       Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje - usn.č. ZK 36/01, usn.č. ZK 37/01

5.       Kontrola usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

6.       Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje - usn.č. ZK 38/01, usn.č. ZK 39/01

7.       Kontrola plnění rozpočtu Karlovarského kraje za I. pololetí 2001

8.       Rozpočtová opatření č. 3 – 14

9.       Zřízení Krajské správy a údržby silnic - usn.č. ZK 40/01

10.    Převod Galerie umění v Karlových Varech a Galerie výtvarného umění v Chebu na Karlovarský kraj

11.    Posouzení projektu Touristik projekt 2000 KyselkaKarlovy Vary - usn.č. ZK 41/01

12.    Různé

 

JUDr. Josef   P a v e l                                                          Ing. Jan   Z b o r n í k

hejtman                                                                                 1.zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                                                Karlovarského kraje

 

1. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje     z v o l i l o       tyto členy návrhové komise :

-          Lubomíra Pokoru

-          RNDr. Pavla Vanouška

-      Ing. Zdeňka Výborného

-      Ing. Václava Živného

/ hlasování aklamací : pro 41, proti 0, zdržel se 1 /

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      z v o l i l o      tyto ověřovatele zápisu :

-          Ing. Jana Zborníka

-      Ing. Josefa Malého

/ hlasování aklamací : pro 41, proti 0, zdržel se 1 /

 

3.Schválení programu jednání

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      s c h v á l i l o      program dnešního jednání  s těmito změnami:

předřadit :            - bod č. 6 – Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje – jako bod č. 4

přečíslovat :         - bod č. 4 – Kontrola usnesení zastupitelstva – na bod č. 5

- bod č. 5 – Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje – na bod č. 6

stáhnout :             - bod č. 11 – Návrh na upřesnění kompetencí Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

doplnit : - bod č. 11 – Posouzení projektu Touristik projekt 2000 KyselkaKarlovy Vary

/ hlasování aklamací: pro 43, proti 0, zdržel se 0 /

 

4. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje    usnesením č. ZK 36/01   s c h v á l i l o    změnu jednacího řádu zastupitelstva takto :

 

1) úprava článku 10, odst. 3

„Následuje rozprava k danému programu jednání, do které se členové zastupitelstva přihlašují prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení.“

2) úprava článku 15

odst. 1    „Hlasuje se prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení pro nebo proti návrhu. Hlasování se lze zdržet. V odůvodněných případech lze hlasovat i jiným způsobem, zpravidla zdvižením ruky.“

odst. 2    „Předsedající dává hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu.“

odst. 3    „Zastupitelstvo může rozhodnout, že hlasování bude provedeno tajně. V takovém případě se hlasuje nebo volí pomocí hlasovacích lístků. Za počet přítomných členů zastupitelstva se považuje počet vydaných hlasovacích lístků. Pro zabezpečení tajné volby se zvolí volební komise a její předseda ohlásí po skončení volby její výsledky.“

 

Dále Zastupitelstvo Karlovarského kraje    usnesením č. ZK 37/01    u l o ž i l o     pracovní komisi, která zpracovala první znění Jednacího řádu zastupitelstva, připravit pro příští jednání návrh úpravy tohoto jednacího řádu                        

                               Termín : 25.10.2001

/ hlasování aklamací: pro 40, proti 0, zdržel se 3 /

 

5. Kontrola usnesení zastupitelstva

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      p r o v e d l o    kontrolu úkolů z usnesení zastupitelstev  s termínem do 13. 9. 2001 s připomínkami uvedenými v zápise.

 

usn.č. ZK 08/01 – usnesení trvá – průběžně plněno – bod jednání č. 8 (předkládat zastupitelstvu k informaci realizovaná rozpočtová opatření)

usn.č. ZK 10/01 – splněno (převzetí záruky za náklady spojené se změnami dispozic na objektu sídla Karlovarského kraje do výše max. 3 mil.Kč v případě, že náklady nebudou hrazeny ze státního rozpočtu z kap. Ministerstva vnitra ČR).

usn.č. ZK 12/01 – usnesení trvá – průběžně plněno (zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o materiálu „Návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje“ s tím, že jeho projednání bude předmětem přístích jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje).

usn.č. ZK 22/01 – splněno (rozpočtové opatření č. 1 – převod pracovníků školského referátu).

usn.č. ZK 23/01 – splněno (rozpočtové opatření č. 2 – snížení limitu osobních výdajů a zvýšení provozních výdajů krajského úřadu).

usn.č. ZK 24/01 – splněno (schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací a organizačních složek v oblasti školství).

usn.č. ZK 25/01 – splněno (podepsání zřizovacích listin v oblasti školství hejtmanem Karlovarského kraje).

usn.č. ZK 27/01 – splněno (nákup pozemku p.p.č.1083/21 v k.ú.Drahovice-Karlovy Vary pro potřeby Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště v Karlových Varech, Sabinovo nám.16).

usn.č. ZK 28/01 – splněno (neschválení převodu budovy skladu léčiv a zdravotnického materiálu v Ostrově).

usn.č. ZK 29/01 – splněno (nabytí nemovitostí  do majetku Karlovarského kraje – jedná se o sídlo kraje).

usn.č. ZK 30/01 – prodloužení termínu do 31. 12. 2001 (darovací smlouva se připravuje ve spolupráci s Okresním úřadem Karlovy Vary)

usn.č. ZK 31/01 – podepsána smlouva o výpůjčce ze dne 16.8.2001 – další kontrola 25. 10. (podpis darovací smlouvy – usnesení navazuje na usnesení č. ZK 30/01).

usn.č. ZK 32/01 – splněno (vstup Karlovarského kraje do Regionální rozvojové agentury Egrensis (Sdružení) s takovým vkladem, který zabezpečí Karlovarskému kraji společně se Sdružením měst a obcí (Euregio Egrensis) minimálně 51 % )

usn.č. ZK 33/01 – splněno (volba člena výboru pro bezpečnost – pana Jaroslava Drože).

usn.č. ZK 34/01 – splněno (volba výboru pro regionální rozvoj, včetně jmenovitého složení).

/ hlasování elektronické : pro 41, proti 0, zdržel se 2 /

 

6. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje   v z a l o     n a     v ě d o m í       zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje od 14. jednání dne 14.6.2001 do 19. jednání dne 30.8.2001, přednesenou hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem.

Dotazy k výběrovému řízení, které se týkalo zadání „Programu rozvoje Karlovarského kraje“, budou zodpovězeny odborem regionálního rozvoje písemně.

 

Dále Zastupitelstvo Karlovarského kraje

I. usnesením č. ZK 38/01   u k l á d á     Radě Karlovarského kraje předložit seznam všech výborů a komisí, 

včetně jmenovitého složení do příštího jednání zastupitelstva.                                                               Termín : 25.10.2001

 

II. usnesením č. ZK 39/01  u k l á d á     Radě Karlovarského kraje věnovat zvýšenou pozornost materiálům

předkládaným radě a zastupitelstvu a zabezpečit jejich správnost a transparentnost.         Termín : úkol trvalý

/hlasování el. : pro 40, proti 0, zdržel se 2 /

 

7. Kontrola plnění rozpočtu Karlovarského kraje za I. pololetí 2001

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje      v z a l o     n a     v ě d o m í    výsledky plnění schváleného rozpočtu Karlovarského kraje za I. pololetí 2001.

/ hlasování el. : pro 38, proti 0, zdržel se 3 /

 

8. Rozpočtová opatření č. 3 – 14

 

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje      v z a l o   n a   v ě d o m í     rozpočtová opatření č. 3 – 14.

/ hlasování el. : pro 40, proti 1, zdržel se 1 /

 

9. Zřízení Krajské správy a údržby silnic

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

projednalo  předložený materiál a     usnesením č. ZK 40/01    s c h v a l u j e   zřízení „Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje“, jako příspěvkové organizace Karlovarského kraje, s účinností od 1. 1. 2002.

/ hlasování : pro 30, proti 5, zdržel se 8 /

 

10. Převod Galerie umění v K. Varech a Galerie výtvarného umění v Chebu na Karlovarský   kraj

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  projednalo předložený materiál a     b e r e   n a   v ě d o m í   převod státního majetku Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie umění Karlovy Vary ze státu na Karlovarský kraj.

/ hlasování : pro 31, proti 0, zdržel se 1 /

 

11. Posouzení projektu „Touristik projekt 2000 Kyselka – Karlovy Vary“

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

projednalo předložený materiál a   usnesením č. ZK 41/01    n e d o p o r u č u j e    podporovat realizaci projektu Touristik projekt 2000 KyselkaKarlovy Vary. Za hlavní nevýhodu programu považuje devastaci velmi cenné lokality Doupov. Zastupitelstvo kraje má dále za to, že k řešení problému nezaměstnanosti jsou na území kraje vhodnější lokality.

/ hlasování : pro  35, proti 2, zdržel se 2 /

 

12. Různé

 

V bodě „různé“ proběhla pouze diskuse, bez přijatých usnesení.