K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21

 

 

USNESENÍ

 

ze 3. jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo

dne 14.6.2001  od  9:00 do 11:40 hodin

v posluchárně Západočeské univerzity – Fakulty ekonomické v Chebu

 

 

Přítomno: 40 členů zastupitelstva

 

Omluveni: Ing. Horník, RNDr. Boček, MUDr. Smutný, Ing. Červenka,  Ing. Janisch

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.   Volba návrhové komise

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu jednání

4.      Kontrola usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

5.      Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

6.      Rozpočtové změny schváleného rozpočtu roku 2001 Karlovarského kraje      - usn.č. ZK 22/01, usn.č. ZK 23/01

7.      Schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací a organizačních složek Karlovarského kraje v oblasti školství - usn.č. ZK 24/01, usn.č. ZK 25/01, usn.č. ZK 26/01

8.      Nákup pozemku p.p.č. 1083/21 v k.ú. Drahovice – SOU stavební, OU a U Karlovy Vary - usn.č. ZK 27/01

9.      Nabídka převodu budovy v Ostrově – bývalý sklad logistického zabezpečení pro krizové stavy - usn.č. ZK 28/01

10.    Souhlas s převodem budov a areálu v užívání krajského úřadu do majetku Karlovarského kraje - usn.č. ZK 29/01, usn.č. ZK 30/01, usn.č. ZK 31/01

11.    Návrh na majetkový vstup Karlovarského kraje (KK) do Regionální rozvojové agentury Egrensis (RRAE) - usn.č. ZK 32/01

12.    a) Změna ve složení výboru pro bezpečnost - usn.č. ZK 33/01

       b) Ustavení výboru pro regionální rozvoj - usn.č. ZK 34/01

 c) Návrh na ustavení pracovní skupiny pověřené koordinací a řízením prací na dopracování Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRK) - usn.č. ZK 35/01

13.    Různé

 

JUDr. Josef    P a v e l                                                         Ing. Jan   Z b o r n í k

hejtman                                                                     1. zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                                                             Karlovarského kraje

 

1. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

z v o l i l o       tyto členy návrhové komise :

-         Jaroslava Strmeně

-         Ing. Karla Jakobce

-         RNDr. Pavla Vanouška

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

z v o l i l o      tyto ověřovatele zápisu :

-         Jiřího Dietze

-         Ing. Miloše Pateru

-         Ing. Josefa Malého

 

 3.Schválení programu jednání

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

s c h v á l i l o      program dnešního jednání  s tímto doplněním :

 

doplnit :         bod č. 12a) – Změna ve složení výboru pro bezpečnost

 

přečíslovat :   bod č. 12a) – Ustavení výboru pro regionální rozvoj na 12b)

bod č. 12b) – Návrh na ustavení pracovní skupiny pověřené koordinací a

řízením prací na dopracování Programu rozvoje KK na 12c)

 

 

4. Kontrola usnesení zastupitelstva

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

p r o v e d l o      kontrolu úkolů z usnesení zastupitelstev  s termínem do 14.6.2001,

bez  připomínek.

 

usn.č. ZK 08/01 – usnesení trvá – průběžně plněno – bod jednání

usn.č. ZK 10/01 – usnesení trvá

usn.č. ZK 12/01 – usnesení trvá – průběžně plněno

usn.č. ZK 15/01 – splněno

usn.č. ZK 16/01 – splněno

usn.č. ZK 17/01 – splněno

usn.č. ZK 18/01 – splněno

usn.č. ZK 19/01 – splněno

usn.č. ZK 20/01 – splněno

usn.č. ZK 21/01 – kontrolní termín byl stanoven na 14.6.2001 – předložena zpráva výboru pro

zdravotnictví

 

5. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o     n a     v ě d o m í       zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje od 9. jednání dne 5.4.2001 do 13. jednání dne 31.5.2001, přednesenou hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem.

 

6. Rozpočtové změny schváleného rozpočtu roku 2001 Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

 

1) usnesením č. ZK 22/01 

v z a l o    n a    v ě d o m í    rozpočtové opatření č. 1

- navýšení příjmů i výdajů kraje o 3 054 tis. Kč z titulu převodu 14 pracovníků školského referátu Okresního úřadu Karlovy Vary na Krajský úřad Karlovarského kraje.

 

2) usnesením č. ZK 23/01

s c h v á l i l o    rozpočtové opatření č. 2

- snížení limitu osobních výdajů (platů zaměstnanců kraje) a odvodů sociálního

zabezpečení a zdravotního pojištění                                     o 9 889 tis. Kč

- zvýšení provozních výdajů krajského úřadu                      o 9 889 tis. Kč

 

7. Schválení zřizovacích listin příspěvkových organizací a organizačních složek Karlovarského kraje v oblasti školství

 

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

p r o j e d n a l o     předložený materiál a

 

1) usnesením č. ZK 24/01

s c h v á l i l o    zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek Karlovarského kraje v oblasti školství dle přiloženého seznamu

 

2) usnesením č. ZK 25/01

u l o ž i l o     hejtmanu Karlovarského kraje, JUDr. Josefu Pavlovi, podepsat dotčené

zřizovací listiny.                                                                                            Termín : 30.6.2001

 

3) usnesením č. ZK 26/01

u l o ž i l o     výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zajistit zpracování koncepce školské politiky a zaměstnanosti Karlovarského kraje.                        Termín : 31.12.2001

 

8. Nákup pozemku p.p.č. 1083/21 v k.ú. Drahovice – SOU stavební, OU a U Karlovy Vary

 

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

p r o j e d n a l o    předložený materiál a

 

usnesením č. ZK 27/01

s c h v á l i l o      nákup pozemku p.p.č. 1083/21, v katastrálním území Drahovice, zapsaného u Katastrálního úřadu v Karlových Varech, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, pro potřeby Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary, s tím, že kupní cena pozemku 71.400,- Kč o výměře 357 m2, bude kupujícím plně uhrazena z fondu rozvoje investičního majetku předmětné příspěvkové organizace. 

 

9. Nabídka převodu budovy v Ostrově – bývalý sklad logistického zabezpečení pro krizové stavy

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

p r o j e d n a l o      předložený materiál a  

 

usnesením č. ZK 28/01

r o z h o d l o    na základě důvodové zprávy nabídku na převod budovy skladu léčiv a zdravotnického materiálu v Ostrově    n e p ř i j m o u t    do vlastnictví Karlovarského kraje.

 

10.Souhlas s převodem budov a areálu v užívání krajského úřadu do majetku Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

p r o j e d n a l o      předložený materiál a

 

1) usnesením č. ZK 29/01

s c h v á l i l o    vyslovení souhlasu s nabytím nemovitostí objektu na st.p.č. 527/16, objektu čp. 353 na st.p.č. 527/18, objektu na st.p.č. 527/19, objektu trafostanice na st.p.č. 527/32, st.p.č. 527/16, st.p.č. 527/18, st.p.č. 527/19, st.p.č. 527/32 a  p.p.č. 527/84 oddělenou ze st.p.č. 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/20, 527/21, 527/23, 527/26, 527/27, 527/28, 527/29 a  p.p.č. 527/1 – vše v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary – do  majetku Karlovarského

kraje.

 

2) usnesením č. ZK 30/01

u l o ž i l o    řediteli krajského úřadu připravit návrh darovací smlouvy

                                                                                                          Termín 31.8.2001

3) usnesením č. ZK 31/01

p o v ě ř i l o     hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla, podpisem darovací smlouvy na  objekt  na  st.p.č. 527/16, objekt   čp.  353 na  st.p.č. 527/18,  objekt  na st.p.č. 527/19,  objekt  trafostanice na st.p.č. 527/32, st.p.č. 527/16, st.p.č. 527/18, st.p.č. 527/19, st.p.č. 527/32 a  p.p.č. 527/84 oddělenou ze st.p.č. 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/20, 527/21, 527/23, 527/26, 527/27, 527/28, 527/29 a p.p.č. 527/1– vše v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary  do majetku Karlovarského kraje.

 

11. Návrh na majetkový vstup Karlovarského kraje (KK) do Regionální rozvojové agentury Egrensis (RRAE)

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

p r o j e d n a l o     předložený materiál a

 

usnesením č. ZK 32/01

s c h v á l i l o     záměr  vstupu Karlovarského kraje do Regionální rozvojové agentury Egrensis (Sdružení) s takovým základním vkladem, který zabezpečí Karlovarskému kraji společně se Sdružením měst a obcí (Euregio Egrensis) minimálně 51%.

 

12 a) Změna ve složení výboru pro bezpečnost

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o    n a    v ě d o m í    rezignaci pana Františka Duba na funkci člena výboru pro bezpečnost a

 

usnesením č. ZK 33/01

z v o l i l o     členem výše uvedeného výboru pana Jaroslava Drože.

 

12 b) Ustanovení výboru pro regionální rozvoj

 

Usnesení č. ZK 34/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

podle § 35, odst. 2/ písm. p) a podle odst. 1/ zákona č. 129/2000 Sb. – o krajích

z v o l i l o     výbor pro regionální rozvoj v tomto složení :

 

                                   předseda :       - Mgr. Luděk Sequens

                                   členové :         - RNDr. Pavel Vanouše

- Jaromír Kuttner

- František Dub

- Radomil Gold

- Lubomír Zach

- Miloš Bílek

- Jan Hadrava

- Ing. Václav Živný

 

12 b) Návrh na ustavení pracovní skupiny pověřené koordinací a řízením prací na dopracování Programu rozvoje Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

p r o j e d n a l o    předložený materiál a

usnesením č. ZK 35/01

u l o ž i l o     výboru regionálního rozvoje, v souladu s postupem navrženým v předloženém materiálu, ustavit pracovní skupinu pro koordinaci a řízení prací na dopracování Programu rozvoje Karlovarského kraje tak, aby mohlo být dopracování návrhu Programu rozvoje Karlovarského kraje dokončeno do 30.11.2001.

 

13. Různé

 

V bodě různé proběhly pouze krátké diskusní příspěvky bez návrhu na usnesení.