K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodu míru 725/16, Karlovy Vary  360 17

 

 

 

USNESENÍ

 

ze 2. jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo dne 12.4.2001 

od  9:00 do 12:50 hodin v zasedací místnosti Městského Úřadu v Sokolově

 

 

Přítomno:       44 členů zastupitelstva.

Omluven:       Ing. Horník

 

 

1.      Volba návrhové komise

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu jednání

4.      Kontrola usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

5.      Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

6.      Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje - usn.č. ZK 15/01

7.      Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje - usn.č. ZK 16/01

8.      Změna v komisi pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (rezignace člena výboru Ing. Jiřího Červenky) - usn.č. ZK 17/01

9.      Vyhlášení výsledků veřejné soutěže na znak a prapor kraje - usn.č. ZK 18/01

10.    Ustanovení výboru pro bezpečnost - usn.č. ZK 19/01

11.    Ustanovení výboru pro zdravotnictví a sociální věci - usn.č. ZK 20/01, usn.č. ZK 21/01

12.    Různé

 

JUDr. Josef    P a v e l                                                           Ing. Jan   Z b o r n í k

hejtman                                                                                   1. zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                                                               Karlovarského kraje

 

1. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

z v o l i l o       tyto členy návrhové komise :

- Mgr. Luďka Sequense

- MUDr. Václava Jozu

- Josefa Kertésze

- Mgr. Jaroslava Borku

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

z v o l i l o      tyto ověřovatele zápisu :

- Ing. Josefa Malého

- Mgr. Ellen Volavkovou

- Jaromíra Kuttnera

 

3.Schválení programu jednání

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

s c h v á l i l o      původní  program dnešního jednání, zaslaný členů zastupitelstva, s těmito změnami :

 

vypustit :  - bod č. 8 – Nabídka převodu budovy v Ostrově (býv. sklad logistického zabezpečení pro krizové stavy)

 

nahradit : - bod č. 8 – Změna ve složení výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  (rezignace člena Ing. Jiřího Červenky)

 

doplnit : - do různého – Vystoupení Ing. Františka Hrubeše, vládního zmocněnce pro Severozápadní Čechy

 

4. Kontrola usnesení zastupitelstva

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

p r o v e d l o      kontrolu úkolů z usnesení zastupitelstev  s termínem do 12.4.2001, s připomínkami.

 

Dále zastupitelstvo      v z a l o    n a     v ě d o m í    informaci  ředitele Policie ČR západočeského kraje v Plzni Pplk. Antonína Moltaše.

 

usn.č. ZK 01/01 – splněno

usn.č. ZK 02/01 – splněno – bod jednání č.6

usn.č. ZK 03/01 – splněno

usn.č. ZK 04/01 – splněno – bod jednání č.7

usn.č. ZK 05/01 – splněno

usn.č. ZK 06/01 – splněno

usn.č. ZK 07/01 – provedeno – splněno

usn.č. ZK 08/01 – usnesení trvá – k 12.4. nebyla žádná rozpočtová opatření

usn.č. ZK 09/01 – splněno

usn.č. ZK 10/01 – usnesení trvá

usn.č. ZK 11/01 – splněno – bod jednání  č.9

usn.č. ZK 12/01 – usnesení trvá

usn.č. ZK 13/01 – splněno

usn.č. ZK 14/01 – splněno

 

5. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o     n a     v ě d o m í       zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje, přednesenou hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem.

 

6. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Usnesení č. ZK 15/01

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

podle § 44 zákona č. 129/2000 – o krajích

s c h v á l i l o    Jednací řád Zastupitelstva  Karlovarského kraje ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

 

7. Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Usnesení č. ZK 16/01

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

podle § 44 zákona č. 129/2000 – o krajích

s c h v á l i l o    Jednací řád výborů Zastupitelstva  Karlovarského kraje ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

 

8. Změna ve výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (rezignace člena Ing.Jiřího Červenky)

 

Usnesení č. ZK 17/01

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

v z a l o     n a    v ě d o m í        rezignaci na funkci člena výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  Ing. Jiřího Červenky a na jeho místo     j m e n o v a l o     členem tohoto výboru dr. Karla Černíka.

 

9. Informace o ukončení  veřejné obchodní soutěže na znak a prapor kraje

 

Usnesení č. ZK 18/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

na doporučení pracovní komise pro vyhlášení výsledků veřejné soutěže na znak a prapor kraje

s c h v á l i l o     vyhodnocení veřejné soutěže na znak a prapor kraje takto :

 

I.

 a)  znak kraje :

1. místo – návrh pana Ing. arch. Michala Karase (evidovaný pod číslem 1/10),  Karlovy Vary

2. místo – návrh pana Vladimíra Cabalky  (evidovaný pod číslem 10/4), Sokolov

3. místo – návrh pana Ing. arch. Michala Karase (evidovaný pod číslem 1/18), Karlovy Vary

 

b) prapor kraje :

- nebyl přijat žádný návrh.

 

II.

Znak Karlovarského kraje (jeho barevnou i černobílou verzi) – vyobrazení je v příloze materiálu.  Znak má  v 1. hlavním poli českého lva, diagonálně je umístěn znak sídelního města kraje. V dalších dvou  polích jsou umístěny symboly charakterizující kraj – symbol lázeňství (fontána) a hornictví  (kladívka). Tyto symboly jsou umístěny do modrých polí, což barevně odpovídá české trikoloře. 

Prapor Karlovarského kraje je ve smyslu usnesení podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny převodem celého znaku bez štítu na list praporu. Vlajku bude Karlovarský kraj používat v barvách  polí znaku (červená, modrá) se stejným čtvrcením.

 

10. Ustanovení výboru pro bezpečnost

 

Usnesení č. ZK 19/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

podle § 35 , odst. 2/ písm. p) a podle § 78 odst.1/ zákona č. 129/2000 Sb – o krajích

z v o l i l o     výbor pro bezpečnost  v tomto složení :

 

předseda :       - Ing. Jiří Červenka

členové :         - Lubomír Suk

                        - Josef Piller

                        - JUDr. Jan Šíma

                        - Mgr. Petr Jakš

                        - František Dub

                        - Martina Jiráňová

                        - Václav Dučinský

                        - Josef Murčo

 

11. Ustanovení výboru pro zdravotnictví a soc. věci

 

Usnesení č. ZK 20/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

podle § 35 , odst. 2/ písm. p) a podle § 78 odst.1/ zákona č. 129/2000 Sb – o krajích

z v o l i l o     výbor pro zdravotnictví a soc. věci v tomto složení :

 

předseda :       - MUDr. Václav Joza

členové :         - PhDr. Květoslava Nová

                        - PhDr. Ján Pobežal

                        - MUDr. Jiří Štefan

                        - MUDr. Rudolf Macháček

                        - Ing. Milan Burša

                        - MUDr. František Matějovič

                        - MUDr. Pavel Smutný

                        - Jana Strnadová

 

Usnesení č. ZK 21/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

u l o ž i l o     výboru pro zdravotnictví a soc. věci zajistit zpracování „Koncepce zdravotnictví Karlovarského kraje“.

Termín : průběžně – kontrolní termín 14.6.2001

 

12. Různé

 

V tomto bodě proběhla pouze diskuse, bez přijatých usnesení.