K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodu míru 725/16, Karlovy Vary  360 17

 

 

 

USNESENÍ

 

z 1. jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo dne 8.2.2001 

od  9:00 do 13:50 hodin v hotelu IMPERIAL v K.Varech

 

 

 

1.      Zahájení

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Volba návrhové komise

4.      Schválení programu jednání

5.      Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva karlovarského kraje     usn.č. ZK 01/01

           usn.č. ZK 02/01

6.      Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského             usn.č. ZK 03/01

kraje                                                                                                    usn.č. ZK 04/01

7.      Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

8.      Volba výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje                                 usn.č. ZK 05/01

9.      Volba zástupců do Regionální rady                                                       usn.č. ZK 06/01

10.  Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2001                                         usn.č. ZK 07/01

           usn.č. ZK 08/01

10a.Finanční záruka  za změnu dispozic na objektu sídla

Karlovarského kraje                                                                           usn.č. ZK 09/01

                                                                                                                  usn.č. ZK 10/01

11.  Veřejná soutěž na znak a prapor kraje a schválení pracovní

       komise pro vyhodnocení soutěže                                                         usn.č. ZK 11/01

12a. Návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje                        usn.č. ZK 12/01

12b. Členství v Asociaci krajů České republiky                                          usn.č. ZK 13/01

13.   Různé

- Bezpečnostní situace v Karlovarském kraji                           usn.č. ZK 14/01

 

 
JUDr. Josef   P a v e l                                              Ing. Jan   Z b o r n í k

Hejtman                                                        1. zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                                                 Karlovarského kraje

 

 

 

1. Zahájení

 

Hejtman zahájil jednání s konstatováním, že je 

Přítomno:         45 členů zastupitelstva

/do 12:00 hodin – 44 členů, omluven byl pan Ing. Řezníček /.

 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

z v o l i l o      tyto ověřovatele zápisu :

-                     Mgr. Luďka Sequense

-                     Jiřího Dietze

-                     Ing. Josefa Malého

 

 

3. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

z v o l i l o       tyto členy návrhové komise :

-                     Ing. Edmunda Janische

-                     René Bolvariho

-                     Ing. Jana Horníka

-                     RSDr. Jaroslava Businského

 

 

4. Schválení programu jednání

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

s c h v á l i l o       program dnešního jednání s těmito změnami :

 

zařadit :          bod č. 4)          Schválení programu jednání

bod č. 10a)      Finanční záruka za změnu dispozic na objektu sídla Karlovarského kraje

bod č. 11)        Věřejná soutěž na znak a prapor kraje a schválení pracovní komise pro vyhodnocení soutěže

                        bod č. 12a)      Návrh programu rozvoje Karlovarského kraje

                        bod č. 12b)      Členství v Asociaci krajů České republiky\

bod č. 13)        Různé

 

přečíslovat:       bod č. 12c) Závěr na bod č.14)

 

 

5. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Usnesení č. ZK 01/01

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

podle § 44 zák. č. 129/2000 – o krajích

s c h v á l i l o    Jednací řád Zastupitelstva  Karlovarského kraje, platný do příštího jednání zastupitelstva,  s připomínkami uvedenými v zápise.

 

Usnesení č. ZK 02/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

u s t a n o v i l o     komisi pro zpracování Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje a jeho předložení do příštího jednání zastupitelstva.

Komise bude mít paritní zastoupení z jednotlivých politických klubů, tzn. dva zástupci z každého politického klubu.

 

 

6. Schválení Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Usnesení č. ZK 03/01

Zastupitelstvo  Karlovarského kraje

s c h v á l i l o    Jednací řád výborů Zastupitelstva  Karlovarského kraje, platný do příštího jednání zastupitelstva.

 

Usnesení č. ZK 04/01

s c h v á l i l o     rozšíření kompetence komise pro zpracování Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje o zpracování  Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje do příštího jednání zastupitelstva.

 

 

7. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o     n a     v ě d o m í       zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje, přednesenou hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem, s připomínkami uvedenými v zápise.

 

 

8. Volba výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Usnesení č. ZK 05/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

podle § 35, odst. 2/ písm.p)  a podle § 78 odst.1/ zák.č. 129/2000 – o krajích

z v o l i l o     tyto výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje :

 

-           výbor finanční ve složení –    předseda:        -           René Bolvari  

členové :         -           Ing. Miloš Patera

                       -           PhDr. Ján Pobežal

                       -           RNDr. Tomáš Zuckermann

                       -           Ing. Václav Hanzl

                       -           Ing. Josef Ciglanský

                       -           Ing. Josef Malý

                       -           Tomáš Peták

                       -           Petr Martínek

 

-           výbor kontrolní ve složení -   předseda :       -           RNDr. Pavel Vanoušek

                                                     členové :         -           Luděk Němec

                                                                            -           Ing. Ivan Žikeš

                                                                            -           Libuše Chrástová

                                                                            -           Ing. Valentin Cenov

                                                                            -           František Nečekal

                                                                            -           Josef Kertész

                                                                            -           Bc. Ladislav Král

                                                                            -           Mgr. Jaroslav Borka

 

-         výbor pro výchovu,  vzdělávání a zaměstnanost ve složení –

předseda :       -           Jiří Dietz

členové :         -           Ing. Kamil Řezníček

                       -           Mgr. Luděk Sequens

                       -           Ing. Jiří Červenka

                       -           Hana Hozmanová

                       -           Mgr. Jana Petříková

                       -           Mgr. Zdeněk Roubínek

                       -           Olga Haláková

                       -           Ing. Jiří Eliáš

 

 

9. Volba zástupců do Regionální rady  (NUTS II)

 

Usnesení ZK č. 06/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

podle § 35, odst. 2/ písm. f) zák. č. 129/2000 – o krajích     

z v o l i l o        Regionální radu  podle klíče  4 ODS + 3 ČSSD + 2 ČTYŘKOAL. + 1 KSČM v tomto složení :               -           JUDr. Josef Pavel

                                   -           Ing. Jan Zborník

                                   -           PhDr. Ján Pobežal

                                   -           Ing. Karel Jakobec

                                   -           Ing. Edmund Janisch

                                   -           Ing. Jiří Behenský

                                   -           Jaromír Kuttner

                                               -           Ing. Jan Horník

                                               -           Ing. Zdeněk Výborný

                                   -           Ing. Václav Jakubík

 

 

10. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2001

 

Usnesení č. ZK 07/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

1. p r o j e d n a l o      návrh rozpočtu na rok 2001 v tomto rozsahu :

 

- celkové příjmy                                                                   52 235 tis. Kč

- celkové výdaje                                                                   52 235 tis. Kč

- finanční vztah ke státnímu rozpočtu ČR                           52 235 tis. Kč

 

2.  v z a l o     n a    v ě d o m í , že

 

a)      neexistuje rozpočtové určení daní pro kraje ČR (viz. § 3 zákona č. 243/2000 Sb.)

b)      návrh rozpočtu kraje vychází

-         z usnesení vlády ČR č. 723 ze dne 19.7.2000

-         ze Zákona  o státním rozpočtu ČR č. 491/2000 Sb.

-         dopisu MF ČR č.j. 121/129378/2000 ze dne  21. 12. 2000

 

3. k o n s t a t o v a l o, že

 

tento rozpočet bude v průběhu roku upravován ve vazbě na :

-         nové delimitované finanční prostředky vyplývající ze zákonných norem

-         skutečné realizované vlastní příjmy kraje

 

4.  s c h v á l i l o

 

 návrh vyrovnaného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2001 v rozsahu :

 

- celkové příjmy                                                                   52 235 tis. Kč

- celkové výdaje                                                                   52 235 tis. Kč

- finanční vztah ke státnímu rozpočtu ČR                           52 235 tis. Kč

 

5.  s t a n o v i l o

 

a) osobní výdaje krajského úřadu ve výši                            24 600 tis. Kč

b) věcné výdaje krajského úřadu ve výši                             16 488 tis. Kč

 

6.  z m o c n i l o       radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením  § 59, odst 1, písm. a) 

 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) prováděním rozpočtových opatření   

takto:

 

realizovat výdaje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového

roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů a státních fondů ČR

Karlovarskému kraji, přičemž v plném rozsahu zabezpečit jejich využití s maximální

hospodárností při dodržení titulu  účelovosti.

 

 

7.  usnesením č. ZK 08/01    u l o ž i l o       radě Karlovarského kraje předkládat k informaci

     realizovaná rozpočtová opatření ( v rozsahu zmocnění bodu 6 tohoto usnesení )  krajskému

     zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.                                             Termín : průběžně

 

 

10. a/ Finanční záruka za změnu dispozic na objektu sídla Karlovarského kraje

 

Usnesení č. ZK 09/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o    n a     v ě d o m í ,  že  finanční výbor projednal tento materiál na svém zasedání dne 8.2.2001.

 

Usnesení č. ZK 10/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

s c h v á l i l o    převzetí záruky za náklady spojené se změnami dispozic na objektu sídla Karlovarského kraje v souvislosti se zvýšením bezpečnosti a zkvalitněním sociálního zázemí – do výše max. 3 mil. Kč v případě, že náklady nebudou hrazeny ze státního rozpočtu, z kap. Ministerstva vnitra ČR tak, jak bylo dohodnuto.

 

11. Veřejná soutěž na znak a prapor kraje a schválení pracovní komise pro

vyhodnocení soutěže

 

Usnesení č. ZK 11/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

ve smyslu § 847 – 849 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

v y h l á s i l o      veřejnou  soutěž na znak a prapor kraje a

j m e n o v a l o       pracovní komisi pro vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže

v tomto složení:                      -           Ing. Jiří Behenský

                                               -           JUDr. Josef Pavel

                                               -           René Bolvari

                                               -           Mgr. Ellen Volavková

                                               -           Jiří Dietz

                                               -           Olga Haláková

                                               -           Dr. Jaromír Boháč

                                               -           PhDr. Olin Kalaš

                                               -           PhDr. Kamila Bešťáková

 

s tím, že každý člen komise může přizvat 1 odborného poradce.

 

 

12. a/  „Návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje“

 

Usnesení č. ZK 12/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v z a l o   n a     v ě d o m í      informaci o předloženém materiálu „Návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje“ ( zpracovaného Institutem regionálního a územního plánování s.r.o., Karlovy Vary) s tím, že  jeho projednání bude předmětem příštích jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje.

 

 

12. b/  Členství v Asociaci krajů České republiky

 

Usnesení č. ZK 13/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

s c h v á l i l o     vstup Karlovarského kraje do Asociace krajů ČR a tímto    v z a l o     n a      v ě d o m í       Stanovy asociace .  Předpokládaný vklad v kalendářním roce bude maximálně

do výše 100 tis. Kč.

 

 

13. Různé

 

- Bezpečnostní situace v Karlovarském kraji

 

Usnesení č. ZK 14/01

Zastupitelstvo Karlovarského kraje    

p o v ě ř i l o     hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla jednáním o bezpečnosti v kraji s příslušnými orgány.

 

Jednání bylo ukončeno ve 13:50 hodin.