K a r l o v a r s k ý    k r a j

se sídlem v Karlových Varech

Závodu míru 725/16, Karlovy Vary  360 17

 

 

 

USNESENÍ

 

z ustavujícího jednání  Zastupitelstva Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo

dne 18.12.2000  od  14:00 do 16:15 hodin v hotelu IMPERIAL v K.Varech

 

 

Přítomno:                   45 členů zastupitelstva.

 

 

 

1. Složení slibu členy Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Členové zastupitelstva    s l o ž i l i    slib do rukou  doyena zastupitelstva p. Jany Strnadové a ona sama     s l o ž i l a    slib do rukou p. ing. Václava Živného.

 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu, volební komise a způsob volby

 

a) Zastupitelstvo Karlovarského kraje     z v o l i l o     ověřovateli zápisu :

 

-         Ing. Miloše Pateru

-         Mgr. Jaroslava Borku

-         p. Jaromíra Kuttnera

 

b) Zastupitelstvo Karlovarského kraje     z v o l i l o    členy volební komise :

 

-         p. René Bolvári

-         Ing. Jiřího Eliáše

-         Ing. Josefa Malého

-         p. Jiřího Dietze

-         p. Hanu Hozmanovou

 

c) Zastupitelstvo Karlovarského kraje    s e    r o z h o d l o     volit hejtmana, zástupce

hejtmana a členy Rady Karlovarského kraje  způsobem veřejného hlasování.

 

 

3. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

s t a n o v i l o     5 uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje ve složení :

 

                                    hejtman

1.      zástupce hejtmana

zástupce hejtmana

zástupce hejtmana

uvolněný člen rady

 

 

4. Volba hejtmana, zástupců hejtmana a členů Rady Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje    z v o l i l o:

 

-         hejtmanem Karlovarského kraje p. JUDr. Josefa Pavla

-         1. zástupcem hejtmana Karlovarského kraje p. Ing. Jana Zborníka

-         zástupcem hejtmana Karlovarského kraje p. RNDr. Petra Horkého

-         zástupcem hejtmana Karlovarského kraje p. Ing. Jiřího Behenského

-         uvolněným členem Rady Karlovarského kraje p. Ing. Jiřího Mutinského

-         neuvolněným členem Rady Karlovarského kraje p. Ing. Jiřího Červenku

-         neuvolněným členem Rady Karlovarského kraje p. Radomila Golda

-         neuvolněným členem Rady karlovarského kraje p. Ing. Karla Jakobce

-         neuvolněným členem Rady Karlovarského kraje p. Lubomíra Pokoru

 

 

5. Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje     z v o l i l o     členy návrhové komise :

 

-         Mgr. Luďka Sequense

-         RSDr. Jaroslava Businského

-         Ing. Edmunda Janische

 

 

6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

dle § 35 odst. 2, písm. o) a § 47 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev   

s t a n o v i l o     měsíční odměny členům zastupitelstva, členům rady, předsedům výborů a předsedům komisí, členům výborů a členům komisí, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce v následující výši :

 

                        členům rady                                                     5.500,-Kč

                        předsedům výborů a předsedům komisí  5.000,-Kč

                        členům výborů a členům komisí              3.500,-Kč

                        členům zastupitelstva                                        2.000,-Kč

 

s účinností od 18.12.2000.

 

 

 

7. Usnesení

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

o d s o u h l a s i l o    návrh usnesení a    u k l á d á    hejtmanovi svolat příští zasedání zastupitelstva nejpozději do konce února 2001.

 

 

JUDr. Josef Pavel                                                       Ing. Jan Zborník

hejtman                                                                        1. zástupce hejtmana

Karlovarského kraje                                                     Karlovarského kraje

                        (podpis)                                                                      (podpis)