Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2009

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2009

Karlovarský kraj
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2009 bylo zaevidováno celkem 55 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2008 byla vydána celkem 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

- odvolání 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- rozsudky 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- výhradní licence 0

e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

-  stížnosti 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

Karlovarský kraj v roce 2008 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

- vydal 1057 tiskových výstupů
- zveřejnil 432 aktualit na svých webových stránkách
- uspořádal 52 tiskových konferencí
- distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku mezi 132 tisíc domácností v kraji
- spolupracoval na cca 513 televizních a rozhlasových relacích

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:44