Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2007

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2007

Krajský úřad Karlovarského kraje
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

- žádostí 45 
- odmítnutí 1 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství nevyhověl části žádosti Dopravního podniku Ústeckého kraje, a.s., o poskytnutí předběžných odhadů prokazatelné ztráty, předložených dopravci na rok 2006 a 2007 a zaslání veškerých smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

- odvolání 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- rozsudky 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- výhradní licence 0

e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

-  stížnosti 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných dle zákona 106/1999 Sb.

Karlovarský kraj v roce 2007 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti :
- vydal 1 286 tiskových zpráv
- zveřejnil 382 aktualit na svých webových stránkách
- uspořádal 31 tiskových konferencí
- distribuoval 11 vydání krajského měsíčníku mezi 132 tisíc domácností v kraji 
- spolupracoval na cca. 220 televizních a rozhlasových relacích

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:45