Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje rok 2003

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje rok 2003

KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Dle Směrnice ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK) č. 1/2002 „K poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje“ účinné od 1. února 2002 je Oddělení informací a styku s veřejností KÚKK (dále jen „tiskové oddělení“) uloženo zajistit vždy v každém roce do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje v předcházejícím roce.

Poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2003 vyřídilo „tiskové oddělení“ celkem 49 žádostí o poskytnutí informace.

Písemné žádosti o informace byly podatelně krajského úřadu doručeny v naprosté většině případů v elektronické podobě. Ve spolupráci s příslušnými odbory krajského úřadu bylo tazatelům „tiskovým oddělením“ písemně obratem odpovězeno v zákonné 15denní lhůtě.

Jedna urgentní žádost o informace byla „tiskovým oddělením“ žadateli vyřízena telefonicky.

Včasné a dle možností vyčerpávající poskytnutí informací (často spojené s radami a odkazy na další zdroje informací) přibližně polovina žadatelů o informace elektronickou poštou zpětně ohodnotila děkovným dopisem.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Protože žadatelům o poskytnutí informací bylo v roce 2003 ze strany KÚKK poskytnuto v zákonné lhůtě písemné sdělení (KÚKK nevydal žádné rozhodnutí), nebylo na KÚKK podáno žádné odvolání proti jeho rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V roce 2003 nebyl vůči KÚKK vynesen v souvislosti ze zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádný rozsudek.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb

V roce 2003 nebyly vůči KÚKK v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím soudem stanoveny žádné sankce.

Poskytování informací médiím 

„Tiskové oddělení“ v roce 2003 pokračovalo v koncepční práci započaté v roce 2001 vydáváním oficiálních tiskových zpráv a fotografií médiím a organizováním pravidelných a mimořádných tiskových konferencí

Výhled do roku 2004

V lednu 2003 byla mezi Karlovarským krajem a západočeskou divizí Deníků Bohemia znovu podepsána smlouva o placené prezentaci Karlovarského kraje, jeho představitelů a jeho činnosti formou vlastní novinové celostrany nazvané Hejtmanské listy Karlovarského kraje. Ty sestavovalo a redigovalo „tiskové oddělení“ ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana. Hejtmanské listy Karlovarského kraje vyšly v roce 2003 celkem osmkrát (leden až srpen) na území celého Karlovarského kraje v titulech Karlovarské noviny, Sokolovský deník a Chebský deník vždy v závěru měsíce v nejčtenějším pátečním vydání.

V srpnu 2003 došlo v zájmu hlubšího a skutečně celoplošného informovaní občanů Karlovarského kraje po výběrovém řízení k podpisu smlouvy mezi Karlovarským krajem a vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o., o vydávání měsíčního periodika KARLOVARSKÝ KRAJ.

K vydávání vlastní osmistránkové barevné tiskoviny Karlovarský kraj přistoupil na základě dobrých zkušeností, které s vlastními krajskými novinami už od roku 2002 měly jiné české kraje. Už od počátku vydávání Hejtmanských listů Karlovarského kraje vedení kraje cítilo, že pro celoplošnější informování občanů o smyslu, poslání a činnosti kraje jedná strana měsíčně v jednom novinovém titulu, byť s největším nákladem v našem regionu, nestačí.

Noviny pro 131 234 domácností Karlovarského kraje (údaj z února 2003) se tisknou v nákladu 132 tisíc kusů. Několik stovek výtisků je navíc k dostání ve vestibulu hejtmanství. Archiv krajských novin a jejich datová podoba ve formátu PDF je přístupná a ke stažení v internetových Hejtmanských listech /noviny/kraj_listy.html na webové stránce Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz.

 

Od jara 2004 má být oficiální internetová stránka Karlovarského kraje a KÚKK zpracovávána zcela novým způsobem na bázi portálu. Jeho součástí i nadále budou Hejtmanské listy sestavované „tiskovým oddělením“, na nichž jsou aktuálně zveřejňovány pro nejširší veřejnost a pro novináře tiskové zprávy a fotografie. Na internetových Hejtmanských listech je k prohlédnutí vždy nejaktuálnější vydání publicistického TV pořadu Karlovarského kraje Týden v kraji, který ve spolupráci s karlovarskou kabelovou TV Duha (vysílá v Karlových Varech, Sokolově a Horním Slavkově) vyrábí „tiskové oddělení“ a který „tiskové oddělení“ dále distribuuje dalším kabelovým televizím v kraji (Chodov, Nová Role).

Mgr. Tomáš Svoboda
oddělení informací a styku s veřejností

 

Za stránku zodpovídá: Tomáš Svoboda
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:44