Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje  za rok 2002

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje  za rok 2002

Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Dle Směrnice ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK) č. 1/2002 „K poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje“ účinné od 1. února 2002 je Oddělení informací a styku s veřejností KÚKK (dále jen „tiskové oddělení“) uloženo zajistit vždy v každém roce do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje v předcházejícím roce.

Poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2002 vyřídilo „tiskové oddělení“ celkem 4 žádosti o poskytnutí informace.

První žádaná informace byla podatelně krajského úřadu doručena 20. března 2002 a týkala se problematiky regionálních plánů implementace směrnic EU v oblasti komunálních odpadních vod a zdrojů biologicky odbouratelných průmyslových vod. Ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství bylo tazateli „tiskovým oddělením“ písemně odpovězeno v zákonné 15denní lhůtě 4. dubna 2002.

Zbývající 3 žádosti o poskytnutí informací byly „tiskovému oddělení“ doručeny prostřednictvím elektronické podatelny krajského úřadu a bylo na ně obratem odpovězeno.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Protože žadatelům o poskytnutí informací bylo v roce 2002 ze strany KÚKK poskytnuto v zákonné lhůtě písemné sdělení (KÚKK nevydal žádné rozhodnutí), nebylo na KÚKK podáno žádné odvolání proti jeho rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V roce 2002 nebyl vůči KÚKK vynesen v souvislosti ze zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádný rozsudek.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2002 nebyly vůči KÚKK v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím soudem stanoveny žádné sankce.

Poskytování informací médiím

„Tiskové oddělení“ v roce 2002 pokračovalo v koncepční práci započaté v roce 2001 vydáváním oficiálních tiskových zpráv a fotografií médiím a organizováním pravidelných a mimořádných tiskových konferencí.

Výhled do roku 2003

V lednu 2003 byla mezi Karlovarským krajem a západočeskou divizí Deníků Bohemia znovu podepsána smlouva o placené prezentaci Karlovarského kraje, jeho představitelů a jeho činnosti formou vlastní novinové celostrany nazvané Hejtmanské listy Karlovarského kraje. Ty sestavuje a rediguje „tiskové oddělení“ ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana. Hejtmanské listy Karlovarského kraje vyjdou v roce 2003 opět celkem dvanáctkrát na území celého Karlovarského kraje v titulech Karlovarské noviny, Sokolovský deník a Chebský deník vždy v závěru měsíce v nejčtenějším pátečním vydání.

 Od dubna 2002 má oficiální internetová stránka Karlovarského kraje a KÚKK www.kr-karlovarsky.cz zcela novou podobu. Její součástí jsou i Hejtmanské listy (sestavované opět „tiskovým oddělením“ ve spolupráci s webmasterkou), na nichž jsou aktuálně zveřejňovány pro nejširší veřejnost a pro novináře tiskové zprávy a fotografie. Na internetových Hejtmanských listech je k prohlédnutí vždy nejaktuálnější vydání publicistického TV pořadu Karlovarského kraje Týden v kraji, který ve spolupráci s karlovarskou kabelovou TV Duha (vysílá v Karlových Varech, Sokolově a Horním Slavkově) vyrábí „tiskové oddělení“ a který „tiskové oddělení“ dále distribuuje dalším kabelovým televizím v kraji (Chodov, Nová Role).

 Z hlediska hlubší, zasvěcenější a nezkreslené informovanosti občanů Karlovarského kraje o činnosti Karlovarského kraje a jeho orgánů odbor kanceláře hejtmana uvažuje o vydávání vlastního měsíčního periodika, které by bylo distribuováno zdarma do všech 131.438 domácností v kraji.

K těmto úvahám přispěly zejména zkušenosti z Olomouckého kraje, který od jara 2002 vydává vlastní „noviny“ Olomoucký kraj (měsíční tištěný náklad 254.000 ks pro 253.700 domácností) distribuované všem domácnostem ve spolupráci s Českou poštou.

Mgr. Tomáš Svoboda
oddělení informací a styku s veřejností

Za stránku zodpovídá: Tomáš Svoboda
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:44