Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2001

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2001

KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
ODDĚLENÍ INFORMACÍ A STYKU S VEŘEJNOSTÍ

Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2001

ÚVOD

Výroční zpráva oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen KÚKK) o činnosti Karlovarského kraje  za rok 2001 je zpracována a předkládána v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím a podle tohoto zákona obsahuje následující údaje:

- počet podaných žádostí o informace
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona (bez uvádění osobních údajů)
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

1. Počet podaných žádostí o informace

V roce 2001 byla na KÚKK (oddělení legislativnímu) podána jediná žádost o poskytnutí informace.

Žádaná informace se týkala problematiky odvolacího řízení vedeného tazatelem vůči OkÚ Cheb, referátu regionálního rozvoje. Tazateli bylo KÚKK poskytnuto sdělení, že spisový materiál prvoinstančního řízení byl zaslán soudu. Tuto skutečnost dokládají i některé doklady, jež má oddělení legislativní KÚKK v rámci šetření stížnosti k dispozici.

Tazateli bylo dále písemně sděleno, že v zájmu konečného vyřešení dané věci považuje oddělení legislativní KÚKK za nutné obrátit se na Okresní soud v Chebu se žádostí o zapůjčení předmětného spisového materiálu, neboť pro objektivní posouzení záležitosti je rozhodující spisový materiál, jež má k dispozici správní orgán, a nikoliv osoba zúčastněná v řízení.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Protože jedinému žadateli o poskytnutí informace v roce 2001 bylo ze strany KÚKK poskytnuto v zákonné lhůtě písemné sdělení (KÚKK nevydal žádné rozhodnutí), nebylo na KÚKK podáno žádné odvolání proti jeho rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V roce 2001 nebyl vůči KÚKK vynesen v souvislosti ze zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím žádný rozsudek.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2001 nebyly vůči KÚKK v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím soudem stanoveny žádné sankce.

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

Oddělení informací a styku s veřejností KÚKK začalo koncepčně pracovat 1. září 2001. Oddělení vydává médiím oficiální tiskové zprávy KÚKK a fotografie určené ke zveřejnění v médiích.

Byl zaveden režim pravidelných pátečních tiskových konferencí, na nichž hejtman, zástupci hejtmana, členové Rady kraje, ředitel KÚKK, vedoucí odborů a oddělení KÚKK a vedoucí pracovníci Karlovarským krajem zřízených organizací seznamují novináře s činností Karlovarského kraje a s činností KÚKK .

Představitelé Karlovarského kraje a KÚKK poskytují veřejnosti o činnosti kraje informace v maximální míře také prostřednictvím regionálního televizního a rozhlasového vysílání a to například v karlovarské kabelové televizi v pravidelném týdenním publicistickém pořadu Týden v kraji a dále i v regionálních rádiích Český rozhlas Karlovy Vary, Dragon a Egrensis, v jejichž zpravodajstvích jsou občané prakticky denně aktuálně informováni o činnosti krajské samosprávy.

Mgr. Tomáš SVOBODA
vedoucí oddělení informací a styku s veřejností KÚKK

Za stránku zodpovídá: Tomáš Svoboda
Datum poslední změny: 31.3.2010 9:44