Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2011

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2011

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 • V roce 2011 bylo zaevidováno celkem 58 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • V roce 2011 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 • Odvolání 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 • Rozsudky 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 • Výhradní licence 0

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 • Stížnosti 3
  • Stížnost Sdružení řidičů na výši poplatku za náklady spojené s pořízením informací, odpovězeno bylo v zákonem stanovené lhůtě
  • Stížnost na podání neúplné informace, řešeno v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které konstatovalo, že informace byla úplná
  • Stížnost na postup obce ve věci neposkytnutí informací postoupil Krajský úřad Karlovarského kraje Ministerstvu vnitra ČR

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

Karlovarský kraj v roce 2011 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

 • Vydal 867 tiskových výstupů
 • Zveřejnil 463 aktualit na svých webových stránkách Uspořádal 85 tiskových konferencí a akcí pro média
 • Distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku mezi 132 tisíc domácností v kraji
 • Spolupracoval na cca 436 televizních a rozhlasových relacích 

 23. 2. 2012                                        

PaedDr. Josef Novotný                                    
Hejtman Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 27.2.2012 10:50