Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2015

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2015

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
  
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
 
V roce 2015 byly zaevidovány celkem 63 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 
V roce 2015 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebylo vydáno ani rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 
Odvolání 1
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 
Rozsudky 0
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
 
Výhradní licence 0
 
e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
 
Stížnosti 2
 
Obě stížnosti se týkaly dotazů na plat a odměny ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucích odborů. Stížnostem bylo vyhověno. 
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
 
Karlovarský kraj v roce 2015 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti: 

Vydal 728 tiskových informací, prohlášení, stanovisek
Zveřejnil 612 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách
Uspořádal 98 tiskových konferencí a akcí pro média
Distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů do domácností v regionu
Spolupracoval na cca 294 televizních a rozhlasových relacích
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                       Podpis:
26. 2. 2016                                                                                JUDr. Martin Havel 
                                                                                                   Hejtman Karlovarského kraje

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 26.2.2016 13:06