Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2010

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2010

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 • V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 42 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
 •  V roce 2009 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 • odvolání 1

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

 •  rozsudky 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

 •  výhradní licence 0

e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

 •  stížnosti 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Karlovarský kraj v roce 2010 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

 • vydal 957 tiskových výstupů
 • zveřejnil 461 aktualit na svých webových stránkách  
 • uspořádal 83 tiskových konferencí a akcí pro média
 • distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku mezi 132 tisíc domácností v kraji
 • spolupracoval na cca 423 televizních a rozhlasových relacích 28. 2. 2011

 

PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 28.2.2011 13:11