Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2012

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2012

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2012 bylo zaevidováno celkem 35 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2, z toho 1 částečné

V roce 2012 bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Odvolání 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

Rozsudky 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Výhradní licence 0

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Stížnosti 1 

Stížnost na výši poplatku za náklady spojené s pořízením informací, odpovězeno bylo v zákonem stanovené lhůtě

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

Karlovarský kraj v roce 2012 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

  • Vydal 893 tiskových výstupů
  • Zveřejnil 492 aktualit na svých webových stránkách Uspořádal 65 tiskových konferencí a akcí pro média
  • Distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku mezi 132 tisíc domácností v kraji
  • Spolupracoval na cca 350 televizních a rozhlasových relacích

26. 2. 2013

PaedDr. Josef Novotný
Hejtman Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 27.2.2013 13:05