Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2014

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2014

 Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
 
V roce 2014 byla zaevidována celkem 51 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 
V roce 2014 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., nebylo vydáno ani rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 
Odvolání 0
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 
Rozsudky 0
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
 
Výhradní licence 0
 
e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
 
Stížnosti 1
 
Stížnost na řešení sousedského sporu, stížnosti částečně vyhověno.
 
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 
Karlovarský kraj v roce 2014 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:  
  • Vydal 680 tiskových informací, prohlášení, stanovisek
  • Zveřejnil 574 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách
  • Uspořádal 102 tiskových konferencí a akcí pro média
  • Distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů do domácností v regionu
  • Spolupracoval na cca 286 televizních a rozhlasových relacích
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                       Podpis:
20. 2. 2015                                                                                Ing. Eva Valjentová v z.
                                                                                                     hejtmana Karlovarského kraje
 
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 27.2.2015 8:17