Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2013

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2013

 
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
 
V roce 2013 bylo zaevidováno celkem 54 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7, z toho 3 částečné.
 
V roce 2013 bylo vydáno sedm rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve třech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 
Odvolání 0
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 
Rozsudky 0
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
 
Výhradní licence 0
 
e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
 
Stížnosti 1
 
Krajský úřad Karlovarského kraje evidoval jednu stížnost na neposkytnutí informace, kterou postoupil Ministerstvu vnitra ČR. To potvrdilo postup Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Karlovarský kraj v roce 2013 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:
• Vydal 825 tiskových výstupů
• Zveřejnil 548 aktualit na svých webových stránkách
• Uspořádal 85 tiskových konferencí a akcí pro média
• Distribuoval 12 vydání krajského měsíčníku mezi 132 tisíc domácností v regionu
• Spolupracoval na cca 272 televizních a rozhlasových relacích
 
 
Datum:  20.2. 2014
                                                                                                                        
PaedDr. Josef Novotný
Hejtman Karlovarského kraje
 
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 24.2.2014 9:25