Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Vnitřní předpisy

 Vnitřní předpisy

Zvolte oblast:

collapse 
2022
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PR 01/2022Microsoft Word Document Řešení případů odpovědnosti za škodu2022-02-01  
Microsoft Word Document P1 Vzor záznamu o posouzení škody
Microsoft Word Document P2 Rozsah náhrady škody na hmotném majetku
Microsoft Word Document P2 Podání informace zaměstnavatele o vzniku škody
Microsoft Word Document P4 Vzor předpisu o řešení škodních případů
Microsoft Word Document P5 Schéma postupu řešení škodních případů Karlovarského kraje
Microsoft Word Document P6 Schéma postupu řešení škodních případů PO Karlovarského kraje
 collapse R 01/2022Microsoft Word Document Organizační řád2022-02-01  
Microsoft Word Document P 1 Činnost zastupitelů
PDF Document P 2 Organizační schéma
Microsoft Excel Sheet P 3 Funkční náplně
collapse 
2021
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse NH 01/2021Microsoft Word Document Statut a jednací řád krizového štábu2021-05-10  
Microsoft Word Document P 1 Hlášení pracovního štábu
Microsoft Word Document P 2 Činnosti pracovních skupin
Microsoft Word Document P 3 Jmenování / odvolání člena krizového štábu
Microsoft Excel Sheet P 4 Přehled členů krizového štábu
Microsoft Word Document P 5 Pracoviště krizového štábu
Microsoft Word Document P 6 Komunikace se sdělovacími prostředky
Microsoft Word Document P 7 Vzor obsahu jednání
 collapse PO 01/2021Microsoft Word Document Seznamování ředitelů PO s vnitřními předpisy2021-03-19  
Microsoft Word Document P 1 Vzor sdělení
Microsoft Word Document P 2 Potvrzení o seznámení
Microsoft Word Document P 3 Vzor výzvy
 collapse PR 01/2021Microsoft Word Document Hospodaření s majetkem kraje2021-02-01  
Microsoft Excel Sheet P 1 Specifikace pro centrálníé evidenci
Microsoft Word Document P 2 Předávací protokol o technickém zhodnocení
Microsoft Excel Sheet P 3 Specifikace pro centrální evidenci
Microsoft Excel Sheet P 4 Doklad pro změnu evidence majetku
Microsoft Word Document P 5 Předávací protokol o movité věci
Microsoft Word Document P 6 Vzor rozhodnutí o vyřazení majetku
Microsoft Excel Sheet P 7 Návrh na vyřezení majetku z evidence
 collapse PR 02/2021Microsoft Word Document Řízení projektů z národních zdrojů2021-03-01  
Microsoft Word Document P 1 Vzor materiálu do rady - schválení projektu
Microsoft Word Document P 2 Vzor materiálu do rady - schválení finančního příslibu
Microsoft Word Document P 3 Vzor materiálu do rady - informace o výsledku
Microsoft Word Document P 4 Popis rizikových oblastí
Microsoft Word Document P 5 Stručné schéma
Microsoft Word Document P 6 Pracovní skupina pro řešení postihů
Microsoft Excel Sheet P 7 Karta projektu
 collapse PR 03/2021Microsoft Word Document Předkládání materiálů do rady a zastupitelstva2021-06-21  
 collapse PR 04/2021Microsoft Word Document Užívání krajských symbolů2021-10-04  
Microsoft Word Document P 1 Znak kraje
Microsoft Word Document P 2 Vlajka kraje
Microsoft Word Document P 3 Logo kraje
 collapse SE 01/2021Microsoft Word Document Inventarizace majetku a závazků2021-04-01  
Microsoft Word Document P 1 Vzor plánu inventur
Microsoft Excel Sheet P 2 Podpisové vzory členů komisí
Microsoft Excel Sheet P 3 Seznam soupisů
Microsoft Word Document P 4 Vzor inventurního soupisu
Microsoft Word Document P 5 Vzor dodatečného inventurního soupisu
Microsoft Word Document P 6 Zpráva o výsledku inventarizace
Microsoft Word Document P 7 Plán kontroly pokladny
Microsoft Word Document P 8 Průběžné zjištění stavu peněžních prostředků
Microsoft Word Document P 9 Zjednodušený inventurní soupis
 collapse SE 02/2021Microsoft Word Document Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu2021-06-28  
collapse 
2020
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PR 01/2020Microsoft Word Document Zadávání veřejných zakázek centrálním zadáváním2020-08-01  
 collapse PZ 01/2020Microsoft Word Document Cestovné zastupitelů2020-12-14  
Microsoft Word Document P 1 Trvalá žádost
Microsoft Word Document P 2 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 3 Jednorázová žádost
Microsoft Word Document P 4 Čestné prohlášení
 collapse R 01/2020Microsoft Word Document Pracovní řád2020-06-01  
 collapse SE 01/2020Microsoft Word Document Oběh účetních dokladů2020-07-01  
Microsoft Excel Sheet 21 Pokyn k vyúčtování poskytování transferů
Microsoft Excel Sheet 22 Pokyn k zavedení investičního transferu
Microsoft Word Document 23 Akceptační protokol
Microsoft Word Document D 1 Dodatek č. 1
Microsoft Excel Sheet P 1 Pověření k funkci příkazce operace
Microsoft Excel Sheet P 10 Pokyn k provedení storna do zahraničí
Microsoft Excel Sheet P 11 Výdajový poukaz
Microsoft Excel Sheet P 12 Pokyn k úhradě závazku do zahraničí
Microsoft Excel Sheet P 13 Pokyn k vystavení faktury
Microsoft Excel Sheet P 14 Pokyn k plnění veřejných příjmů - veřejná činnost
Microsoft Excel Sheet P 15 Pokyn k plnění veřejných příjmů - ekonomická činnost
Microsoft Excel Sheet P 16 Pokyn k poskytnutí provozní zálohy na pokladně
Microsoft Excel Sheet P 17 Pokyn pokladně k úhradě závazku
Microsoft Excel Sheet P 18 Pokyn k vyúčtování přijatých transferů
Microsoft Excel Sheet P 19 Pokyn k vyúčtování přijatých investičních transferů
Microsoft Excel Sheet P 2 Pověření k funkci správce rozpočtu
Microsoft Excel Sheet P 20 Pokyn k plnění veřejných příjmů - vratky
Microsoft Excel Sheet P 3 Pověření k funkci hlavní účetní
Microsoft Excel Sheet P 4 a 5 Žádost o udělení příslibu
Microsoft Excel Sheet P 6 Převozní poukaz
Microsoft Excel Sheet P 7 Žádost o změnu rozpisu rozpočtu v rámci kapitoli
Microsoft Excel Sheet P 8 Žádost o provedení rozpočtového opatření
Microsoft Excel Sheet P 9 Žádost o opravu rozpočtové skladby
 collapse SE 02/2020Microsoft Word Document Odpisování dlouhodobého majetku2021-01-01  
collapse 
2019
Číslo
předpisu
Předpisplat_odplat_do
 collapse PO 01/2019Microsoft Word Document On-line nákupy kartou2019-06-17  
Microsoft Excel Sheet P 1 Pokyn k provedení nákupu
 collapse PR 01/2019Microsoft Word Document Řízení stavebních projektů2020-01-01  
 collapse PR 02/2019Microsoft Word Document Poskytování dotací a jejich administrace2020-01-01  
Microsoft Word Document P 1 Vzor dotačního programu
Microsoft Word Document P 2 Vzor vyhlášení dotačního programu
Microsoft Word Document P 3 Vzor pravidel dotačního programu
Microsoft Word Document P 4 Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Microsoft Word Document P 5 Vzor čestného prohlášení de minimis
Microsoft Word Document P 6 Vzor veřejnoprávní smlouvy
Microsoft Excel Sheet P 7 Vzor finančního vypořádání
 collapse PR 03/2019Microsoft Word Document Technické zabezpečení některých funkcionářů2019-02-11  
Microsoft Word Document P 1 Smlouva o poskytnutí motorového vozidla
1 - 100 Next
Za stránku zodpovídá: Pavel Lehocký
Datum poslední změny: 26.7.2016 7:55