Úvodní strana > Samospráva > Správní členění kraje

 Správní členění kraje

Kraje se dle zákona člení do okresů, obcí s rozšířenou působností a obcí.

Definice okresu:
statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Definice obce s rozšířenou působností (ORP, obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným úřadem. Obce s rozšířenou působností vznikly 1.1.2003 v rámci reformy územní veřejné správy.

Obce s rozšířenou působností vykonávají následující agendy, které lidé nejčastěji využívají:
  • evidence obyvatel,
  • vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů,
  • evidence motorových vozidel,
  • živnostenské oprávnění,
  • výplata sociálních dávek,
  • sociálně-právní ochrana dětí,
  • péče o staré a zdravotně postižené,
  • vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
  • státní správa lesů, myslivosti a rybářství,
  • doprava a silniční hospodářství (silniční správní úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením atd.)

 

Obec s pověřeným obecním úřadem (obce II) je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu, v jakém ji přenáší na obec s rozšířenou působností. Je to tedy obec menší, než obec s rozšířenou působností, a vždy spadá do správního obvodu nějaké obce s rozšířenou působností.

 
Karlovarský kraj se dělí na 3 okresy, 134 obcí - z toho 7 obcí s rozšířenou působností a 14 obcí s pověřeným obecním úřadem.
 
Mapa

  

Pro konkrétnější informace o městech a obcích Karlovarského kraje se podívejte na odkazy níže, nebo navštivte stránky Občan a úřad, www.kr-karlovarsky.cz/obcan   

Seznam měst a obcí s tabulkami kontaktů na úřady příslušné pro danou obec
Sídla konkrétních odborů pověřených úřadů
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 3.12.2019 11:26