Úvodní strana > Samospráva > Poskytování symbolů, záštit a vyznamenání za zásluhy

 Poskytování symbolů, záštit a vyznamenání za zásluhy

ZÁŠTITA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE A PRAVIDLA JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ

Záštita hejtmana Karlovarského kraje je morální podporou projektu. Patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak. Hejtman Karlovarského kraje může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které se konají na území Karlovarského kraje.  

Podmínky pro udělení záštity jsou následující:

 

  1. Žadatel žádá o záštitu vždy písemně Formulář záštita  -  Žádost o udělení záštity hejtmana Karlovarského kraje v elektronické podobě ke stažení. V tištěné podobě je k dispozici u pracovníků odboru kancelář hejtmana v oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností.

  2. Záštitu je nutné uvádět na všech s akcí souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.)

  3. ​Prezentace této záštity při samotné akci a v médiích

  4. Uvedení symbolů kraje (znaku nebo loga) na propagačních materiálech v odpovídající velikosti, kvalitě a na odpovídajícím místě.

 

Pořadatelům akcí, nad kterými převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje, může být na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním znaku/loga Karlovarského kraje k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce.

Poskytnutí znaku či loga kraje se řídí Krajskými symboly a pravidly jejich poskytování.

Žádost o záštitu se adresuje na hejtmana Karlovarského kraje. Žádosti o udělení záštity eviduje odbor kancelář hejtmana, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností, který zajišťuje i písemné zaslání záštity zpět žadateli. V zájmu urychlení vyřízení žádosti o záštitu, uvede žadatel v žádosti co nejvíce informací k dané akci. Po uskutečnění dané akce, je nutné, odboru kancelář hejtmana doložit, že během akce byla záštita hejtmana Karlovarského kraje viditelně a důstojně prezentována (např. zaslat leták, program, pozvánku, závěrečnou zprávu, popř. jiný výstup z akce, novinové články apod.).

KRAJSKÉ SYMBOLY A PRAVIDLA JEJICH POSKYTOVÁNÍ

 

Krajskými symboly se pro účely těchto pravidel rozumí: § znak Karlovarského kraje (dále jen „znak kraje“) § vlajka Karlovarského kraje (dále jen „vlajka kraje“) § logo Karlovarského kraje (dále jen „logo kraje“) Znak kraje Znak kraje tvoří červeno-modře čtvrcený štít, v jehož prvním poli je český lev, ve druhém poli zlatá fontána s tryskající stříbrnou vodou, ve třetím poli stříbrná zkřížená hornická kladívka na zlatých topůrkách, pod nimi dvě zlaté zkřížené ratolesti, ve čtvrtém poli stříbrný korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří vlnitých stříbrných břeven. Barvy znaku kraje jsou určeny dle ČSN 673067: stříbrná, modrá – modř světlá 4400, zlatá, červená – červeň rumělková světlá 8140. Tento znak byl udělen Karlovarskému kraji předsedou Poslanecké sněmovny ČR dne 14. srpna 2001.
 

Podmínky pro udělení souhlasu s užitím znaku kraje jsou následující:

 

  1. Žadatel žádá o udělení souhlasu s užitím znaku kraje vždy písemně. Formular_znak.pdfFormulář znak  -  Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku Karlovarského kraje v elektronické podobě ke stažení. V tištěné podobě je k dispozici u pracovníků odboru kancelář hejtmana v oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností.

  2. Žádosti shromažďuje a vyřizuje odbor kancelář hejtmana, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností. Souhlas s užitím znaku kraje se žadateli zasílá písemně.

 

Vlajka kraje

Vlajka kraje tvoří červeno-modře čtvrcený list, v jehož horním žerďovém poli je český lev, v dolním žerďovém poli bílá zkřížená hornická kladívka na žlutých topůrkách nad dvěma žlutými zkříženými ratolestmi, v horním vlajícím poli žlutá fontána tryskající bílou vodu, v dolním poli sedm vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých v poměru 7:1:1:1:1:1:1. Bílé pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá bílý korunovaný dvouocasý lev se zlatou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Barvy vlajky kraje jsou určeny dle ČSN 673067: modrá – modř světlá 4400, červená – červeň rumělková 8140. Tato vlajka byla udělena Karlovarskému kraji předsedou Poslanecké sněmovny dne 14. srpna 2001.
K užívání vlajky kraje není nutný souhlas Rady kraje.  

 

Logo kraje

Logo kraje tvoří nápis Karlovarský kraj. Stylové písmeno K symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu. Barevné provedení loga kraje je červeno-modré.  

Podmínky pro udělení souhlasu s užitím loga kraje jsou následující:

 

                1.   Žadatel žádá o udělení souhlasu s užitím loga kraje vždy písemně. 

                      Formular_logo.pdfFormulář logo   -  Žádost o udělení souhlasu s užitím loga Karlovarského     

                      kraje v elektronické podobě ke stažení. V tištěné podobě je  k dispozici  u  pracovníků  

                      odboru  kancelář hejtmana v oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností.

                2.   Logo je nutné uvádět na všech s akcí souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty,
                      pozvánky, katalogy, atd.), a to v odpovídající velikosti, kvalitě a na odpovídajícím místě.

                3.   Žádosti shromažďuje a vyřizuje odbor kancelář hejtmana, oddělení vnějších

                      vztahů a styku s veřejností. Souhlas s užitím znaku kraje se žadateli zasílá písemně.  

Po udělení souhlasu s užitím znaku/loga kraje, bude znak/logo přeposláno žadateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Žadatel o znak/logo kraje uvádí tyto symboly na propagačních materiálech v odpovídající velikosti, kvalitě a na odpovídajícím místě. Toto může konzultovat s pracovníky oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností.

 

VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST A PRAVIDLA JEHO POSKYTOVÁNÍ

Pravidla udělování medaile Za zásluhy o bezpečnost

 
Znáte někoho, kdo vykonal něco mimořádného pro druhého člověka a zachránil mu tím život? Víte o někom, kdo pomohl k odhalení trestného činu nebo přispěl k zajištění bezpečí ostatních lidí? Pokud ano, neváhejte a nominujte ho na medaili Za zásluhy o bezpečnost.
 
Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří:
a) se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či účinnou spoluprácí výrazně zasloužili o rozvoj integrovaného záchranného systému,
b) se mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním rozvahy a osobní statečnosti významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události,
c) se úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.
 
Nominace veřejnosti na udělení medaile Za zásluhy o bezpečnost můžete posílat e-mailem na adresu tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz nebo písemně na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary a obálku označte „Nominace na medaili“.
 

 

 

 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 7.7.2021 10:24