Úvodní strana > Samospráva > Krajské zřízení

 Krajské zřízení

Kraje jako vyšší územně samosprávné celky začaly v ČR vykonávat samosprávu a část státní správy podle modelu, kterým se Evropa v 21. století hodlá sjednocovat a podle něhož hodlá žít. Existence a faktická činnost krajů je důležitým předpokladem pro vytvoření regionální politiky a pro vstup ČR do Evropské unie. Zákon o krajích je v souladu s mezinárodními závazky, včetně souladu s právem EU. Přibližování se České republiky Evropě a její postupné začleňování se do ní se děje na základě principu subsidiarity, podle něhož se správa veřejných záležitostí má co nejvíce decentralizovat a má se přiblížit co nejblíže občanům. Koncepce reformy veřejné správy v ČR je plně v souladu s evropským pojetím demokracie, cílem reformy je dosažení vyšší míry efektivnosti veřejné správy.

Karlovarský kraj, který je vymezen územím současných okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, je druhým nejmenším krajem v ČR. Karlovarský kraj zaujímá přibližně 4,2 % rozlohy ČR, žijí v něm zhruba 3 % obyvatel ČR, má podstatně vyšší podíl městského obyvatelstva (82,2 %) než je celostátní průměr. V Karlovarském kraji je celkem 134 obcí (z toho 38 měst).

Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik krajů je ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR. Kraj a jeho orgány vymezuje  129_2000_Sb.pdf zákon 129/2000 Sb., o krajích (pdf), který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v listopadu 2000, respektive dnem 1. ledna 2001. Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami kraje. Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají. Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.
 
Orgány kraje 
Kraj je spravován Zastupitelstvem kraje, které má v Karlovarském kraji 45 členů. Dalšími orgány kraje jsou Rada kraje, hejtman/hejtmanka a Krajský úřad Karlovarského kraje. Hejtman/hejtmanka zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje Zastupitelstvo kraje výbory a Rada kraje komise. Kraj může k plnění svých úkolů zakládat právnické osoby a organizační složky (organizace).
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 14.11.2019 8:59