Úvodní strana > Samospráva > Karlovarský kraj

 Karlovarský kraj

Hrad LoketKarlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Městem porcelánu je pak po právu nazývána Nová Role, kde sídlí porcelánka Thun vyrábějící tradiční český porcelán. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích Mapa Karlovarského krajei zahraničních.

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2.

 
Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a téměř celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známého jako vřídlovec a hrachovec. Oba jsou po tisíciletí vylučovány z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého.
 
VřídloZ větších kusů se zhotovují umělecké a upomínkové předměty, vkusná těžítka, popelníčky, vykládají se jím víka krabic, vyrábějí přívěsky a nejznámější jsou asi vřídlovcové růže. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.
 
mapa krajeKraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde nachází 134 obcí, které jsou dále členěny do 527 částí. Svou rozlohou (3 310 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (45,6 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (56) a největším podílem žijících obyvatel v kraji (39,0 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2018 žilo celkem 93 295 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 72 265 obyvatel a ve městech chebského okresu 76 141 obyvatel.
 
K 31. 12. 2018 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 294 896 obyvatel, což představuje 2,8 % obyvatel České republiky. Absolutním počtem narozených (2 755 osob) i zemřelých (3 491 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li počet narozených na 1 000 obyvatel (9,3 osob), pak je Karlovarský kraj také na posledním místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (11,8 osob) se Karlovarský kraj řadí na 1. místo. V roce 2018 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 3 553 osob a vystěhovalo se 3 607 osob a bilance byla záporná (54 osob). Celkový přírůstek byl v roce 2018 také záporný a dosáhl hodnoty 790 osob.
 
Podíl nezaměstnaných, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku činil v Karlovarském kraji 2,93 %. Podíl nezaměstnaných osob činil v okrese Cheb 1,76 %, v okrese Karlovy Vary 2,89 % a v okrese Sokolov 4,18 %. Neumístěných žadatelů o zaměstnání bylo v roce 2018 celkem 6 229 (o 1 259 méně než v roce 2017) na 8 143 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Sokolov (2 430 osob), dále v okrese Karlovy Vary (2 154 osob) a nejméně v okrese Cheb (1 050 osob). Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (3 288 osob, tj. 52,8 %), vyučení a se středním vzděláním bez maturity (1 830 osob, tj. 35,0 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 50–59 let (38,6 %), a věková skupina 40–49 let (21,9 %). Průměrný věk žadatelů o práci (42,7 let) se oproti minulému roku snížil o 0,6 roku.
 
V roce 2018 bylo dokončeno 488 bytů, tj. o 113 více než v roce 2017. Sledujeme-li počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu, pak nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele vykazuje okres Karlovy Vary (2,0 bytu), naopak nejnižší okres Sokolov (1,1 bytu).

Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2018 navštívilo náš kraj 1 118 003 hostů. Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 3 786,2 hostů. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 61,1 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (17 774,3) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě.
 

V souvislosti s Filmový festivallázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Kanoe Mattoni, Chopinův festival Mariánské Lázně a Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary.

Další informace a zajímavosti o Karlovarském kraji naleznete na portálu Živý kraj.

( Zpracováno dle Statistické ročenky Karlovarského kraje 2019) ​​

Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 16.9.2020 15:50