Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály (2022)

 Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály (2022)


Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály
 
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
  • Zveme Vás na veřejnou konzultaci návrhu Studie,
   která se uskuteční dne 7. března 2023 (úterý), od 16 hodin,
   v malém sále Kulturního domu Dvorana Loket, Radniční 312, Loket
 
Podněty a připomínky k návrhu Studie je možné uplatnit do 21. března 2023, a to: Písemně na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Doporučujeme využít formulář word, nebo Elektronicky prostřednictvím odkazu: https://forms.office.com/e/5zfwGSNrKF
  • Zahájení zakázky duben 2022
  • V současné době je zpracována II. etapa  - Návrh
   a jsou zahájené konzultace

Pořizovatel:          Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz,  tel: 354 222 309
                               Mgr. Barbora Merunková, e-mail: barbora.merunkova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 449

​Zadání:                
text zadání (leden 2022)

Zhotovitel:             Ing. arch. Zdeněk Pech 
 
Hlavní cíle řešení:
 • Cílem studie je navrhnout ucelenou koncepci využití volnočasového areálu tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro jeho trvale udržitelný rozvoj vycházející zejména z jeho potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
 • Studie bude respektovat jedinečný přírodní charakter území a hlavní důraz v řešení bude kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a kvalitu služeb nabízených veřejnosti.
 • Studie bude primárně zaměřena na vymezené řešené území. V souladu s cíli této studie bude vyhodnocovat, respektovat a zpracovávat návaznosti na území širších vztahů.
 • Důvodem zpracování této studie je pořízení kvalifikovaného podkladu pro rozhodnutí aktuálního vlastníka areálu (Karlovarský kraj) o způsobu jeho budoucího využití, o způsobu jeho revitalizace a o podmínkách jeho udržitelného provozu, který by měl respektovat kvalitu životního prostředí a zároveň vytvářet podmínky pro pěší, vodáckou, cyklistickou turistiku a jiné outdoorové, případně naučné aktivity.
 • Jedná se o mimořádnou volnočasovou a rekreační lokalitu, ležící na trase cyklostezky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary v prostředí Národní přírodní památky Svatošské skály, která je aktivní veřejností hojně vyhledávaná a která nabízí jedinečný potenciál v oblasti cestovního ruchu.

   

                            II. etapa - Návrh (leden 2023)

 

Textová část (PDF, 1,2 MB)

Výkresová část (PDF, 48,0 MB)

 Variantní řešení návrhu studie – podklad pro jednání s objednatelem studie
Textová část (PDF, 0,5 MB)
Studie proveditelnosti (PDF, 1,0 MB)
Výkresová část (PDF, 39 MB)
Dle kapitoly 5. 4. zadání studie byly v rozpracovanosti návrhové etapy navrženy tři varianty možného budoucího rozvoje území jako podklad pro jednání s objednatelem studie. Pro dokončení návrhové etapy a následné konzultace bude do dokumentace čistopisu zapracována jedna vybraná varianta navrhovaného řešení. Jednotlivé varianty tedy nejsou předmětem veřejné konzultace.
 

                            I. etapa - Analytická část (červen 2022)

 

Textová část (PDF, 0,8 MB) 

Výkresová část (PDF, 168 MB)
 
Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 8.3.2023 9:47