Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

 Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Odborný podklad

Název: Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zhotovitel: EUROAKUSTIK s.r.o., zodpovědný řešitel : Ing. Milan Kamenický, Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava 21
       
Hlavní cíle řešení:

  • Pořízením Aktualizace hlukové studie 2019 s predikcí pro rok 2025
  • Hodnocení zdravotních rizik Aktualizace hlukové studie Letiště Karlovy Vary (2019)

Odborný podklad hodnotí hlukovou zátěž z letecké dopravy na mezinárodním letišti v Karlových Varech a jeho okolí na provozní stav roku 2025. V rámci studie jsou zpracovány tři modelové režimy a to:

         1. Kumulativní hluková zátěž (běžná letecká doprava včetně výcviku letecké školy F - AIR, spol. s r.o.)
         2. Hluková zátěž pouze z běžné letecké dopravy
         3. Hluková zátěž související pouze s leteckým výcvikem F - AIR, spol. s r.o.

Hluková zátěž byla modelována matematickým modelem jehož vstupem byl 3D model terénu tvořeného vrstevnicemi terénu, a dále vektorovou mapou ZABAGED sledovaného území. Do takto vytvořeného matematického modelu byla zapracována vzletová a přistávací dráha letiště spolu s příletovými a odletovými trajektoriemi. Geometrie trajektorií byla získána jako aktuální podklad dle skutečného provozu roku 2019 od Řízení leteckého provozu České republiky a firmy F-AIR, spol s r.o. Četnost vzletů/přistání a typy provozovaných letadel byly převzaty z Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (2014). Počty pohybů letadel byly korigované zástupcem provozovatele, Letiště K.Vary, s.r.o. zástupcem letecké školy  F - AIR, spol. s r. o. dle aktuálního provozního stavu roku 2019, s predikcí pro rok 2025. Matematický model byl verifikován pomocí výsledků z krátkodobého měření hluku z letecké dopravy v okolí letiště. Měření provedla akreditovaná zkušební laboratoř firmy EKOLA group, spol. s.r.o., pracoviště Plzeň. 
Výsledný Protokol o posouzení vlivů na veřejné zdraví byl zpracován Ing. Jitkou Růžičkovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
 

Obsah aktualizace hlukové studie:

           ​​Textová část

Grafická část:
P0 - Odletové a příletové tratě (trajektorije)
P1 - Charakteristický letový den, VŠECHNY POHYBY
P1A - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, DEN - 16 hodin
P1B - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, NOC - 8 hodin

P2 - Charakteristický letový den, BEZ ZOHLEDNĚNÍ POHYBŮ F - AIR (pouze z běžné letecké dopravy)
P2A - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, DEN - 16 hodin
P2B - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, NOC - 8 hodin

P3 - Charakteristický letový den, POUZE POHYBY F - AIR
P3A - Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, DEN - 16 hodin

Protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik


Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 9.9.2020 10:03