Vodácká Ohře

logo vodácké ohře

 • logo a manuál (zip)
 • Program rozvoje vodácké turistiky vodácké turistiky, schválen ZKK dne 20. 4. 06, usnesení č. ZK 73/04/06 (zip)
 • studie možností využití vodácké turistiky (zip)

Pracovní skupina:

 • smyslem skupiny je především dále rozvíjet materiál zpracovaný Regionální rozvojovou agenturou Egrensis „Vodácká Ohře – studie možností vodácké turistiky“, přicházet s novými podněty a nápady pro podporu, rozvoj vodácké turistiky, zlepšení podmínek pro vodáky aj.
 • v rámci pracovní skupiny jsou řešeny konkrétní, aktuální otázky problematiky vodáctví, pracovní skupina se bude spolupodílet na vytvoření Programu rozvoje vodácké turistiky Karlovarského kraje (2005), bude zřejmě navrhovat akční plány realizace opatření na jednotlivé roky, které budou dále prostřednictvím partnerů realizovány, bude sbírat nápady na projekty, které se mohou zahrnout pod jeden velký integrovaný projekt v novém plánovacím období EU 2007-13. Řeší např. konkrétní otázky typu:
 • tábořiště
 • splavnost
 • marketinková podpora
 • informovanost - Vodácká stezka na řece Ohři včetně kilometráže, provázání s informačními centry
 • dopravní obslužnost v návaznosti na řeku aj.
 • zajímavý nápad mimo jiné je, aby řeka Ohře měla svůj celokrajský, oficiální svátek v jeden den, kdy se propojí veškerá spolková a kulturní činnost podél řeky, vč. jejího vyčištění od odpadků apod.
 • do konce roku 2005 bude pod patronací odboru regionálního rozvoje a ve spolupráci se vzniklou pracovní skupinou vytvořen rozvojový koncepční dokument Program rozvoje vodácké turistiky Karlovarského kraje, který jasně stanoví priority, opatření, nástroje a nutné finanční prostředky, které je dále potřeba vynaložit a použít pro další rozvoj vodácké turistiky tak, aby veškeré aktivity a finanční prostředky byly vynakládány maximálně účelně a úsporně.

Členové pracovní skupiny:

 • zástupci KÚ KK - ORR, OŽPaZ, OKPPLaCR
 • Povodí Ohře, s.p.
 • zástupci měst na řece (aktivní) – Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Karlovy Vary
 • zástupci provozovatelů tábořišť a půjčoven lodí
 • KČT

Karlovarský kraj se v rámci projektu Vodácká Ohře podílí na projektu "Česko-německá ekologická vodní turistika". Projekt je realizován v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Předpokládané náklady projektu činí cca 20 mil. Kč. Na spolufinancování projektu poskytl Karlovarský kraj v roce 2008 příspěvek ve výši 2 mil. Kč. Nositelem projektu je Povodí Ohře, státní podnik. Partnerem projektu na bavorské straně je Brücken - Allianz Bayern - Böhmen e. V.

Projekt se skládá ze dvou vzájemně souvisejicích aktivit. V rámci projektu byla zpracována společná dvojjazyčná technicko - marketingová studie zaměřená na potenciál ekologického rozvoje cestovního ruchu s využitím vodních toků a vodních ploch. Zároveň na české straně byla zrealizována první aktivita směřující ke zvýšení bezpečnosti a atraktivity vodácké turistiky na řece Ohři, kterou je rekonstrukce jezu v Tuhnicích.

Veškeré podrobnější informace včetně studie a jejich příloh naleznete na webových stránkách státního podniku Povodí Ohře.Za stránku zodpovídá: Irena Langová
Datum poslední změny: 7.11.2013 10:40