Úvodní strana > Region > Regionální inovační strategie

 Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3)

Evropská komise stanovila pro programové období 2014–2020 podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, výzkumu a inovací připravit a realizovat tzv. strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Pro splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – viz
Národní RIS 3 má 14 krajských příloh – regionálních inovačních strategií každého kraje. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) je ke stažení zde:
http://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KK_verze_2018_05_31.pdf. RIS3 KVK reaguje na místní potenciál a specifické podmínky kraje. Realizace přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu založené na inovacích, podpoře podnikání a investic do výzkumu a vzdělávání.​ Podrobnější informace jsou na  http://www.ris3kvk.cz/ris3-strategie.
 
Příprava a implementace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KVK) byla svěřena Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, p. o. Návrh konečné verze krajské přílohy k Národní RIS3 byl dne 19. 6. 2014 schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje.
Zájemci o další informace nebo o zapojení do přípravy této strategie se mohou obracet na krajského S3 manažera pro Karlovarský kraj, kterým je Ing. Martina Weissová (email: martina.weissova@karp-kv.cz , mobil: 775 187 808, pracovnice Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. ( viz http://www.ris3kvk.cz/projektovy-tym).
 
Na nové programové období 2021 – 2027 je plánována aktualizace RIS3 KVK, která by měla být dokončena v červnu 2020.
 
V souvislosti s RIS 3 KVK nebo v rámci její realizace vnikla řada studií a analýz - viz http://www.ris3kvk.cz/dokumenty.
Jedná se např. o tyto dokumenty:
 
Přeshraniční regionální inovační strategie Karlovarského kraje a Svobodného státu Bavorsko - http://www.ris3kvk.cz/download/documents/preshranicni-regionalni-inovacni-strategie-karlovarskeho-kraje-a-svobodneho-statu-bavorsko.pdf
 
Přeshraniční regionální inovační strategie Karlovarského kraje a Svobodného státu Sasko - http://www.ris3kvk.cz/download/documents/preshranicni-regionalni-inovacni-strategie-karlovarskeho-kraje-a-svobodneho-statu-sasko.pdf

Tyto dvě strategie představují podkladový materiál pro společnou diskuzi nad oblastí přeshraničního podnikání a inovací v návaznosti na stávající aktivity Karlovarského kraje při vytváření širšího inovačního prostředí. Cílem bylo posouzení strategií inovačního potenciálu na bavorské a saské straně a nastavení společné přeshraniční strategie s těmito sousedními regiony.

Analýza absorpční kapacity inovačního prostředí Karlovarského kraje - http://www.ris3kvk.cz/download/documents/analyza-absorpcni-kapacity-inovacniho-prostredi-karlovarskeho-kraje.pdf

Dokument analyzuje absorpční kapacitu firem v Karlovarském kraji, zejména z hlediska inovačního potenciálu a jeho rozvoje. Je jedním z výstupů aktivit projektu Smart Akcelerátor podporující realizaci RIS3 KVK (blíže viz http://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator)

Analýza aktuálních potřeb aktérů inovačního prostředí Karlovarského kraje - http://www.ris3kvk.cz/download/documents/analyza-aktualnich-potreb-akteru-inovacniho-prostredi-karlovarskeho-kraje.pdf

Dokument navazuje na Analýzu absorpční kapacity firem v Karlovarském kraji a zaměřuje se na identifikaci základních potřeb firem pro rozvoj a podporu jejich inovativnosti. Je rovněž jedním z výstupů aktivit projektu Smart Akcelerátor podporující realizaci RIS3 KVK (blíže viz http://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator).
 
Cílem analýzy bylo zjistit hlavní příčiny odchodu mladých lidí (zejm. studentů a absolventů) z Karlovarského kraje a co by je eventuálně mohlo přimět k návratu zpět. Na základě zjištěných poznatků budou navržena opatření, jejichž případná realizace povede k zatraktivnění Karlovarského kraje a zmírnění odlivu pracovní síly, potažmo obyvatel kraje. Jedním z opatření je probíhající kampaň Žijeme regionem – viz https://www.zijemeregionem.cz/.
 
Strategie na základě analýz celkové socioekonomické situace regionu shrnuje marketingové cíle v provázanosti s klíčovými oblastmi změn a strategickými cíli RIS3 KVK. Obecným cílem strategie je navržení nástrojů, které povedou ke zvýšení povědomí o rozvíjejícím se inovačním ekosystému Karlovarského kraje a zájmu do jeho zapojení či využití jeho služeb a benefitů. Strategie vznikla v rámci projektu Smart Akcelerátor (blíže viz http://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator).
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 9.12.2019 9:55