Úvodní strana > Region > Aktualizace PRKK a SRKK

 Aktualizace PRKK a SRKK

 

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE (PRKK) 
a
STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE (SRKK) 
 

 
PRKK je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Karlovarského kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. PRKK je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje.
Povinnost zpracovat PRKK vyplývá ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.
Na základě uvedených opatření a aktivit v PRKK pak vydává odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje tzv. vyjádření k souladu projektu se záměry kraje.
 
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 (PRKK 21+) a prodloužení platnosti Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 do roku 2021.
 
Radou Karlovarského kraje dne 5.8.2019 usnesením č. RK 950/08/19 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 23.9.2019 usnesením č. ZK 346/09/19 bylo rozhodnuto o zpracování nového Programu rozvoje Karlovarského kraje na programové období EU 2021 – 2027 vlastními silami a prodloužení platnosti stávajícího znění do roku 2021. Tímto se jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje staly autory věcně příslušných kapitol PRKK 21+. Koordinátorem celého procesu byl pověřen odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje.
 
PRKK 2021+ má vazbu  zejména na Strategii rozvoje ČR 2021+ (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/nova-srr-21), Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje (https://restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/Strategicky_ramec.pdf), Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (https://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KVK_final.pdf) a další dokumenty na krajské a národní úrovni.
 
Za využití dat a analýz dalších tematických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních celků byla zpracována analytická část dokumentu. Jednotlivé kapitoly byly zveřejněny a bylo možné je připomínkovat. Na základě připomínek a potřeb, které vyvstaly při zpracování strategické části, pak byly tyto doplněny. Strategická část byla zpravidla zpracována v rámci pracovních skupin složených ze zástupců odborné veřejnosti a zástupců věcně příslušných odborů. Obsahem strategické části jsou jednotlivá opatření pro dosažení vytyčených cílů, monitorovací indikátory a způsob implementace. Dokument byl rovněž zveřejněn k připomínkování ze strany široké veřejnosti a oslovených subjektů, schvalován ve výborech a komisích Rady a Zastupitelstva KK a Regionální stálé konferenci. Zároveň byl dle zákona zahájen proces SEA a Natura, který nyní probíhá a po jeho dokončení bude finální dokument předložen ke schválení Radě a Zastupitelstvu KK.
 
 
 
AKTUALIZACE Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 (PRKK)  
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 (dále jen „PRKK“) představuje základní programový dokument kraje. V souladu s platnou legislativou a na základě závěrů evaluace a monitorovací zprávy o plnění PRKK bylo v polovině programového období Radou a Zastupitelstvem Karlovarského kraje rozhodnuto o potřebě jeho aktualizace (usnesení RKK ze dne 22.2.2016 č. RK145/02/16, usnesení ZKK ze dne 7.4.2016 č. ZK 120/04/16). Aktualizovaný PRKK byl schválen Radou Karlovarského kraje dne 9.7.2018 usnesením č. RK 827/07/18 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.9.2018 usnesením č. ZK 332/09/18.
 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2019 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 30.11.2020 usnesením RK 1286/11/20 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.12.2020 usnesením ZK 366/12/20.
            
 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2018 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 20.5.2019 usnesením RK 634/05/19  a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 24.6.2019 usnesením ZK 247/06/19.
 
 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za roky 2016 a 2017 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 3.12.2018 usnesením RK 1433/12/18  a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.12.2018 usnesením ZK 444/12/18.
 
__________________________________________________________________________________________
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 (PRKK)  
 
- Program rozvoje Karlovarského kraje  - strategická část (DOC, 1,1MB)
 
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usnesení č. ZK 306/11/13
 

-26042016_zaverecna_zprava.docxPrůběžná Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

 

- Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za období 2014 – 2015

 

-26042016_priloha_1.xlsxPříloha č. 1 Monitorovací zprávy

 

-26042016_priloha_2.xlsxPříloha č. 2 Monitorovací zprávy

 

-26042016_priloha_3.xlsxPříloha č. 3 Monitorovací zprávy

 

Průběžná Evaluace PRKK pro období 2014 – 2020 a Monitorovací zprávy PRKK za období 2014 – 2015 vzalo dne 7. 4. 2016 Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 120/04/16 na vědomí a pověřilo odbor regionálního rozvoje aktualizací PRKK 2014 – 2020.

 

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 - 2020 (SRKK)  
 

 

- Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - implementační část (doc,1,1MB)
 
Aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usnesení č. ZK 306/11/13.​

 

 

 

​​​​

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 7.6.2021 11:08