Úvodní strana > Krajský úřad > Správní agendy > Evidence obyvatel, OP, CD

 Evidence obyvatel, OP, CD

Osobní doklady

 

Občanské průkazy


Cestovní doklady

 

Informační systém evidence obyvatel

 

 

Formuláře ke stažení:

                       Pro elektronické vyplnění je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 9.0 a vyšší, žádost 
                       lze i elektronicky podepsat.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 1. Postup ohlašovny ve správním řízení při rušení údaje o místu trvalého pobytu
 2. Postup ohlašoven v řízení při rušení údaje o místu pobytu s neznámým pobytem účastníka - Metodika -   opatrovník a fikce doručení
 3. Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
 4. Výzva k odstranění nedostatků žádosti
 5. Usnesení o přerušení řízení - odstranění nedostatků návrhu
 6. Usnesení o zastavení řízení z důvodu neodstranění vad návrhu
 7. Oznámení o zahájení řízení
 8. Předvolání svědka
 9. Protokol o výslechu svědka
 10. Protokol o ústním jednání
 11. Výzva účastníka řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí
 12. Rozhodnutí o vyhovění návrhu
 13. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu
 14. Vyrozumění o podaném návrhu
 15. Předložení odvolání odvolacímu orgánu
 16. Doručovací obálka s modrým pruhem
 17. Veřejná vyhláška - doručení písemnosti
 18. Sběrný arch spisu
 19. Usnesení o zastavení řízení - odpadl důvod
 20. Usnesení o zastavení řízení - žádost zjevně právně nepřípustná

 

Stanoviska Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR

GDPR
 

Metodika Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR

 1.    Metodická doporučení 2021 EO

 2.    Metodická doporučení 2021 OPCD

 

     3. Metodický den 21. 11. 2019 informace o úseku OP CD

     4 .Metodický den 21. 11. 2019 dotazy k EO

     5. Metodický den 21. 11. 2019 dotazy k agendám OP a CD

 

 

Metodika krajského úřadu
 1. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 4. 12. 2018
 2. Zápis z metodicko-konzultačního setkání k EO, OP a CD ze dne 5. 12. 2018
 3. Metodická pomůcka pro pracovníky obecní úřadů v Karlovarském kraji na úseku EO, OP a CD

 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Mildorfová
Datum poslední změny: 2.3.2023 12:00