Úvodní strana > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Přehled metodických pokynů ústředních orgánů

 Přehled metodických pokynů ústředních orgánů

Oznámení - metodický den pro oblast správy místních poplatků a proces povolování kontroly povolených VHP se koná první úterý v měsíci, a to od 12:00 do 14:00 hod.

Metodická stanoviska Ministerstva financí týkající se výkonu přenesené působnosti na úseku správy místních poplatků naleznete na http://www.mfcr.cz/ - DANĚ A CLA - DANĚ - Daňová legislativa a metodika - Nejčastěji hledané daňové zákony

Stanoviska a doporučení v souvislosti se zákonem o hazardních hrách

 1. stanKU.pdfStanovisko krajského úřadu (pdf) k povolování VHP na rok 2017; přílohu tohoto stanoviska tvoří stanovisko MF stanKU_cast1.zipčást 1 (zip) a stanKU_cast2.zipčást 2 (zip)
 2. Stanovisko Generálního finančního ředitelství k povinnostem vyplývajícím obcím z nové právní úpravy regulace hazardních her - info_hazard.pdfinformace (pdf), letak_MF.pdfleták MF (pdf)

   

Přehled vyjádření ústředních orgánů

 1. Sdělení Ministerstva financí k vybírání správních poplatků (pdf) dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 2. Správa místních poplatků
   • Stanovení sazby místního poplatku za  zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (pdf)
   • Stanovisko k obecně závazné vyhlášce statutárního města Hradec Králové č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (pdf)
   • Metodické doporučení k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů (doc) 
   • Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k postupu správce místního poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF a k vyměření místního poplatku hromadným předpisným seznamem (pdf) 
   • Obsahové vymezení pojmu sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v zákoně o místních poplatcích ve smyslu ustanovení § 10b odst. 4 písm. b (doc)
   • Doplněk k metodickému doporučení č.j. 26/17986/2011 - 262 týkající se odkladného účinku odvolání (doc)
   • Doporučení ministra financí orgánům obce stanovit úlevy, případně osvobození od placení místních poplatků pro poplatníky postižené povodněmi v červnu 2013 (doc)  
   • Stanovisko aplikace § 247a_DR.pdfk aplikaci § 247a daňového řádu (pdf)
   • Stanovisko MF k promijeniMP.pdfpromíjení (pdf) místních poplatků - promijeniMP_pril1.pdfpříloha č. 1 (pdf), promijeniMP_pril2.pdfpříloha č. 2 (pdf), promijeniMP_pril3.pdfpříloha č. 3 (pdf)   
 3. Správní řízení o žádosti ve věci povolování provozování VHP (doc)
   • Stanovisko MF ve věci správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (pdf)
   • Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů (doc)
   • Prokazování původu finančních prostředků podle zákona č. 202/1990 Sb. (doc)
   • Nevýherní hrací přístroje - žádost MF (doc), stanovisko  (doc),  prezentace (ppt) 
   • Aktualizovaná metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů (doc) 
 4. Správní poplatek za tomboly v roce 2012 (doc) - rozhodnutí (pdf) ministra financí o prominutí správního poplatku 
 5. Plánovaný MP_jistotaVHP.pdfpostup (pdf) uvolňování jistoty (VHP) - čestné prohlášení (MP_jistotaVHP_priloha1.docPříloha č. 1) (doc), potvrzení o složení jistoty (MP_jistotaVHP_priloha2.docPříloha č. 2) (doc) 
 6. doporuceni_mistni_popl.pdfMetodika MF (pdf) k aplikaci procesních ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu
 7. Stanovisko ve věci povolování VHP do provozovny s herním režimem provozVHP_kasino.pdfkasino (pdf) nebo na cizí měnu

 

Vzory rozhodnutí - správa místních poplatků

Všechny vzory je nutné vždy používat v souladu s platnou právní úpravou

 1. Rozhodnutí o ustanovení zástupce  (doc)
 2. Rozhodnutí o zastavení řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí (doc)
 3. Hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku a veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu (vzory poskytnuté z MF) (doc)
 4. Rozhodnutí o povolení provozování VHP - herna (doc) a zvláštní provozní režim (doc)

 

Rozsudky a Nálezy soudních instancí k problematice správy místních poplatků a správního řízení o žádosti ve věci povolování provozování VHP

 1. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 - OZV Chrastava (pdf)
 2. Regulace VHP prostřednictvím OZV na území města (pdf)
 3. Regulace provozu loterie nebo jiné podobné hry pomocí technických zařízení, která byla povolena na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - OZV F. Lázně (pdf)  
 4. Konkludentní vyměření místního poplatku (pdf)
 5. Uplatňování sankcí vůči provozovatelům, kteří nerespektují obecně závaznou vyhlášku obce o regulaci umístění innominátních loterií, mezi které spadají i interaktivní videoloterijní terminály (doc)
 6. Postup správce poplatku pro případ, že poplatník zaplatí poplatek ve výši, s níž nesouhlasí a tento svůj nesouhlas kvalifikovaně vyjádří (pdf) 
 7. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/11 - místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce (rtf)
 8. Loterie: oddělení výherních hracích přístrojů v herně (doc)
 9. Rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci místního poplatku za VLT (pdf)
 10. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/12 ve věci protiústavnosti ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 183/2010 Sb. (pdf)
 11. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu rozh_JTHZ.pdfčj. 2 Afs 48/2013 - 49 ve věci místního poplatku za jiné technické herní zařízení (pdf)
 12. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu NSS_5Afs19_2004_53.pdfčj. 5 Afs 19/2004 - 53 ve věci místního poplatku za jiné technické herní zařízení (pdf)
 13. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu NSS_2Afs_37_2013_26.pdfčj. 2 Afs 37/2013 - 26 ve věci místního poplatku za jiné technické herní zařízení (pdf) 
 14. Rozhodnutí Ústavního soudu ÚS 3792/13 ze dne 21.1.2014 ve věci místního poplatku za jiné technické herní zařízení -US_3792_13.docústavní stížnost (doc)
 15. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn.: 10 Afs 168/2015 ve věci povinnosti oduvodneni_zvysMP.pdfodůvodnění navýšení místních poplatků (pdf)
 16. Rozsudek Nejvyššího správního soudu delkapovoleni.pdfsp. zn.: 8 Afs 88/2007 ve věci kalendářního období, na které lze VHP povolit (pdf) 

 

Metodika vymáhání nedoplatků

 1. ex_metodika.docMetodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku (doc)
 2. Exekuční příkaz na srážky ze ex_vz1_mzda.docmzdy (doc)
 3. Exekuční příkaz na přikázání pohledávky z ex_vz2_ucet.docúčtu (doc)
 4. Rozhodnutí o ex_vz3_odklad.docodkladu daňové exekuce (doc)
 5. Rozhodnutí o ex_vz4_zastav.doczastavení daňové exekuce (doc)
 6. Rozhodnutí o návrhu na ex_vz6_snizeni.docsnížení výše částky, která má být v příslušném výplatním období sražena ze mzdy dlužníka (doc)
 7. Rozhodnutí o ex_vz7_zrus_snizeni.doczrušení snížení výše částky, která má být v příslušném výplatním období sražena ze mzdy dlužníka (doc)

 

Ostatní metodická doporučení

 1. Pravidla pro vedení spisu a jeho předkládání (doc) a   Přílohy - Vzor průvodního dopisu a Soupis (doc) součástí spisu  

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Kristina Hrabáčková
Datum poslední změny: 22.8.2017 8:18