Úvodní strana > Krajský úřad > Úřední deska > Usnesení poznamenané do spisu

 Usnesení poznamenané do spisu

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

 

 

 

 


            Dle rozdělovníku

 

 

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka - č.j.

Vyřizuje / linka

Karlovy Vary

 

1186/RR/08/Mif

Bc. Martina Mifková/ 311

30.5.2008


USNESENÍ

poznamenané do spisu

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen "odvolací správní orgán"), jako správní orgán příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 89 odst. 1 a ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 91 odst. 3 správního řádu toto usnesení:

Odvolací řízení zahájené na podkladě odvolání, které dne 21.2.2008 podal pan Mykola Zabolotniy, nar. 29.4. 1970, Mariánské Lázně, Úšovice, 17. listopadu 757/2a, 353 01, právně zastoupen JUDr. Ladislavem Kubíčkem, advokátem Advokátní kanceláře Cheb, Májová 23 (dále jen "odvolatel") proti  rozhodnutí Městského úřadu Cheb, stavebního úřadu (dále jen "stavební úřad") č.j. 2729/2007/SU/Oca – 5/Oca ze dne 18.1.2008 o umístění stavby „Cyklostezka v ulicích Tovární a Na hrázi“ bylo z důvodu zpětvzetí odvolání jednatele společnosti Medical Equipment, s.r.o. paní Olgy Koščové, Dragounská 2039/39, 350 02 Cheb, právního nástupce odvolatele.

 

z a s t a v e n o.

 

Řízení bylo zastaveno dnem zpětvzetí odvolání, tj. dnem 28.5.2008. Následujícím dnem nabývá výše uvedené rozhodnutí právní moci.

 

 

 

 

 

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

 

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20  Cheb, zastoupené Martinem Černíkem, 26.dubna 24, 350 20  Cheb

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Dne 10.10.2007 podalo na stavební úřad Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, v zastoupení zplnomocněného zástupce Martina Černíka (dále jen "žadatel"), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Cyklostezka v ulicích Tovární a Na hrázi“ (dále jen "stavba") na pozemku p.č. 2478/1, 2352, 2355/1, 2478/14, 2361/2, 353/2, 2358/9, 2358/14, 2358/12, 2358/13, 1284/2, 2358/10, st.p.č. 3368, k.ú. Cheb, obec Cheb.

 

            Oznámením ze dne 7.11.2007 uvědomil stavební úřad účastníky řízení o zahájení územního řízení a současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11.12.2007. O ústním jednání stavební úřad vyhotovil protokol. V rámci řízení nebyly účastníky vzneseny námitky. Vzhledem k tomu, že předložené podání spolu s přílohami neposkytovalo dostatečné podklady pro jeho řádné posouzení, vyzval stavební úřad žadatele, aby nejpozději do 31.1.2008 předložené podání doplnil o vyjádření CHEVAK Cheb k projektové dokumentaci. Zároveň žadatele upozornil, že pokud nebudou nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Usnesením stavební úřad územní řízení o umístění stavby podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil. Požadované podklady byly žadatelem doplněny, a stavební úřad vydal dne 18.1.2008 č.j. 2729/2007/SU/Oca-5/Oca rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

 

Proti tomuto rozhodnutí podal dne 21.2.2008 v zákonné lhůtě odvolání pan Mykola Zabolotniy, nar. 29.4. 1970, Mariánské Lázně, Úšovice, 17. listopadu 757/2a, 353 01, právně zastoupen JUDr. Ladislavem Kubíčkem, advokátem Advokátní kanceláře Cheb, Májová 23 (dále jen "odvolatel"), ve kterém uvedl: Městský úřad Cheb, stavební úřad, vydal  pod č.j. 2729/2007/SU/Oca-5/Oca, dne 18.1. 2008, rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu cyklostezky v ulicích Tovární a Na hrázi. V průběhu územního řízení jednal stavební úřad jako s účastníky řízení se subjekty uvedenými v odůvodnění rozhodnutí. Mezi těmito účastníky řízení odvolatel nebyl uvedený. Odvolatel je vlastníkem stavební parcely č. 5962 o výměře 451 m², na níž je postavena budova č.p. 2415, která slouží ke komerčnímu využití jako autosalon se servisní službou "opravy motorových vozidel". Tyto nemovitosti odvolatele přímo sousedí s dotčeným záměrem vybudování cyklostezky na parcele č. 2478/14 a 2361/2 v ulici Na hrázi v Chebu. Vzhledem k tomu, že odvolatel byl pominut jako účastník správního řízení, trpí toto řízení neodstranitelnou vadou, pro kterou je i vydané rozhodnutí o umístění stavby v rozporu s právními předpisy.

Odvolatel dále uvedl, že vydaným územním rozhodnutím se nepřiměřeně  zasahuje do jeho vlastnických práv, neboť záměr vybudování cyklostezky v části ulice Na hrázi v místech, které hraničí s nemovitostí odvolatele (stavební parcela č. 5962), by omezila odvolatele v jeho podnikatelské činnosti a možnosti využití objektu autosalonu a servisu podstatným způsobem. Pokud by podle záměru byla komunikace před provozovnou odvolatele rozdělena na úsek cyklostezky o šíři 3 m a vlastní komunikace pro jednosměrný provoz dopravy na 3,50 m, pak by hranice silnice k plášti budovy, který je tvořen prosklenými velkoplošnými segmenty usazenými v hliníkových svornících, činila vzdálenost pouhých 40 cm. Za tohoto stavu by pak projíždějící vozidla v této blízkosti od pláště budovy mohla způsobit devastaci přední části pláště budovy, která je tvořena skleněnou výplní.

Dalším důvodem odvolatelova odvolání je skutečnost, že provozovna odvolatele slouží a byla vybudována ke komerčnímu využití jako prodejna automobilů. V objektu je rovněž umístěna servisní dílna související s tímto prodejem. Dosavadní parkování zákazníků před prodejnou využívalo dostatek prostoru jak před samotnou provozovnou, tak na protější straně komunikace. Při zbudování cyklostezky by nezůstalo prostorové využití komunikace k parkování. Tím by došlo k omezení odvolatele, jako podnikatele, který je rovněž závislý na příjezdu a parkování svých zákazníků přijíždějících k autosalonu. Pro komerční využití provozovny odvolatele má zásadní význam možnost parkování jeho zákazníků bezprostředně před vlastní provozovnou. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by zbudováním cyklostezky došlo k výraznému omezení vlastnického práva odvolatele.

 

Stavební úřad podle ust. § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu vyjádřili. K podanému odvolání se vyjádřil dne 12.3.2008 zástupce žadatele Martin Černík.Ve svém písemném vyjádření k jednotlivým bodům v  odvolaní odvolatele uvedl: Opomenutí odvolatele, jako účastníka řízení je v této věci kompetentní vyjádřit se stavební úřad, MěÚ Cheb. Dále uvedl, že jak je zřejmé z přiložené situace bude vzdálenost mezi hranicí vozovky a budovou v nejužším místě  činit 1,4 m - dále dle půdorysu budovy se tato vzdálenost  bude přiměřeně zvětšovat. Ze stávající situace je zřejmé, že zpevněné plochy jsou tvořeny až k samému okraji budovy. Z těchto důvodů se domnívá, že odvolateli nevznikne vlivem stavby žádná újma na jeho právech. Dále poukázal na skutečnost, že na základě provedeného místního šetření bylo zjištěno, že budova není využívána v souladu s tvrzením odvolatele, že se jedná o prodejnu automobilů, neboť v prostorách budovy se nachází použitý nábytek a o změně účelu využití této budovy nebylo našemu odboru nic známo. Závěrem zástupce žadatele Martin Černík uvedl, že stavba komunikace (vozovka, chodník, cyklostezka) je stavbou ve veřejném zájmu a respektuje současné právní předpisy a zároveň se domnívá, že vlivem navrhované stavby nemůže dojít k poškození práv odvolatele.

 

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu.

 

V průběhu odvolacího řízení došlo ke změně vlastnictví stavební parcely č. 5962 a budovy č.p. 2415 a dle výpisu z katastru nemovitostí je novým vlastníkem na základě kupní smlouvy ze dne 26.3.2008 společnost Medical Equipment, s.r.o., Dragounská 2039/39, 350 02 Cheb. Dne 26.5.2008 odvolací správní orgán na základě telefonického sdělení informoval jednatele výše uvedené společnosti paní Olgu Koščovou o vedeném řízení a podaném odvolání pana Mykoly Zabolotniyho právně zastoupeného JUDr. Ladislavem Kubíčkem, a zda jako účastník řízení souhlasí s námitkami uvedenými v odvolání. Dne 29.5.2008 obdržel odvolací správní orgán písemné vyjádření ze dne 28.5.2008 jednatele společnosti Medical Equipment, s.r.o. paní Olgy Koščové. Ve svém vyjádření uvedla, že po předchozí informaci odvolacího správního orgánu a následném jednání se stavebním úřadem a odborem silničního hospodářství a dopravy MěÚ Cheb, se rozhodla netrvat na námitkách v podaném odvolání odvolatele, z čehož vyplývá, že odvolání bylo vzato zpět. Na základě této skutečnosti, ve smyslu ustanovení § 91 odst. 3 správního řádu, bylo odvolací řízení ve věci rozhodnutí o umístění stavby zastaveno.

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

 

Mykola Zabolotniy, jeho právní nástupce Medical Equipment, s.r.o., Quoc Tru Dang, Blanka Uhlíková, Miloš Uhlík, Josef Maxa, Povodí Ohře, státní podnik, NEKOTEX s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZnet a.s., Západočeská plynárenská, a.s., BOHEMIA LIGNUM, spol. s.r.o., CHETES s.r.o., Město Cheb, CHEVAK Cheb, a.s., ČEZ Distribuce a.s..

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. Podle ustanovení § 91 odst. 3 správního řádu se o skutečnosti, že řízení bylo zastaveno vyrozumí odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2.

       

 

 

                                   

 

                                    Ing. arch. Jaromír Musil

           vedoucí odboru regionálního rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

                                  

Vyvěšeno dne:  ……………….                                                    Sejmuto dne:  …………………

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

                                  

 

 

                                  

 

 

 

 

Vyrozumí se účastníci řízení:

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou:
Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20  Cheb, zastoupené Martinem Černíkem, 26.dubna 24, 350 20  Cheb

 

účastníci řízení uvedení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:

Mykola Zabolotniy, jeho právní nástupce Medical Equipment, s.r.o., Quoc Tru Dang, Blanka Uhlíková, Miloš Uhlík, Josef Maxa, Povodí Ohře, státní podnik, NEKOTEX s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZnet a.s., Západočeská plynárenská, a.s., BOHEMIA LIGNUM, spol. s.r.o., CHETES s.r.o., Město Cheb, CHEVAK Cheb, a.s., ČEZ Distribuce a.s..

dotčené orgány státní správy - doporučeně:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Cheb, 17. listopadu 30, 350 02  Cheb 2
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech územní pracoviště Cheb, Hradební 16, 350 01  Cheb
Městský úřad Cheb odbor silničního hospodářství a dopravy, 26. dubna 4, 350 20  Cheb
Městský úřad Cheb odbor životního prostředí, 26. dubna 4, 350 20  Cheb
Policie ČR dopravní inspektorát Cheb, Valdštejnova 2, 350 02  Cheb 2

 
na vědomí:
Městský úřad Cheb stavební úřad, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20  Cheb

Datum zveřejnění:
Datum sejmutí: 20.6.2008 12:31
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Stanislav Jambor
Poslední aktualizace : 20.6.2008 12:31