Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace týkající se příspěvku na pečovatelské služby

 Žádost o poskytnutí informace týkající se příspěvku na pečovatelské služby

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 04. 12. 2017

Dotaz:
Žadatel si požádal o sdělení, z jakého důvodu Karlovarský kraj jako poskytovatel příspěvku na činnost pečovatelské služby Kraslice jej vyškrtl z programu na rok 2018.

 

Odpověď:

K žádosti sdělujeme, že Město Kraslice zajišťuje pečovatelskou službu dle registrace v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V rámci činnosti odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje každoročně probíhá zařazování poskytovatelů sociálních služeb do sítě sociálních služeb na území kraje. Toto zařazování probíhá na základě podané žádosti, v souladu s Akčním plánem pro daný rok a Pravidly pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018. Zde jsou definovány požadavky (podmínky a kritéria) pro zařazení sociální služby do sítě, kritéria pro hodnocení žádostí a průběh řízení o zařazení. Tato pravidla jsou schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje a zveřejněna na webu kraje pod tímto odkazem:
https://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/socialni/seznam/Zarazeni_do_site_2016.aspx

Nezbytným předpokladem pro zařazení poskytovatele sociálních služeb do sítě sociálních služeb na rok 2018 je:
1) podání žádosti o zařazení,
2) splnění stanovených požadavků (podmínek a kritérií) pro zařazení služby do sítě sociálních služeb v kraji,
3) získání potřebného minimálního počtu bodů v rámci hodnocení žádostí o zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji.
 
Pro rok 2018 podalo Město Kraslice  žádost o zařazení do sítě dne 27. 09. 2017. Žádost splnila formální náležitosti, nesplnila však podmínky bodového hodnocení, kdy maximální možný počet získaných bodů na základě hodnocení je 66, minimální potřebný počet pro zařazení je 34 bodů. Město Kraslice, pečovatelská služba získala 29,5 bodu.
 
Sociální službu nelze zařadit do sítě sociálních služeb, pokud:
•         je hodnocena odpovědí „NE“ nebo „téměř NE“ alespoň jedna z hodnotících otázek, které jsou označeny jako zásadní kritérium, nebo
•         hodnocená sociální služba získala na základě hodnocení 33 a méně bodů, nebo
•         hodnocená sociální služba získala na základě hodnocení 34 až 44 bodů a Poradní skupina rady kraje pro plánování a financování sociálních služeb nedoporučí zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb.
 
Pro úplnost uvádíme hodnotící kritéria:
1. Soulad sociální služby s plánem rozvoje sociálních služeb
(2 hodnotící otázky, bez bodového ohodnocení)
2. Způsob zajištění a poskytování sociální služby (kvalitativní indikátory)
(11 hodnotících otázek, max. počet bodů 33)
Nesplněna 2 zásadní kritéria (uvedena níže)
3. Personální zajištění sociální služby
(3 hodnotící otázky, max. počet bodů 9)
4. Stanovení indikátorů (kvantitativních)
(3 hodnotící otázky, max. počet bodů 9)
5. Kalkulace nákladů a příjmů – zdrojů financování sociální služby
(5 hodnotících otázek, max. počet bodů 15)
 
Jako zásadní kritéria jsou označeny následující otázky:
•         Je poskytování sociální služby v souladu se SPRSS a Akčním plánem 2018?
•         Je sociální služba poskytována na území Karlovarského kraje, popř. pro občany Karlovarského kraje?
•         Jsou uvedené potřeby uživatelů sociální služby v souladu s regionální kartou sociální služby? - nesplněno
•         Je uvedená nabídka sociální služby (specifikace činností sociální služby) adekvátní ve vztahu k řešeným potřebám uživatelů sociální služby? - nesplněno
•         Vyhovuje složení pracovního týmu (jednotlivých pracovních pozic) zajištění základních činností příslušné sociální služby (ve vztahu k identifikovaným potřebám uživatelů)?
 
Z tohoto důvodu schválila Rada Karlovarského kraje na jednání 04. 12. 2017 Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání dne 07. 12. 2017 nezařazení pečovatelské služby Města Kraslice do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018.
Vzhledem k nezařazení do sítě nemůže poskytovatel sociálních služeb žádat o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb.
 


 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 13.12.2017 12:55