Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se stanoviska EIA k záměru ,,ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb

 Žádost o poskytnutí informací týkající se stanoviska EIA k záměru ,,ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.10.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

1) Kdy končí platnost souhlasného stanoviska EIA k záměru ,,ZEVO – Závod na energetické využití odpadu – Cheb“?
2) Kdy a jak bude muset být toto stanovisko nejpozději obnoveno, aby projekt ZEVO Cheb mohl pokračovat v územním řízení?

3) Jaký přesně bude postup a podmínky znovuzískání kladného stanoviska EIA pro záměr ZEVO Cheb?

Odpověď:

Ad 1) Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.) bylo vydáno souhlasné stanovisko zn. 4463/ZZ/13 ze dne 08.01.2014, jehož soulad byl ověřen na základě přechodných ustanovení novelizačního zákona č. 39/2015 Sb., a to závazným stanoviskem krajského úřadu zn. 444/ZZ/16 ze dne 03.02.2016. V souladu s přechodnými ustanoveními uvedenými v čl. II novelizačního zákona č. 326/2017 Sb., je souhlasné stanovisko zn. 4463/ZZ/13 ze dne 08.01.2014 (s ověřujícím závazným stanoviskem) platné do 08.01.2021.
 
Ad 2) Zde platí ustanovení § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků
a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Žádost
o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena.
Dle našich informací je v současné době územní řízení pro řešený projekt přerušeno. Pro pokračování územního řízení není v současné době nutné souhlasné stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., obnovovat.
 
Ad 3) Vzhledem k výše uvedenému není v současné době nutné znovu vydávat kladné stanovisko k řešenému záměru (viz platné znění § 9a , zejména jeho odstavců 4 a 5, ev. 6) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 3.11.2017 13:51