Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se stavebního povolení na přeložku silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov

 Žádost o poskytnutí informací týkající se stavebního povolení na přeložku silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov

Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 09.10.2017

Dotazy:
Žadatel si požádal o následující informace:

1) Všechna územní rozhodnutí vydané pro přeložku silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov
2) Všechna stavební povolení vydaná pro přeložku silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov

3) Závazná stanoviska týkající se výše uvedených dokumentů vydaná v souvislosti s ochranou Natura 2000 (u předmětné stavby byly dotčené oblasti Borecké rybníky, Doupovské hory, Hradiště, Ostrovské rybníky

Odpověď:
Ad 1) Krajský úřad Karlovarského kraje není povinným subjektem ve věci územních rozhodnutí vydaných na přeložku silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov. Věcné a místně přislušné orgány jsou obecné stavební úřady.

Ad 2) Odbor stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje nevydal žádné rozhodnutí týkající přeložky silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov.

Ad 3) Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje sděluje, že k vlivu záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na území soustavy Natura 2000 bylo vydáno stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k oznámení v procesu zjišťovacího řízení, které je součástí přílohy. Zjišťovací řízení provedl Krajský úřad Karlovarského kraje https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK345. Oznámení záměru bylo doručeno dne 30. 5. 2008, zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 6. 6. 2008  a závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 9. 7. 2008 – též je součástí přílohy. Záměr přeložky silnice se měl z důvodu vlivu na soustavu území Natura 2000 dále posuzovat, ale oznamovatel záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR v další fázi dokumentaci EIA nepředložil a od záměru ustoupil.  Toto zjišťovací řízení předcházelo posuzování vlivů na životní prostředí původního záměru v kompetenci posuzování Ministerstvem ŽP https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP080. K záměru bylo ministerstvem vydáno souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 4. 1. 2008, ale oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR záměr nerealizoval.

Příloha č. 1 - KVK 345 - Závěr zjišťovacího řízení.docZávěr zjišťovacího řízení č.j. 2163/ZZ/08.doc
Příloha č. 2 -Přeložka Ostrov-Smilov.docPosuzování vlivů na životní prostředí - vyjádření ke zjišťovacímu řízení ,,Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov.doc

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 19.10.2017 12:55