Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informací týkající se nemovitostí

 Žádost o poskytnutí informací týkající se nemovitostí

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.06.2017

Dotaz:
Požadovány byly následující informace:

Informaci, zda je se správcem nemovitosti ve vlastnictví kraje Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje na část pozemku pč. 2888/1 a majiteli nemovitosti v Dražově č.p. 49 sepsána smlouva o pronájmu nebo o prodeji pozemku, na kterém je postaven jejich zděný plot. Ve dnech od 10.4.2017 do 13.4.2017 proběhlo v naší obci Dražov přeměřování hranic pozemků
a i tím bylo zjištěno, že majitelé nemovitosti v Dražově č.p. 49 mají postavený plot se zděným základem na části pozemku pč. 2888/1.

Odpověď:
K žádosti bylo sděleno, že nájemní smlouva nebude uzavírána, jelikož se jedná o prodeji této pro Karlovarský kraj nepotřebné části pozemku p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov. V daném případě se jedná o historický stav neuspořádaných vlastnických vztahů dle katastru nemovitostí, který v současné době Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje řeší. Jedná se o trvale nepotřebnou část pozemku nově oddělenou geometrickým plánem a ohodnocenou znaleckým posudkem.

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 4.7.2017 10:28