Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci uložení správního deliktu

 Žádost o poskytnutí informace ve věci uložení správního deliktu

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.06.2017

Dotaz:

Požadovány byly následující informace:
1. zda uřad uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt dle ust. § 118, odst. 3 písm d) zákona č., 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZZS), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti dle ust. § ZZS,

2. a pokud uložil, prosí o stručnou informaci o rozhodnutí v této struktuře:
a) spisová značka věci,
b) stručný popis jednání, v němž úřad shledal porušení povinnosti mlčenlivosti (lze ocitovat např. výrokovou část rozhodnutí),
c) uložená sankce,
d) zda bylo proti rozhodnutí podáno odvolání,
e) zda rozhodnutí nabylo právní moci.

 

Odpověď:
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor zdravotnictví v období od 01.01.2015 do 15.06.2017 nevedl správní řízení, a tedy neuložil sankci, za správní delikt dle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d). (Pravděpodobně omylem uveden § 118 zákona
č. 372/2011 Sb.).

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 23.6.2017 8:51