Úvodní strana > Krajský úřad > Zdravotní dopravní služba

 Zdravotní dopravní služba

​Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 2. 2017

 

 

Dotazy a odpovědi:

1)  Musí vozidla zdravotní dopravní služby přepravovat invalidní vozík pacienta pokud je to napsáno v jízdním příkazu ošetřujícím lékařem?
Odpověď: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor zdravotnictví nemá v kompetenci řešení dodržování smluvních podmínek při poskytování a úhradě hrazených služeb v tomto případě přepravu pacienta zdravotnickou dopravní službou. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, abyste se s tímto dotazem obrátil na zdravotní pojišťovnu Vaší manželky, která prostřednictvím svého právního odboru a revizních lékařů nejlépe zhodnotí, zda došlo ze strany poskytovatele zdravotních služeb – zdravotnické dopravní služby k pochybení. 

2, 3, 4, 6) Jaký předpis či zákon tuto situaci řeší? Na základě jakého předpisu či zákona může řidič přepravu invalidního vozíku odmítnout? Musí být vozidla zdravotní dopravní služby vybavena zádržným systémem pro invalidní vozíky? Musí Krajský úřad při vydávání povolení na provozování „Zdravotní dopravní služby“ požadovat, aby vozidla provozovatele byla uzpůsobena pro přepravu invalidních vozíků?lidního vozíku odmítnout? Musí být vozidla zdravotní dopravní služby vybavena zádržným systémem pro invalidní vozíky? Musí Krajský úřad při vydávání povolení na provozování „Zdravotní dopravní služby“ požadovat, aby vozidla provozovatele byla uzpůsobena pro přepravu invalidních vozíků?
Odpověď: V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů po splnění zákonem a prováděcími předpisy stanovených podmínek krajský úřad rozhoduje o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Přičemž poskytovatel zdravotních služeb s druhem péče zdravotnická dopravní služba, musí kromě obecných podmínek stanovených výše uvedeným zákonem splňovat i požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení stanovené vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ale i požadavky na dopravní prostředky určené k této činnosti. Požadavky na tyto dopravní prostředky upravuje vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a navazující norma ČSN EN 1789+A1 upravující zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – silniční ambulance (dále „ČSN“). Žádný z těchto předpisů však neupravuje upevňovací systém pro přepravu invalidního vozíku pacienta vozidlem pro přepravu pacienta, tj. sanitním vozidlem, ČSN v bodě 4.5.9 Upevňovací systémy stanovuje také tyto povinnosti, cituji:
Stálá sedadla a jejich upevnění v prostoru pro pacienta určená pro použití pacienty a obsluhy, je-li ambulance v pohybu, musí vyhovět požadavkům Směrnice 74/408/EHS. Ukotvení bezpečnostního pásu takových sedadel musí vyhovět požadavkům Směrnice 76/115/EHS. Bezpečnostní pásy musí odpovídat požadavkům Směrnice 77/541/EHS. Přední čelní místa musí být vybavena tříbodovými bezpečnostními pásy typu Ar4m.
Opora hlavy musí být v souladu se Směrnicí 78/932/EHS.
Všechny osoby a předměty, například zdravotnické přístroje, vybavení a předměty běžně umístěné v silniční ambulanci, musí být podepřeny, instalovány nebo uloženy tak, aby se z nich při zrychlení nebo zpomalení 10 g ve směru dopředu, dozadu, vlevo, vpravo a svisle, nestaly létající projektily.
Při takovém zrychlení nebo zpomalení nesmí vzdálenost, kterou by urazila nějaká osoba nebo věc, ohrožovat bezpečnost osob v silniční ambulanci.
Pro příklad takového zrychlení nebo zpomalení:
a) žádný předmět nesmí mít ostré hrany ani nesmí ohrozit bezpečnost osob v silniční ambulanci;
b) maximální vzdálenost pacienta, nosítek a jakéhokoliv předmětu připojeného k upevňovací konstrukci (nosnému panelu) nosítek nebo k nosítkům, nesmí být větší než 150 mm;
c) musí být možné uvolnit všechny osoby v silniční ambulanci bez použití vnějšího zařízení (které není umístěno přímo v ambulanci).
Všechny zkoušené skříně, kolejnice a nevyhrazená úložná místa nebo úložná zařízení musí být označena pro informaci o celkové maximální přípustné hmotnosti.“ konec citace.
Tato ČSN upravuje v bodě 5.3 Zkoušení zadržovacích a upevňovacích systémů v prostoru pro pacienta a v bodě 6.3.5 Upevnění přístrojů a zařízení i tyto požadavky. Poskytovatel zdravotních služeb – zdravotní dopravní služby musí pro každé sanitní vozidlo a jeho vybavení disponovat i potvrzením o shodě, jehož součástí je i potvrzení zkoušky na zadržovací a upevňovací systémy (4.5.9/5.3). Vzhledem k shora popsanému musí poskytovatel dodržet všechny právní předpisy a normou stanovené podmínky bez výjimky a je tedy oprávněn odmítnout přepravu invalidního vozíku či jiného předmětu v případě, že není pro jeho přepravu vybaven v souladu s těmito požadavky.  

5) Pokud nemusí, pro koho je tato služba určena, když v materiálu MZČR je uvedeno: Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pacienta do zdravotního zařízení, ze zdravotního zařízení do míst trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociálních služeb, a to v případě kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem. Rozhodne o ní ošetřující lékař stejně jako o případném doprovodu.
Odpověď: Výčet možných indikací, při kterých může ošetřující lékař rozhodnout o nutnosti poskytnutí a úhradě hrazených služeb týkajících se přepravy pacientů Vám sdělí zdravotní pojišťovna. Jelikož toto není v kompetenci Krajského úřadu odboru zdravotnictví, který nedisponuje požadovanými informacemi.

7) Jak je řešeno použití WC invalidního pacienta během dlouhodobé přepravy.
Odpověď: Zodpovězení uvedeného dotazu je v kompetenci přímo poskytovatele zdravotních služeb – zdravotní dopravní služby.
 
 
 
 
Zveřejněno 20.3. 2017
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 20.3.2017 16:47