Úvodní strana > Krajský úřad > Regresní úhrady

 Regresní úhrady

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.4.2014
 
Dotazy:

1) Kolik Váš úřad obdržel žádostí podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. za roky 2012 a 2013? (prosím rozlišit všechny odpovědi podle let)
Kolik z nich se týkalo výlučně nepřiměřené délky řízení?
V kolika z nich byla nepřiměřená délka řízení uplatněna jako jeden z více nároků?
2) Jaká je celková částka požadovaná po Vašem úřadě ve výše uvedených žádostech?
Jaká částka byla požadována jako přiměřené zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení?
Byla požadována i náhrada škody z titulu nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení a v jaké výši?
Pokud jsou v průběhu řízení účastníkovi zadrženy finanční prostředky (např. uložena pokuta), které jsou později vráceny, je na žádost účastníka uhrazována škoda ve výši prokázaného ušlého zisku nebo ve výši zákonných úroků z prodlení?
3) Kolik peněz uhradil Váš úřad jako přiměřené zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení?
Jaká část z nich byla uhrazena dobrovolně? Jak vysoká je tato částka přepočtená na jeden odškodňovaný rok?
Jaká část byla uhrazena na základě soudního rozsudku? Jak vysoká je tato částka přepočtená na jeden odškodňovaný rok?
4) Kolik Váš úřad uplatnil celkem regresních nároků podle zákona č. 82/1998 Sb.?
Kolik z nich se týkalo přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení?
Kolik regresů bylo třeba uplatňovat cestou soudního řízení?
Prosím o sdělení hlavních a nejčastějších důvodů, které vedly Váš úřad k neuplatnění regresních nároků.
Pro Krajské úřady: Byl vůči vašemu úřadu uplatněn ústředním správním úřadem nárok na regresní úhradu?
5) Pokud již Váš úřad obdržel nějaké žádosti o informace týkající se zákona č. 82/1998 Sb., prosím o sdělení přesných odkazů na odpovědi zveřejněné v souladu s ustanovením §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď:
 
Krajský úřad Karlovarského kraje není podle § 6 zák. 82/1998  institucí, která rozhoduje o  regresních úhradách.  Vůči našemu  úřadu nebyl uplatněn ústředním správním úřadem nárok na regresní úhradu.
 
Zveřejněno 11.4. 2014
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 11.4.2014 9:08