Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

 Související legislativa - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

z20-1987.pdfZákon č. 20/1987 Sb.pdf o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

z1832006.pdfZákon č.183/2006 Sb.pdf o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

z114-1992.pdfZákon č.114/1992 Sb.pdf o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

320-2001.pdfZákon č.320/2001 Sb.pdf o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

200-1990.pdfZákon č.200/1990 Sb.pdf o přestupcích

255-2012.pdf Zákon č.255/2012 Sb.pdf kontrolní řád

autor_z.pdfZákon č.121/2000 Sb.pdf o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

z159-1991.pdf159/1991 Sb.pdf Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

z71-1994.pdfZákon č.71/1994 Sb.pdf o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

z122-2000.pdfZákon č.122/2000 Sb.pdf o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

z101-2001.pdfZákon č.101/2001 Sb.pdf o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů

z214-2002.pdfZákon č. 214/2002 Sb.pdf o vývozu některých kulturních statků z celního území Evrospského společenství

tisk_z.pdfZákon č. 46/2000 Sb.pdf tiskový zákon

Vyh66-1988.pdfVyhláška Ministersva kultury č. 66/1988 Sb.pdf, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Vyh187-2007.pdfVyhláška Ministerstva kultury č.187/2007 Sb.pdf, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

Vyhl420-2008.pdfVyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb.pdf, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

vyhl275-2000.pdfVyhláška Ministersva kultury č. 275/2000 Sb.pdf, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Za stránku zodpovídá: Bc. Leona Baranovská
Datum poslední změny: 30.9.2016 12:04