Úvodní strana > Krajské listy > Výtvarná soutěž pro děti a mládež

 Výtvarná soutěž pro děti a mládež


Pravidla výtvarné soutěže

Zadání:

Úkolem soutěžících je namalovat obrázek nebo vytvořit ruční práci na téma „Pomáhají nám každý den“. Cílem soutěže je vzdát hold záchranářům, hasičům i policistům za jejich nelehkou a vysoce záslužnou práci.​

Do soutěže se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i žáci základních, středních a základních uměleckých škol. Každá zaslaná práce musí být opatřena štítkem s kontaktními údaji. V případě, že práci bude přihlašovat jednotlivec, nikoliv škola, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce vyplnil souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžní kategorie:

1. Kategorie: 6 - 10 let,
2. Kategorie: 11 - 15 let.

Časový harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže: 2. května – 28. června 2019
Ocenění vítězů a zveřejnění výsledků: září/říjen 2019
Doprovodná výstava: říjen 2019

Způsob odevzdání soutěžních prací:

Práce mohou soutěžící zasílat poštou na níže uvedenou adresu, nebo je mohou osobně doručit po telefonické domluvě do kanceláře Veroniky Severové (telefon: 354 222 116).

Krajský úřad Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Povinné údaje k soutěžním pracím:

Každá zaslaná práce musí být opatřena štítkem s níže uvedenými povinnými údaji. V případě chybějícího štítku nebude dílo do soutěže zařazeno.

• jméno a příjmení autora
• v případě že jej do soutěže přihlašuje škola, tak její název
• kontaktní údaje (adresa + telefon)
• soutěžní kategorie

Pokud se do soutěže hlásí jednotlivec, je potřeba k práci připojit souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyhodnocení soutěže:

Přihlášené práce bude posuzovat odborná porota. Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích, budou odměněni dárky od Karlovarského kraje. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny po prázdninách a uveřejněny na webu Karlovarského kraje.

Důležitá upozornění:

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo k použití získaných prací pro nekomerční účely (uspořádání výstavy apod.) a k jejich reprodukci na internetu a v tisku.

Práce zařazené do soutěže nebudou po jejím ukončení zasílány zpět jednotlivým autorům.

Na základě registrace do výtvarné soutěže dochází ke zpracování zadaných osobních údajů soutěžících. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného zájmu správce, za účelem nutnosti zajištění všech náležitostí pro vyhlášení výsledků soutěže. Dané údaje budeme zpracovávat max. 2 roky po termínu vyhlášení výsledků soutěže a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou osobní údaje zlikvidovány.

Poučení: Registrovaný má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že registrovaný zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či obecným nařízením GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: