Úvodní strana > Krajské listy > Novorolský rybník se zbavuje sinic

 Novorolský rybník se zbavuje sinic

Novorolský rybník
V letošním roce by měla být dokončena revitalizace Novorolského rybníka, který patří k vyhledávaným místům v regionu vhodným ke koupání i rybolovu.

Akce započala v roce 2005. V té době se značně zhoršila kvalita vody v rybníce a docházelo k nadměrnému rozvoji sinic a výskytu patogenních mikroorganizmů, v důsledku čehož se voda v Novorolském rybníce stala nebezpečnou ke koupání. Proto město Nová Role ve spolupráci se specializovanou  firmou přistoupilo k  postupné revitalizaci vodní plochy.

 Nápravná opatření byla rozdělena do více etap. Jsou prováděna v součinnosti s krajským úřadem Karlovarského kraje, s Povodím Ohře, Českým rybářským svazem a dalšími dotčenými institucemi. „Cílem revitalizace Novorolského rybníka je postupné a nadále udržitelné zlepšení kvality vody na úroveň požadovanou legislativou pro přírodní koupaliště,“ uvedl krajský radní Luboš Orálek. 

Práce spojené s úpravami kvality vody byly zahájeny v roce 2005 batymetrickým měřením a pokračovaly v roce 2006 průzkumem vodní nádrže a jejího povodí. Na průzkum navazovala inventarizace a dokumentace potenciálních zdrojů znečištění. Nápravná opatření při revitalizaci Novorolského rybníka byla nasměrována především na eliminaci dotací fosforu do nádrže z povodí a následně pak na odstranění staré ekologické zátěže - redukci zásob živin dlouhodobě nashromážděných v rybníce za předchozí desítky let.

Další  část prací zahrnovala revitalizační zásah v nádrži. Základem opatření prováděných v Novorolském rybníce se staly biotechnologické postupy na principu  zavedení a uplatnění žádoucích mikrobiálních kultur v daném prostředí, díky jejichž činnosti dojde k urychlení rozkladu nežádoucích látek a ke snížení dostupnosti živin. K těmto účelům jsou využívány vybrané, zdravotně nezávadné bakteriální kmeny.
      
Základní kroky revitalizace Novorolského rybníka by měly být dle projektu prací završeny a vyhodnoceny na konci roku 2008. Dílčí pozitivní výsledky, které dokládají zlepšení stavu nádrže a kvality vody, se významně projevily již v koupací sezóně 2006 a tento trend byl potvrzen i v koupací sezóně 2007. Z výsledků analýz je patrné, že během července a srpna 2007 došlo oproti roku 2005 ke snížení množství buněk sinic ve vodě o 50 procent. Zároveň bylo potlačena přítomnost patogenních mikroorganizmů ve vodě pod mezní hygienické limity normy. 

V letošním roce by měla proběhnout závěrečná celoplošná aplikace biologického přípravku, která má za cíl stabilizovat ekologickou rovnováhu celé vodní nádrže. Období tří let představuje minimální časový horizont, který je potřebný pro nastolení účinné konsolidace vodního ekosystému a k dosažení a udržení požadované kvality vody. 

Proces revitalizace Novorolského rybníka je dokumentován a monitorován na základě rozhodnutí vydaného odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Karlovarský kraj  na proces revitalizace této vodní plochy přispěl v roce 2007 částkou 300 tisíc korun,“ upřesnil Luboš Orálek. Úpravy v Novorolském rybníce patří ke zcela unikátním projektům v rámci celé České republiky. Veškeré uplatňované postupy jsou ekologicky šetrné, hygienicky a zdravotně nezávadné a jsou v souladu s platnou legislativou.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 29.5.2008 0:00