Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj hospodařil v loňském roce s přebytkem

 Karlovarský kraj hospodařil v loňském roce s přebytkem

Jiří Červenka
Karlovarský kraj dosáhl za rok 2007 příjmů v celkové výši 4 420 598 tisíc korun. Celkové výdaje kraje činily 4 232 026 tisíc korun. Rozpočtové hospodaření Karlovarského kraje tak za minulý rok skončilo přebytkem ve výši 188 572 tisíc korun.

„Zastupitelstvo Karlovarského kraje proto bude na svém červnovém zasedání spolu se schvalováním závěrečného účtu Karlovarského kraje za rok 2007 rozhodovat o alokaci volných finančních prostředků kraje z roku 2007 ve výši 62,6 milionu korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Červenka. Přebytku hospodaření Karlovarský kraj dosáhl i přes skutečnost, že v průběhu roku 2007 bylo do rozpočtu kraje zapojeno financování v souhrnné výši 291 013 tisíc korun, určené na úhradu zvýšených výdajů spojených především s rozdělením výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 a dále s předfinancováním a spolufinancováním projektů z EU.

Jednalo se o zapojení financování výdajů Karlovarského kraje z prostředků přebytkového výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006, ze zdrojů peněžních fondů Karlovarského kraje z minulých let a ze zdrojů zvláštního školského účtu, určeného na financování přímých nákladů ve vzdělávání. Zároveň však v roce 2007 probíhalo splácení úvěru (jedná se o úvěr v souhrnné výši 300 milionů korun, který Karlovarský kraj čerpal v období let 2005 a 2006) a celkem bylo v minulém roce splaceno 66 259 tisíc korun.

Při finančním vypořádání za rok 2007 odvedl Karlovarský kraj do státního rozpočtu nevyčerpané státní finanční prostředky v celkové výši 482 tisíc korun. Součástí schvalovaného závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje, které ze zákona o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků provedlo ministerstvo financí. „Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeníza loňský rok vyplynulo, že u Karlovarského kraje nebyly shledány žádné závažné nedostatky,“ upřesnil náměstek.

Existuje už také návrh na alokaci volných finančních prostředků Karlovarského kraje ve výši 62,6 milionu korun, o kterých bude rozhodovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje při schvalování závěrečného účtu za rok 2007. „Karlovarské krajské nemocnici 30 milionů. korun na navýšení základního kapitálu, Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje 22,8 milionů korun jako investiční příspěvek, Územní zdravotnicko záchranné službě Karlovarského kraje investiční příspěvek na obnovu vozového parku ve výši 5 milionů korun a Krajskému muzeu Karlovarského kraje příspěvky v celkové výši 4,8 milionu  korun na nákup historického statku Milíkov a na archeologický výzkum,“ vyčíslil Jiří Červenka.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 23.5.2008 0:00