Úvodní strana > Krajské listy > Krajský úřad se kvůli Mlýnskému potoku obrátil na policii

 Krajský úřad se kvůli Mlýnskému potoku obrátil na policii

hejtman Josef Pavel
Krajský úřad Karlovarského kraje podal trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti se zásahy na vodním díle v Přírodním parku Zlatý kopec.

Krajský úřad Karlovarského kraje obdržel 4.8.2006 od starosty obce Boží Dar Jana Horníka žádost o prošetření legálnosti zemních prací prováděných zřejmě v období od 24.7. 2006 do 30.7. 2006 v Přírodním parku Zlatý kopec v lokalitě Český mlýn v prostoru bývalého náhonu mlýna (Mlýnský potok), který v současnosti slouží jako náhon ke strojovně  malé vodní elektrárny (MVE) umístěné za státní hranicí v německé obci Rittersgrün. Na základě tohoto podnětu pracovníci krajského odboru životního prostředí provedli 8.8.2006 v uvedené lokalitě místní šetření.

Ve středu 9.8. 2006 proběhlo na Krajském úřadě Karlovarského kraje společné jednání pracovníků odborů životního prostředí MÚ Ostrov a KÚ KK.

Z provedeného místního šetření a následného jednání s pracovníky MÚ Ostrov vyplynuly následující skutečnosti; ve výše uvedené lokalitě byly prováděny udržovací práce na vodním díle – náhonu - bez ohlášení této skutečnosti vodoprávnímu úřadu, který je v této věci i příslušným stavebním úřadem (§15 odst. 2 a § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.) vybagrovaný materiál nebyl odvezen, ale zůstal v různé míře navršen podél celého náhonu na louce přiléhající k náhonu (p.p.č. 566) se vyskytuje zvláště chráněný druh rostliny v kategorii „ohrožený“ – koprník štětinolistý. Výjimka pro uvedenou lokalitu nebyla udělena přibližně 70m proti proudu Komářího potoka byl pravděpodobně pojezdem bagru narušen významný krajinný prvek – hraniční vodní tok (§ 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) stavbou vzdušného kabelového elektrického vedení zavěšením na staré železné stožáry mezi nátokovým objektem (dřevěná stavba) a objektem MVE byl zřejmě narušen krajinný ráz Přírodního parku Zlatý kopec (§12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) – stavba byla provedena bez stavebního povolení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody (MÚ Ostrov)

„Tyto skutečnosti nasvědčují spáchání několika přestupků, např. dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ říká ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek a doplňuje: „Přestupkem může být jen zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“

„Všechny tyto skutečnosti nasvědčují tomu, že mohl být spáchán trestný čin ohrožení životního prostředí dle § 181b trestního zákona nebo jiný trestný čin. Krajský úřad proto požádal Policii České republiky o prošetření, zda nedošlo ke spáchání trestného činu předtím, než sám zahájí přestupkové řízení nebo případně než dá podnět k zahájení takového řízení příslušnému orgánu. Nemáme k dispozici informace o tom, kdo práce na vodním díle prováděl, ovšem domníváme se, že by k vyjasnění celé záležitosti mohlo přispět vysvětlení ze strany provozovatele-vlastníka malé vodní elektrárny,“ uzavírá ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 21.8.2006 0:00