Úvodní strana > Krajské listy > Krajský úřad informuje občany o postupu v případě havárie průmyslových objektů

 Krajský úřad informuje občany o postupu v případě havárie průmyslových objektů

pomoc při chemických haváriích
Krajský úřad Karlovarského kraje vydal dvě informační brožury k havarijnímu plánování.

Občané, žijící v okolí chemických závodů v Sokolově nebo v okolí průmyslového objektu ve Vřesové, naleznou v těchto materiálech podrobné informace o tom, jak se postupuje v případě chemické havárie vzniklé v těchto podnicích. Informace se týkají způsobu varování obyvatel a jejich žádoucího chování v případě vzniku závažné havárie,“ říká radní Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.

„Odbornou metodou byla stanovena území, ve kterých se mohou projevit účinky vyvolané případnou havárií a mohlo by v nich dojít k ohrožení obyvatelstva,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Karlovarského kraje Eliška Vršecká. „Hranice vymezeného území kolem sokolovských chemických zákonů Hexion Specialty Chemicals, a. s. vede  dolovým územím (lom Marie), obcí Královské Poříčí, obcí Těšovice a v Sokolově částí ulice Heyrovského, kolem hřbitova, ulicí Karla Čapka a kolem lesoparku Bohemia. Hranice vymezeného území v okolí Vřesovských podniků (zpracovatelské části Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a kyslíkárny LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o.) vede částí Stará Chodovská, Vintířovskou výsypkou, kolem Kamenného vrchu, před vodní nádrží Tatrovice, kolem obce Tatrovice a částí Smolnické výsypky,“ popisuje Eliška Vršecká.

Pro tato území jsou zpracovávány havarijní plány, ve kterých je popsána havarijní připravenost provozovatelů uvedených objektů, obcí a integrovaného záchranného systému. „Havarijní plány obsahují popis konkrétních činností při řešení závažných havárií, jsou v nich rozpracovány postupy a opatření týkající se vyrozumívání o vzniku havárie, varování obyvatelstva, koordinace záchranných prací, evakuace osob, zdravotnické pomoci, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti apod.,“ říká radní Orálek.

Informační brožury, vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, budou poskytnuty občanům bydlícím ve vymezených územích. Veřejnosti budou k dispozici také na městských a obecních úřadech dotčených popsanými územími. Obsah informačních brožur je k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje. Bližší  informace lze získat na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 16.5.2006 0:00